Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2005
zeszyt 4(1) 2005

 
Jan M. Ben, Małgorzata Koszorz
Effect of rootstock on Ca concentration in different
parts of apples
Wpływ podkładki na zawartość wapnia w różnych częściach jabłka

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract

 

Maciej Gąstoł, Władysław Poniedziałek
Effect of different dwarfing methods on calcium content in different apple tree organs
Wpływ różnych metod skarlania na zawartość wapnia w różnych organach jabłoni

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Massimo Tagliavini, Peter Millard
Fluxes of nitrogen within deciduous fruit trees 21
Przepływy azotu wewnątrz drzew owocowych klimatu umiarkowanego

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Anna Bieniek, Zdzisław Kawecki
Evaluation of root system of seedling of black cherry (Padus serotina L.) depending on seed quqlity
Ocena systemu korzeniowego siewek czeremchy późnej (Padus serotina L.) w zależności od jakości nasion

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Włodzimierz Breś, Marek Jerzy
Effect of the planting date on micronutritional status of pot chrysanthemums from the Time group in all-year-round culture
Wpływ terminu sadzenia roślin na stan odżywienia mikroskładnikami doniczkowych odmian chryzantem z grupy Time w uprawie całorocznej

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Endre Szűcs
Some aspects of integrated plant nutrition in orchards
Niektóre aspekty integrowanego odżywiania w sadach

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Tamara V. Ryabtseva, Nadezhda G. Kapichnikova, Natalya A. Mikhajlovskaya
Influence of soil application of biological and mineral
fertilizers on the growth, yield, and fruit biochemical
components of 'Charavnitsa' apple, and on some agrochemical soil characteristics
Wpływ nawozów biologicznych i mineralnych zastosowanych do gleby na wzrost, plonowanie, skład biochemiczny owoców jabłoni 'Charavnitsa' oraz na niektóre właściwości agrochemiczne gleby

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Anna Pietranek, Ewa Jadczuk
Mineral status of 'Katja' apple trees depending on irrigation, fertilisation and rootstock
Stan odżywienia mineralnego jabłoni odmiany Katja w zależności od nawadniania, nawożenia i podkładki

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Wojciech Tyksiński, Joanna Kurdubska
Differences in cadmium and lead accumulation by lettuce (Lactuca sativa L.) depending on the cultivar
Różnice odmianowe w akumulacji kadmu i ołowiu przez sałatę (Lactuca sativa L.)

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Agata Konarska
Changes in the development and structure of Raphanus sativus L. var. radicula Pers. root under aluminum stress conditions
Zmiany w rozwoju i budowie korzeni rzodkiewki (Raphanus sativus L. var. radicula Pers.) w warunkach stresu glinowego

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Danuta Pięta, Tadeusz Kęsik
The occurrence of antagonistic microorganisms in the soil after the cultivation of spring rye and common vetch
Występowanie mikroorganizmów antagonistycznych w glebie po uprawie żyta jarego i wyki siewnej

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Ireneusz Sosna
Growth and cropping of several scab-resistant apple cultivars on six rootstocks
Wzrost i plonowanie kilku odmian jabłoni genetycznie odpornych na parcha na sześciu podkładkach

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Piotr Baryła, Magdalena Kapłan
The estimation of the growth and the branching of the six stocks under the cherry and the sweet cherry trees Ocena wzrostu i rozgałęziania się sześciu podkładek pod wiśnie i czereśnie

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Magdalena Kapłan, Piotr Baryła
The effect of rootstock and age trees on the growth and cropping of Szampion cultivar apple trees
Wpływ podkładki i wieku drzew na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Szampion

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Maria Szymańska, Renata Matraszek
Reaction of the sunflower (Helianthus annuus L.) to nickel conditioned by the way of metal penetration
Reakcja słonecznika (Helianthuus annuus L.) na nikiel uwarunkowana drogą wnikania metalu

Czytaj streszczenie
Read abstract
   

Małgorzata Makowska, Edward Borowski, Anna Ziemba
The gas exchanche and yielding of strawberry plants cultivated in black soil and sandy soil with the addition of hydrogel
Wymiana gazowa i plonowanie roślin truskawki uprawianych w czarnej ziemi i glebie piaszczystej z dodatkiem hydrożelu

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Barbara Łata, Aleksandra Trąmpczyńska, Agnieszka Mike
Effect of cultivar and harvest date on thiols, ascorbate and phenolic compounds content in blueberries
Wpływ odmiany i terminu zbioru na zawartość związków tiolowych, askorbinianu oraz fenoli w owocach borówki wysokiej

Czytaj streszczenie
Read abstract