Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2011
ZESZYT 10(3) 2011

 

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady
Influence of soil application of iodine and sucrose on mineral composition of spinach plants
Wpływ jodu i sacharozy stosowanych doglebowo na skład mineralny szpinaku

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Urszula Gawlik-Dziki, Michał Świeca, Danuta Sugier, Joanna Cichocka
Comparison of in vitro lipoxygenase, xanthine oxidase inhibitory and antioxidant activity of Arnica montana and Arnica chamissonis tinctures

Porównanie zdolności do hamowania aktywności lipooksygenazy i oksydazy ksantynowej oraz aktywności antyoksydacyjnych in vitro przez nalewki z Arnica montana i Arnica chamissonis

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Sylwester Smoleń, Piotr Strzetelski, Stanisław Rożek, Iwona Ledwożyw-Smoleń
Comparison of iodine determination in spinach using 2% CH3COOH and TMAH
Porównanie oznaczenia jodu w szpinaku za pomocą 2% CH3COOH oraz TMAH

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Zalewska, Ewa Król
Occurrence, harmfulnees and morphological structures of Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. (TELEOMORPH: Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. et Schrenk)
Występowanie, szkodliwość i charakterystyka morfologiczna Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. (TELEOMORFA: Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. et Schrenk)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Edyta Kosterna, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Jolanta Franczuk
The effect of agrohydrogel and irrigation on kohlrabi cv ‘Oasis F1’ yields
Wpływ agrohydrogelu i nawadniania na plonowanie kalarepy ‘Oasis F1’

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Michał Szklarz, Bożena Radajewska, Teresa Klak
Effect of tree pruning and crown formation in young apricot (Armeniaca vulgaris Lam.) trees on their growth and yielding
Wpływ cięcia i formowania młodych drzew moreli (Armeniaca vulgaris Lam.) na ich wzrost i plonowanie

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Danuta Sugier, Piotr Sugier, Maciej Pawełek, Urszula Gawlik-Dziki
Salix myrsinifolia
Salisb. as a source of phenolic glycosides: distribution and characteristic of habitat conditions in the mid-eastern Poland
Salix myrsinifolia Salisb. źródłem glikozydów fenolowych: rozmieszczenie i charakterystyka warunków siedliskowych w Polsce środkowowschodniej

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Andrzej Komosa, Tomasz Kleiber, Paweł Wojtysiak
Nutrition of lacy tree philodendron (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Part I. The effect on plant growth
Odżywianie filodendrona podwójnie pierzastego (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Cz. I. Wpływ na wzrost roślin

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Andrzej Komosa, Tomasz Kleiber, Paweł Wojtysiak
Nutrition of lacy tree philodendron (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Part II. Nutrient contents in leaves
Odżywianie filodendrona podwójnie pierzastego (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Cz. II. Zawartość składników w liściach

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Karolina Mieszkalska, Aleksandra Łukaszewska
Effect of the silicon and phosphorus-containing fertilizer on geranium (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) response to water stress
Wpływ nawozu fosforowo-krzemianowego na reakcję pelargonii (Pelargonium hortorum H.L. Bailey) rosnącej w warunkach stresu wodnego

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Iwona Sas-Golak, Agnieszka Jasińska
Capability of primordia formation as a trait differentiating wild strains of Agaricus bisporus (Lange) Imbach and Agaricus arvensis Schaeff. derived from the area of western Poland
Zdolność wiązania owocników jako cecha różnicująca dzikie rasy Agaricus bisporus (Lange) Imbach i Agaricus arvensis Schaeff. pochodzące z terenu Polski zachodniej

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Marzena Błażewicz-Woźniak, Tadeusz Kęsik, Anna Ewa Michowska
Flowering of bear garlic (Allium ursinum L.) cultivated in the field at varied nitrogen nutrition and mulching
Kwitnienie czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.) w uprawie polowej przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym i ściółkowaniu gleby

