Eugenia Czernyszewicz
Long-Term Trends in Production and Consumption of Aples in Poland, Europe and Worldwide
Długookresowe tendencje w produkcji i konsumpcji jabłek w Polsce, Europie i na świecie

Streszczenie. Jabłka są w wielu krajach dominującym gatunkiem owoców zarówno w produkcji, jak i w konsumpcji. Tendencje w konsumpcji tych owoców są ważną wskazówką dla producentów. Celem pracy było określenie zmian w produkcji i konsumpcji jabłek w długim okresie w Polsce, Europie i różnych regionach świata. Podstawą do przeprowadzenia analiz były dane wtórne FAO. Określono dynamikę zmian tych wielkości, trend oraz współzależności pomiędzy produkcją a konsumpcją jabłek w różnych regionach świata. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że produkcja i konsumpcja jabłek w UE w długim okresie są dość stabilne. W skali świata w analizowanym okresie produkcja i konsumpcja jabłek najbardziej wzrosła w Azji i Afryce. W Polsce w latach 1961–2010 produkcja jabłek wzrosła o 559%, a w kolejnych latach zanotowano bardzo gwałtowny wzrost produkcji do poziomu 3,1 mln ton w 2013 r., natomiast spożycie jabłek wzrosło tylko o ponad 133%.
Słowa kluczowe: jabłka, produkcja, konsumpcja, tendencje