Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2005
zeszyt 4(2) 2005

 
Maria Kamińska, Hanna Śliwa, Tadeusz Malinowski
Partial characterisation of Cucumber mosaic virus isolate infecting Lonicera caprifolium L. plants
Częściowa charakterystyka izolatu wirusa mozaiki ogórka (CMV) z roślin Lonicera caprifolium L.

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract

 

Barbara Marjańska-Cichoń, Anna Sapieha-Waszkiewicz, Ryszard Miętkiewski
The influence of biopreparations and synthetic fungicides on growth on micorrhizal fungus Oidiodendron sp. in vitro
Wpływ biopreparatów i syntetycznych fungicydów na wzrost in vitro grzyba mikoryzowego Oidiodendron sp.

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Katarzyna Rogaś, Marek Grabowski
The effect of autumn infection of apple leaves on the occurrence of the conidial stage of fungus Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. on one-year-old shoots
Wpływ porażenia liści jabłoni w okresie jesieni na występowanie stadium konidialnego grzyba Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. na jednorocznych pędach

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Maria Bartyńska, Waldemar Mirski
Fungi occurring on colorado blue spruce (Picea pungens Engelm.) in the Cracow Botanic Garden
Grzyby występujące na świerku kłującym (Picea pungens Engelm.) w Krakowskim Ogrodzie Botanicznym

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Jan Kućmierz, Anna Kaczyńska
Fungi isolated from Verbena hybrida seeds, their pathogenicity to seedlings and attempts at their control
Grzyby wyizolowane z nasion werbeny ogrodowej (Verbena hybrida) oraz patogeniczność wybranych grzybów dla siewek i próby ich zwalczania

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Przemysław Bąbelewski, Mieczysław Czekalski
Distribution of tree-of-heaven, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, in Wrocław, Lower Silesia, Poland
Występowanie bożodrzewu gruczołkowatego Ailanthus altissima (Mill.) Swingle we Wrocławiu, Dolny Śląsk, Polska

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Danuta Pięta, Elżbieta Patkowska, Alina Pastucha
The protective effect of biopreparations applied as the dressing for common bean (Phaseolus vulgaris L.) and pea (Pisum sativum L.)
Efektywność ochronnego działania biopreparatów stosowanych jako zaprawy do fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) i grochu (Pisum sativum L.)

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Alina Pastucha
The effect of chitosan on the formation of microorganism communities in the rhizosphere soil of soybean
Wpływ chitozanu na kształtowanie się zbiorowisk mikroorganizmów w glebie ryzosferowej soi

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Barbara Marcinek, Jerzy Hetman
Yielding of Sparaxis tricolor Ker-Gawl. according to term and depth of planting in Lubelszczyzna region
Plonowanie sparaksisu trójbarwnego (Sparaxis tricolor Ker-Gawl.) w zależności od terminu i głębokości sadzenia bulw w warunkach Lubelszczyzny

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Elżbieta Patkowska
The effect of biopreparations on the formation
of rhizosphere microorganism populations of soybean (Glycine max (L.) Merrill.)
Oddziaływanie biopreparatów na kształtowanie się populacji mikroorganizmów ryzosferowych soi (Glycine max (L.) Merrill.)

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Ewa Skutnik, Julita Rabiza-Świder
Effect of pulsing with growth regulators on senescence of the detached cold-stored leaves of Zantedeschia aethiopica Spr. and Hosta "Undulata Erromena"
Wpływ kondycjonowania regulatorami wzrostu na starzenie się ciętych liści cantedeskii (Zantedeschia aethiopica Spr.) i funkii (Hosta "Undulata Erromena") przechowywanych w niskiej temperaturze

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Barbara Sawicka, Piotr Pszczółkowski
Dry matter and carbohydrates content in the tubers of very early potato varieties cultivated under coverage
Zawartość suchej masy i węglowodanów w bulwach bardzo wczesnych odmian ziemniaka uprawianych pod osłonami

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Danuta Kozak, Jarosław Grodek
The consequent effect of growth retardants on the growth and development of Tibouchina urvilleana Cogn. shoots in vitro
Następczy wpływ retardantów na wzrost i rozwój pędów Tibouchina urvilleana Cogn. in vitro

Czytaj streszczenie
Read abstract
 
Bożenna Jaśkiewicz
Analysis of the aphid population colonizing roses in different types of city green areas of Lublin
Analiza liczebności mszyc zasiedlających róże rosnące w różnych typach zieleni miejskiej Lublina
Czytaj streszczenie
Read abstract