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Eugeniusz Kołota
Yield and quality of leafy parsley as affected by the nitrogen fertilization
Plonowanie i jakość pietruszki naciowej w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Maciej Bosiacki, Łukasz Zieleziński
Phytoextraction of nickel by selected species of lawn grasses from substrates contaminated with heavy metals
Fitoekstrakcja niklu przez wybrane gatunki traw gazonowych z podłoży zanieczyszczonych metalami ciężkimi

pdf
Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Teresa Rodkiewicz
Yielding of green asparagus cultivated on a medium heavy soil
Plonowanie szparaga zielonego w uprawie na glebie średniej

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Mirosława Chwil, Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Nectar production and pollen yield of Echium vulgare L. in the climatic conditions of Lublin
Nektarowanie i wydajność pyłkowa Echium vulgare L. w warunkach klimatycznych Lublina

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Katarzyna Sadowska, Jadwiga Andrzejewska, Małgorzata Woropaj-Janczak
Effect of weather and agrotechnical conditions on the content of nutrients in the fruits of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.)
Wpływ warunków pogodowych i agrotechnicznych na zawartość składników pokarmowych w owocach ostropestu plamistego (Silybum marianum L. Gaertn.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Edyta Górska-Drabik, Katarzyna Golan, Magdalena Ćwiklińska
Effectiveness of coloured sticky traps in monitoring of Ctenosciara hyalipennis (Meigen, 1804) (Diptera: Sciaridae) on exotic plant species in greenhouse
Efektywność barwnych tablic lepowych w monitorowaniu liczebności Ctenosciara hyalipennis (Meigen, 1804) (Diptera: Sciaridae)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Tadeusz Kęsik, Marzena Błażewicz-Woźniak, Anna Ewa Michowska
Influence of mulching and nitrogen nutritionon bear garlic (Allium ursinum L.) growth
Wpływ ściółkowania i nawożenia azotowego na wzrost czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Agata Kozłowska, Włodzimierz Breś, Włodzimierz Krzesiński, Tomasz Trelka
The effect of amount of light and the temperature on biomorphological characteristics of chrysanthemums during all-year culture
Wpływ ilości światła i temperatury na biomorfologiczne cechy chryzantem podczas uprawy całorocznej

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida
Effect of substratum and nutrient solution upon yielding and chemical composition of leaves and fruits of glasshouse tomato grown in prolonged cycle
Wpływ podłoża i pożywki na plonowanie oraz skład chemiczny liści i owoców pomidora szklarniowego uprawianego w cyklu wydłużonym

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Beata Zimowska
Biotic activity of Phoma strasseri and the effect of thermal conditions on the growth and formation of the pathogen’s infectious material
Biotyczna aktywność Phoma strasseri oraz wpływ warunków termicznych na wzrost i tworzenie materiału infekcyjnego patogena w warunkach in vitro

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Grzegorz Łysiak
The determination of harvest index of ’Šampion’ apples intended for long storage
Wyznaczanie indeksu zbioru jabłek odmiany ’Šampion’ przeznaczonych do długiego przechowywania

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Tomasz Lipa
Nutrition level of mother plantations of vegetative apple-tree rootstocks M.9 AND M.26
Poziom odżywienia mateczników podkładek wegetatywnych jabłoni M.9 I M.26

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Jelena Gadže, Mira Radunić, Ivana Vladimira Petric, Sezai Ercisli
In vitro pollen viability, germination and pollen tube growth in some pomegranate (Punica granatum L.) cultivars from Croatia and Bosnia and Herzegovina
Żywotność pyłku in vitro, kiełkowanie i wzrost łagiewki pyłkowej u niektórych odmiain granatu (Punica granatum L.) z Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Renata Nurzyńska-Wierdak, Bartłomiej Borowski
Dynamics of sweet basil (Ocimum basilicum L.) growth affected by cultivar and foliar feeding with nitrogen
Dynamika wzrostu bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) pod wpływem odmiany oraz pozakorzeniowego dokarmiania roślin azotem

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Maria Kosior
Quality and structure of single harvest tomato fruit yield
Jakość i struktura plonu owoców pomidora pochodzących z jednokrotnego zbioru

Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Grażyna Zawiślak
Hyssop herb yield and quality depending on harvest term and plant spacing
Plon i jakość ziela hyzopu lekarskiego w zależności od terminu zbioru i rozstawy roślin
Read abstract

Czytaj streszczenie