Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2010
zeszyt 9(3) 2010

 
 
 

Robert Kalbarczyk
Spatial and temporal variability of the occurrence of ground frost in Poland and its effect on growth, development and yield of pickling cucumber (Cucumis sativus L.), 1966-2005
Zmienność przestrzenna i czasowa występowania przymrozków przygruntowych w Polsce i ich wpływ na wzrost, rozwój i plon ogórka konserwowego (Cucumis sativus L.), 1966-2005

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Edyta Kosterna, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Jolanta Franczuk, Izolda Borysiak-Marciniak, Krystyna Chromińska
Effect of black synthetic mulches on the fruit quality and selected components of nutritive value of melon
Wpływ czarnych ściółek syntetycznych na jakość owoców i wybrane elementy wartości odżywczej melona

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Marek Siwulski, Krzysztof Sobieralski, Jerzy Mańkowski
Comparison of mycelium growth of selected species of cultivated mushrooms on textile industry wastes
Porównanie wzrostu grzybni wybranych gatunków grzybów uprawnych na odpadach przemysłu włókienniczego

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Marek Siwulski, Kinga Drzewiecka, Krzysztof Sobieralski, Yin Chong
Comparison of growth and enzymatic activity of mycelium and yielding of Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. on different substrates
Porównanie wzrostu i aktywności enzymatycznej grzybni oraz plonowania boczniaka ostrygowatego Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. na różnych podłożach

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Anna Francke
The effect of potassium fertilization on the macronutrient content of pepino dulce (Solanum muricatum Ait.) fruit
Wpływ nawożenia potasem na zawartość makroelementów w owocach pepino
(Solanum muricatum Ait.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Andrzej Komosa, Tomasz Kleiber, Józef Piróg
Contents of macro- and microelements in root environment of greenhouse tomato grown in rockwool and wood fiber depending on nitrogen levels in nutrient solutions
Zawartość makro- i mikroelementów w środowisku korzeniowym pomidora szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej i włóknie drzewnym w zależności od zawartości azotu w pożywkach

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Wenjing Chen, Roman Hołubowicz
Effect of treating lettuce (Lactuca sativa L.) seeds with solutions of ethereal oils from camphor tree (Cinnamomum camphora L.) and patchouli plant (Pogostemon cablin Benth.) on their germination
Wpływ traktowania nasion sałaty (Lactuca sativa L.) roztworami olejków eterycznych z drzewa kamforowego (Cinnamomum camphora L.) i paczuli (Pogostemon cablin Benth.) na ich kiełkowanie

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Tomasz Trelka, Włodzimierz Breś, Agata Kozłowska
Phalaenopsis cultivation in different media. Part I. Growth and flowering
Uprawa Phalaenopsis w różnych podłożach. Część I. Wzrost i kwitnienie

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Tomasz Trelka, Włodzimierz Breś, Anna Jóźwiak, Agata Kozłowska
Phalaenopsis cultivation in different media. Part II. Nutrients and chlorophyll concentration in leaves and roots
Uprawa Phalaeanopsis w różnych podłożach. Cześć II. Zawartość składników pokarmowych oraz chlorofilu w liściach i korzeniach

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Halina Buczkowska
Effect of plant pruning and topping on yielding of eggplant in unheated foil tunnel
Wpływ cięcia i ogławiania roślin na plonowanie oberżyny w nieogrzewanym tunelu foliowym

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Helena Łabuda
Runner bean (Phaseolus coccineus L.) - biology and use
Fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus L.) - biologia i użytkowanie

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Robert Gruszecki, Andrzej Sałata
Effect of winter hardiness on Hamburg parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.) yield quality
Wpływ zimowania roślin na jakość plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Irena Kiecana, Elżbieta Mielniczuk
Fungi infected the Zinnia elegans Jacq. concerning susceptibility of cultivars to selected pathogens
Grzyby porażające cynię wytworną (Zinnia elegans Jacq.) z uwzględnieniem podatności odmian na wybrane patogeny

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Hanna Piekarska-Boniecka, Idzi Siatkowski, Joanna Zyprych
Model for bionomy of privet sawfly (Macrophya punctumalbum L.) (Hymenoptera, Tenthredinidae)
Model bionomii brosznicy jesionówki (Macrophya Punctumalbum L.) (Hymenoptera, Tenthredinidae)

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Mikołaj Knaflewski, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak
The effect of temperature on the broccoli yield and length of the period from head initiation to harvest
Wpływ temperatury na wielkość plonu brokuła i długość okresu od inicjacji róży do zbioru

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Andrzej Sałata, Robert Gruszecki
The quantitative analysis of poliphenolic compounds in different parts of the artichoke (Cynara scolymus L.) depending on growth stage of plants
Zawartość związków polifenolowych w różnych częściach karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.) w zależności od stadium rozwojowego roślin

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Jan Krężel, Eugeniusz Kołota
The effect of nitrogen fertilization on yielding and biological value of spinach grown for autumn harvest
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i wartość biologiczną szpinaku w uprawie na zbiór jesienny

Read abstract
Czytaj streszczenie
     
Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Eugeniusz Kołota
Yielding and nutritive value of field cultivated eggplant with the use of living and synthetic mulches
Plonowanie i wartość odżywcza oberżyny uprawianej w polu z zastosowaniem ściółek żywych i syntetycznych
Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Katarzyna Dzida, Zbigniew Jarosz
Effect of calcium carbonate and differentiated nitrogen fertilization upon the yield and chemical composition of spinach beet
Oddziaływanie węglanu wapnia i zróżnicowanego nawożenia azotowego na plon i skład chemiczny buraka liściowego

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Danuta Kozak
The effect of 6-benzylaminopurine, thidiazuron and the type of explants on in vitro propagation of Yucca elephantipes Regel
Wpływ 6-benzyloaminopuryny, tidiazuronu i rodzaju eksplantatu na rozmnażanie Yucca elephantipes Regel in vitro

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Jolanta Lisiecka
The effect of black polyethylene mulch on yield of field-grown cucumber
Wpływ ściółkowania gleby czarną folią na plonowanie ogórka gruntowego

Read abstract
Czytaj streszczenie