Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2011
zeszyt 10(1) 2011

 
 
 

Ewa Rekowska
The effect of soil and plants covering with the polypropylene non-woven on the quantity and quality of yield of stem lettuce (Lactuca sativa L. var. augustana Irish)
Wpływ okrywania gleby i roślin włókniną polipropylenową na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej (Lactuca sativa L. var. augustana Irish)

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Ewa Rekowska, Barbara Jurga-Szlempo
Influence of growing date and plant density on the yield of endive (Cichorium endivia L.)
Wpływ terminu uprawy oraz rozsawy roślin na plonowanie endywii (Cichorium endivia L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Piotr Chohura, Eugeniusz Kołota
The effect of nitrogen fertilization on radish yielding
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie rzodkiewki

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Jolanta Lisiecka, Mikołaj Knaflewski, Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński
The effect of animal protein hydrolysate on quantity and quality of strawberry daughter plants cv. 'Elsanta'
Wpływ hydrolizatu białka zwierzęcego na liczbę i jakość sadzonek truskawki odmiany 'Elsanta'

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Wanda Wadas, Halina Mioduszewska
The effect of the sowing date on the content of carotenoids and L-ascorbic acid |in spaghetti squash (Cucurbita pepo L.)
Wpływ terminu siewu na zawartość karotenoidów i kwasu L-askorbinowego w dyni makaronowej (Cucurbita pepo L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Mirosław Konopiński
Influence of intercrop plants and varied tillage on yields and nutritional value of scorzonera (Scorzonera hispanica L.) roots
Wpływ roślin międzyplonowych i zróżnicowanej uprawy roli na plon i wartość odżywczą korzeni skorzonery (Scorzonera hispanica L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Katarzyna Kowalczyk, Janina Gajc-Wolska
Effect of the kind of growing medium and transplant grafting on the cherry tomato yielding
Wpływ rodzaju podłoża i szczepienia rozsady na plonowanie pomidora cherry

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Jacek Gawroński
Evaluation of the genetic control, heritability and correlations of some quantitative characters in strawberry (Fragaria × ananassa Duch.)
Ocena genetycznego uwarunkowania niektórych cech ilościowych, odziedziczalności i korelacji u truskawki (Fragaria × ananassa Duch.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Jacek Gawroński, Jerzy Hortyński
Hierarchic crossing design in estimation genetic control quantitative traits of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.)
Hierarchiczny model krzyżowań w ocenie dziedziczenia cech ilościowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Adam Szewczuk, Andrzej Komosa, Ewelina Gudarowska
Effect of soil potassium levels and different potassium fertilizers on yield, macroelement and chloride nutrion status of apple trees in full fruition period
Wpływ poziomów potasu i rodzaju nawozów potasowych na plonowanie oraz stan odżywienia jabłoni makroelementami i chlorem po wejściu drzew w okres owocowania

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida, Krzysztof Bartnik
Yielding and chemical composition of "Honeoye" cultivar strawberries depending on the kind of substratum and nitrogen dose
Plonowanie i skład chemiczny truskawki odmiany 'Honeoye' w zależności od rodzaju podłoża i dawki azotu

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Eugeniusz Pacholak, Zofia Zydlik, Krzysztof Rutkowski
Effect of cherry nitrogen fertilization on the content of minerals in the leaves and soil
Wpływ nawożenia azotem wiśni na zawartość składników w glebie i liściach

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Zofia Zydlik, Eugeniusz Pacholak, Katarzyna Styła
Effect exerted on soil properties by apple-tree cultivation for many years and by replantation. Part I. Biochemical soil properties
Wpływ wieloletniej uprawy jabłoni i stosowania replantacji na właściwości gleby. Część I. Właściwości biochemiczne gleby

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Zofia Zydlik, Eugeniusz Pacholak, Katarzyna Styła
Effect exerted on soil properties by apple-tree cultivation for many years and by replantation. Part II. Content of mineral components in soil and leaves
Wpływ wieloletniej uprawy jabłoni i stosowania replantacji na właściwości gleby. Część II. Zawartość składników mineralnych w glebie i w liściach

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Andrzej Gatz, Tomasz Kowalski
Tracheary element differentiation and morphogenetic changes in callus derived from embryos of pepper (Capsicum annuum L.)
Różnicowanie elementów trachealnych oraz zmiany morfogenetyczne w kalusie pochodzącym z zarodków papryki (Capsicum annuum L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Wiesława Rosłon, Ewa Osińska, Katarzyna Bączek, Zenon Węglarz
The influence of organic-mineral fertilizers on yield and raw materials quality of chosen plants of the Lamiaceae family from organic cultivation
Wpływ nawozów organiczno-mineralnych na plonowanie i jakość ziela wybranych gatunków z rodziny Lamiaceae uprawianych metodą ekologiczną

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Janina Gajc-Wolska, Katarzyna Kowalczyk, Jarosław Mikas, Ryszard Drajski
Efficiency of cucumber (Cucumis sativus L.) pollination by bumblebees (Bombus terrestris)
Efektywność zapylania trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) w uprawie ogórka polowego (Cucumis sativus L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Aneta Wesołowska, Dorota Jadczak, Monika Grzeszczuk
Chemical composition of the pepper fruit extracts of hot cultivars Capsicum annuum L.
Skład chemiczny ekstraktów z owoców ostrych odmian Capsicum annuum L.

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Marta Joanna Monder, Jerzy Hetman
The influence of the thickness of rootstock and scions on the growth and quality of the obtained shrubs of two Rosa × hybrida cultivars. Part I. Growth parameter of the rose shrubs
Wpływ jakości podkładek i zrazów na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych. Część I. Parametry wzrostu krzewów

Read abstract
Czytaj streszczenie
     
Marta Joanna Monder, Jerzy Hetman
The influence of the thickness of rootstock and scions on the growth and quality of the obtained shrubs of two Rosa × hybrida cultivars. Part II. The quality of shrubs
Wpływ jakości podkładek i zrazów na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych. Część II. Jakość krzewów
Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Renata Nurzyńska-Wierdak, Bartłomiej Borowski, Katarzyna Dzida
Yield and chemical composition of basil herb depending on cultivar and foliar feeding with nitrogen
Plon oraz skład chemiczny ziela bazylii w zależności od odmiany i dolistnego dokarmiania roślin azotem