Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2011
zeszyt 10(2) 2011

 
 
 

Dariusz Wrona
The influence of nitrogen fertilization on growth, yield and fruit size of 'Jonagored' apple trees
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wzrost, plonowanie i wielkość owoców odmiany Jonagored

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Małgorzata Cegiełko, Irena Kiecana, Piotr Kachlicki, Wojciech Wakuliński
Pathogenicity of Drechslera avenae for leaves of selected oat genotypes and ist ability to produce anthraquinone compounds
Patogeniczność Drechslera avenae dla liści wybranych genotypów owsa i jego zdolność do produkcji związków antrachinonowych

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Honorata Danilcenko, Elvyra Jariene, Marek Gajewski, Judita Cerniauskiene, Jurgita Kulaitiene, Barbara Sawicka, Paulina Aleknaviciene
Accumulation of elements in some organically grown alternative horticultural crops in Lithuania
Zawartość niektórych pierwiastków w wybranych alternatywnych roślinach ogrodniczych uprawianych metodą ekologiczną na Litwie

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Dorota Szopińska
Enhancement of zinnia seeds by osmopriming and grapefruit extract treatment
Poprawa jakości nasion cynii poprzez osmokondycjonowanie i traktowanie ekstraktem z grejpfruta

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
Growth of maiden apple trees of 'Galaxy' and 'Rubin' on rootstocks clones originating from crossing A.2 × B.9
Wzrost okulantów jabłoni odmian 'Galaxy' i 'Rubin' na klonach pochodzących z krzyżowania podkładek A.2 × B.9

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Małgorzata Zalewska, Małgorzata Antkowiak
Effect of pinching and day length on the growth and flowering of Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries in controlled cultivation
Wpływ uszczykiwania oraz długości dnia na wzrost i kwitnienie ajanii spokojnej (Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries) w uprawie sterowanej

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Katarzyna Goliszek, Bożena Łagowska, Katarzyna Golan
Scale insects (Hemiptera, Sternorrhyncha, Coccoidea) on ornamental plants in the field in Poland
Czerwce (Hemiptera, Sternorrhyncha, Coccoidea) występujące na roślinach ozdobnych w Polsce

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Monika Grzeszczuk, Aneta Wesołowska, Dorota Jadczak, Barbara Jakubowska
Nutritional value of chive edible flowers
Wartość odżywcza jadalnych kwiatów szczypiorku

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Tomo Milošević, Nebojša Milošević
Quantitative analysis of the main biological and fruit quality traits of F1 plum genotypes (Prunus domestica L.)
Analiza ilościowa głównych cech wartości biologicznej oraz jakości owoców genotypów F1 śliwy domowej (Prunus domestica L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Małgorzata Zalewska, Alicja Tymoszuk, Natalia Miler
New chrysanthemum cultivars as a result of in vitro mutagenesis with the application of different explant types
Nowe odmiany chryzantem uzyskane na drodze mutagenezy in vitro z zastosowaniem różnych typów eksplantatów

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Wojciech Kowalczyk, Dariusz Wrona
Growth and bearing of apple cultivar 'Elise' on eighteen vegetative rootstocks in "V" planting system
Wzrost i owocowanie jabłoni 'Elise' na osiemnastu podkładkach wegetatywnych, prowadzonej w systemie "V"

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Hanna Klikocka
The effect of sulphur kind and dose on content and uptake of micro-nutrients by potato tubers (Solanum tubersosum L.)
Wpływ dawki i rodzaju siarki na zawartość i pobranie mikroelementów przez bulwy ziemniaka (Solanum tubersosum L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Marzena Błażewicz-Woźniak, Mirosław Konopiński
Effect of soil cultivation and intercrop plant growing upon weed infestation of spanish salsify (Scorzonera hispanica L.)
Wpływ systemu uprawy roli i roślin międzyplonowych na zachwaszczenie skorzonery (Scorzonera hispanica L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Elżbieta Patkowska, Mirosław Konopiński
Cover crops and soil-borne fungi dangerous towards the cultivation of salsify (Tragopogon porrifolius var. sativus (Gaterau) Br.)
Rośliny okrywowe a grzyby glebowe zagrażające uprawie salsefii (Tragopogon porrifolius var. sativus (Gaterau) Br.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Edward Borowski, Sławomir Michałek
The effect of foliar fertilization of french bean with iron salts and urea on some physiological processes in plants relative to iron uptake and translocation in leaves
Wpływ dolistnego nawożenia fasoli szparagowej solami żelaza i mocznikiem na przebieg niektórych procesów fizjologicznych w roślinach na tle jego pobierania
i translokacji w liściach

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Aneta Sławińska, Janusz Kalbarczyk
Evaluation of enzymatic activity of Pleurotus ostreatus regarding stages of mycelium development
Ocena aktywości enzymatycznej Pleurotus ostreatus w zależności od stadium rozwojowego grzybni

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Gorica Paunović, Tomo Milošević, Ivan Glišić
Morphometric traits of newly bred rootstocks suckers in domestic and cherry plum
Biometria odrostów nowo wyhodowanych klonów śliwy węgierki i śliwy wiśniowej w mateczniku podkładek

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Beata Zimowska
Characteristics and occurrence of Phoma spp. on herbs from the family Lamiaceae
Charakterystyka i występowanie Phoma spp. na ziołach z rodziny Lamiaceae

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Hanna Bandurska, Jolanta Krzyszkowska, Krzysztof Moliński, Małgorzata Zielezińska
A method of early selection of cucumber genotypes insensitive to chilling based on data mining
Metoda wczesnej selekcji genotypów ogórka (Cucumis sativus L.) niewrażliwych na niską temperaturę na podstawie analizy eksploratywnej danych

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Beata Król
Yield and the chemical composition of flower heads of pot marigold (Calendula officinalis L. cv. Orange King) depending on nitrogen fertilization
Plonowanie oraz skład chemiczny koszyczków nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L. cv. Orange King) w zależności od nawożenia azotem

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Agnieszka Jamiołkowska
Laboratory effect of azoxystrobin (Amistar 250 SC) and grapefruit extract (Biosept 33 SL) on growth of fungi colonizing zucchini plants
Laboratoryjna ocena wpływu azoksystrobiny i ekstraktu z grejpfruta na wzrost grzybów występujacych na cukinii