Marek Kopacki, Anna Wagner, Władysław Michałek
Pathogenicity of Fusarium oxysporum, Fusarium avenaceum and Sclerotinia sclerotiorum and Their Effect on Photosynthetic Activity of Chrysanthemum Plants
Patogeniczność Fusarium oxysporum, Fusarium avenaceum i Sclerotinia sclerotiorum i ich wpływ na aktywność fotosyntetyczną roślin chryzantem

Streszczenie. W przeprowadzonych eksperymentach określano grzyby zasiedlające korzenie, podstawę pędu oraz liście trzech odmian chryzantem w uprawie pod osłonami. Następnie badano patogeniczność Fusarium oxysporum, Fusarium avenaceum i Sclerotinia sclerotiorum względem chryzantemy odmiany Snowdon. Określano także indeks chorobowy na porażonych roślinach i porównywano do parametrów fotosyntezy. Dla większości izolatów indeks chorobowy był skorelowany ze spadkiem fotosyntezy roślin, jednak w pewnych przypadkach ograniczenia wydajności fotosyntezy były silniejsze niż wynikało to z zewnętrznych objawów chorobowych. Sugeruje to, że pomiary fluorescencji chlorofilu mogą być pomocne dla szybkiej oceny rozwoju choroby.
Słowa kluczowe: grzyby patogeniczne, podatność odmian, fluorescencja chlorofilu