Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2011
ZESZYT 10(4) 2011

 

Anna Francke
The effect of flat covers on the quantity and quality of arugula yield
Ocena efektywności stosowania osłon płaskich na wielkość i jakość plonu rukoli

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska, Dariusz Dereń
Effect of the method of planting and rootstock on growth and yielding of selected apple cultivars
Wpływ sposobu sadzenia i podkładki na wzrost i owocowanie kilku odmian jabłoni

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Katarzyna Olszówka, Irena Perucka
The effect of CaCl2 foliar treatment (before harvest) on the accumulation of nitrates and nitrites in fresh and stored butterhead lettuce
Wpływ dolistnego traktowania CaCl2 (przed zbiorem) na akumulację azotanów i azotynów w świeżej i przechowywanej sałacie masłowej

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady
Effect of iodine fertilization and soil application of sucrose on the content of selected heavy metals and trace elements in spinach
Wpływ nawożenia jodem i doglebowej aplikacji sacharozy na zawartość wybranych metali ciężkich i pierwiastków śladowych w szpinaku

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady
Influence of iodine fertilization and soil application of sucrose on the effectiveness of iodine biofortification, yield, nitrogen metabolism and biological quality of spinach
Wpływ nawożenia jodem i doglebowej aplikacji sacharozy na efektywność biofortyfikacji w jod, Plon, gospodarkę azotem oraz jakość biologiczną szpinaku

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Danuta Kozak
The influence of light quality and BA on in vitro growth and development of Gardenia jasminoides Ellis
Wpływ barwy światła i BA na wzrost i rozwój gardenii jaśminowatej (Gardenia jasminoides Ellis) in vitro

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Danuta Kozak, Andrzej Sałata
Effect of cytokinins on in vitro multiplication of rhubarb (Rheum rhaponticum L.) ‘Karpow Lipskiego’ shoots and ex vitro acclimatization and growth
Wpływ cytokinin na namnażanie pędów rabarbaru (Rheum rhaponticum L.) ‘Karpow Lipskiego’ in vitro oraz aklimatyzację i wzrost ex vitro

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Ewa Moszczyńska, Krzysztof Matkowski, Elżbieta Pląskowska, Anita Biesiada
Fungi assemblages of the phyllosphere of eastern purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench.) fertilized with ammonium sulphate
Zbiorowiska grzybów fyllosfery jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench.) nawożonej saletrą amonową

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Anita Woźny
Use of light to control the growth of Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult. seedlings
Wpływ światła na kontrolę wzrostu rozsady Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Jolanta Kowalska
Effects of Trichoderma asperellum [T1] on Botrytis cinerea [Pers.: Fr.], growth and yield of organic strawberry
Efektywność Trichoderma asperellum [T1] w stosunku do Botrytis cinerea [Pers.] oraz wpływ zabiegu na wzrost i plon ekologicznej truskawki

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Dariusz Pańka
Neotyphodium / Epichloë endophytes of perennial ryegrass, meadow fescue and red fescue cultivars cultivated in Poland
Endofity kompleksu Neotyphodium / Epichloë zasiedlające uprawiane w Polsce odmiany życicy trwałej, kostrzewy łąkowej i kostrzewy czerwonej

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Katarzyna Kowalczyk, Janina Gajc-Wolska, Jadwiga Radzanowska, Monika Marcinkowska
Assesment of chemical composition and sensory quality of tomato fruit depending on cultivar and growing conditions
Ocena jakości owoców pomidora pod względem składu chemicznego i jakości sensorycznej w zależności od odmiany i warunków uprawy

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Mirosław Konopiński, Ewa Ferens
Influence of cultivation methods and foliar nutrition with Cu and Mn on yields and biological value of scorzonera roots (Scorzonera hispanica L.)
Wpływ metody uprawy i dokarmiania pozakorzeniowego Cu i Mn na plon i wartość biologiczną korzeni skorzonery (Scorzonera hispanica L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Bożena Kiczorowska, Piotr Kiczorowski
Comparison of basic chemical and mineral composition in edible parts of chosen pear cultivars produced in Podkarpackie province
Porównanie podstawowego składu chemicznego oraz mineralnego w częściach jadalnych wybranych odmian gruszek wyprodukowanych w województwie podkarpackim

pdf
Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Beata Zimowska
Conidiogenesis of Phoma strasseri the fungus responsible for black stem and rhizomes rot in peppermint (Mentha piperita)
Konidiogeneza Phoma strasseri, patogena powodującego czarną zgniliznę łodyg i rozłogów mięty pieprzowej (Mentha piperita)

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Eugeniusz Kołota, Katarzyna Adamczewska-Sowińska
Application of synthetic mulches and flat covers with perforated foil and agrotextile in zucchini
Wykorzystanie ściółek syntetycznych oraz płaskich osłon z folii i włókniny w uprawie cukinii

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Ewa Mirzwa-Mróz, Marzena Wińska-Krysiak
Diversity of sooty blotch fungi in Poland
Różnorodność grzybów powodujących brudną plamistość jabłek w Polsce

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Elżbieta Paduch-Cichal, Elżbieta Kalinowska, Maria Chodorska, Kinga Sala-Rejczak, Barbara Nowak
Detection and identification of viruses of highbush blueberry and cranberry using serological ELISA test and PCR technique
Wykrywanie i identyfikacja wirusów borówki wysokiej i żurawiny przy użyciu testu serologicznego ELISA oraz technik biologii molekularnej

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Renata Nurzyńska-Wierdak, Ewa Rożek, Bartłomiej Borowski
Response of different basil cultivars to nitrogen and potassium fertilization: total and mineral nitrogen content in herb
Reakcja odmian bazylii na nawożenie azotem i potasem: zawartość azotu ogółem i azotu mineralnego w zielu

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Marzena Błażewicz-Woźniak, Dariusz Wach
The effect of intercropping on yielding of root vegetables of Apiaceae family
Wpływ uprawy współrzędnej na plonowanie warzyw korzeniowych z rodziny Apiaceae

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Barbara Skwaryło-Bednarz, Marzena S. Brodowska, