Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2008
zeszyt 7(3) 2008

 
 
 
Anna Szura, Iwona Kowalska, Włodzimierz Sady
The content of mineral and protein nitrogen in red beet depending on nitrogen fertilizer type and fertilization method

Zawartość azotu mineralnego i białkowego w buraku ćwikłowym w zależności od rodzaju nawozu i sposobu nawożenia azotem

pdf

 
 
 

Katarzyna Dzida, Karolina Pitura
The influence of varied nitrogen fertilization on yield and chemical composition of Swiss chard (Beta vulgaris L. var. cicla L.)
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na plon i skład chemiczny buraka liściowego (Beta vulgaris L. var. cicla L.)

 
 
 

Elżbieta Kozik, Wojciech Tyksiński, Andrzej Komosa
Effect of chelated and mineral forms of micronutrients on their content in leaves and the yield of lettuce. Part II. Copper
Wpływ chelatowych i mineralnych form mikroskładników na ich zawartość w liściach oraz na plon sałaty. Część II. Miedź

 
 
 

Barbara Kołodziej
The effect of plantation establishment method and atonik application in goldenrod (Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea) cultivation
Efekty metody zakładania plantacji i stosowania atoniku w uprawie nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea)

 
 
 

Alina Pastucha
Chitosan as a compound inhibiting the occurrence of soybean diseases
Chitozan jako związek ograniczający występowanie chorób soi

 
 
 

Elżbieta Pogroszewska, Patrycja Sadkowska
The effect of benzyladenine on the flowering of Campanula persicifolia L. "Alba" cultivated in an unheated plastic tunnel and in the field
Wpływ benzyloadeniny na kwitnienie dzwonka brzoskwiniolistnego Campanula persi-cifolia L. "Alba" uprawianego w nieogrzewanym tunelu foliowym i odkrytym gruncie

 
 
 

Danuta Pięta, Tadeusz Kęsik
The influence of after-crop plant mulch and onion cultivation on microorganism composition in soil
Wpływ mulczu roślin poplonowych i uprawy cebuli na skład mikroorganizmów w glebie

 
 
 

Marzena Wińska-Krysiak, Joanna Bernat
Lead tolerance mechanisms in Robinia pseudoaccacia L. - an attempt to a practical approach
Mechanizmy tolerancji na ołów u Robinia pseudoaccacia L. i ich aspekt praktyczny

 
 
 

Agnieszka Krzymińska
Usefulness of some hyacinths cultivars for forcing in water
Przydatność kilku odmian hiacynta do pędzenia w wodzie

 
 
 

Włodzimierz Krzesiński, Monika Gąsecka, Jerzy Stachowiak, Adam Żurawicz, Mikołaj Knaflewski, Piotr Goliński
The effect of plant age and crown size of asparagus on fern growth in terms of carbohy-drate balance
Wpływ wieku rośliny oraz wielkości karpy szparaga na wzrost pędów asymilacyjnych z uwzględnieniem bilansu cukrów

 
 
 
Mariusz Szmagara
Possibilities of growth and development suppression of Topospora myrtilli (Feltg.) Boerema on artificial media and stems of highbush blueberry (Vaccinium
corymbosum
L.)

Możliwości ograniczania wzrostu i rozwoju Topospora myrtilli (Feltg.) Boerema na sztucznych podłożach oraz na pędach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)