255-264
Plonowanie i wartość biologiczna owoców papryki słodkiej w zależności od dokarmiania pozakorzeniowego wapniem
Zenia Michałojć, Katarzyna Dzida

Streszczenie. Badania z papryką słodką odmiany Red Knight F1 przeprowadzono w szklarni w latach 2008–2010. Miały one na celu określenie wpływu zróżnicowanych preparatów wapniowych oraz dawek wapnia, które zastosowano pozakorzeniowo, na plonowanie, zawartość suchej masy, cukrów i witaminy C w owocach papryki. W badaniach do dokarmiania wykorzystano Ca(NO3)2, Librel Ca oraz Wapnowit. Wapń zastosowano w ilości 0,4 g Ca ∙ roślinę-1 (10 zabiegów) oraz 0,2 g Ca ∙ roślinę-1 (5 zabiegów). Stwierdzono brak istotnego wpływu zastosowanego dokarmiania wapniem na wielkość plonu owoców papryki, natomiast wykazano istotnie mniej owoców porażonych suchą zgnilizną wierzchołkową u roślin dokarmianych wapniem w postaci Librelu Ca w porównaniu z kontrolą. Nie stwierdzono istotnego wpływu badanych czynników na zawartość suchej masy, aczkolwiek zwraca uwagę mniejszy jej udział w owocach papryki zebranej w początkowym okresie owocowania. Wykazano korzystny wpływ dokarmiania Ca na zawartość cukrów redukujących i ogółem po zastosowaniu 0,2 g Ca ∙ roślinę-1 (5 zabiegów) w postaci Wapnowitu. Odnotowano istotnie większą zawartość witaminy C w owocach papryki dokarmianych pozakorzeniowo wapniem w porównaniu z kontroląi oraz nie wykazano jednoznacznego wpływu zastosowanych preparatów Ca na jej gromadzenie w owocach.

Słowa kluczowe: dokarmianie pozakorzeniowe, wapń, plon, witamina C, cukry, papryka słodka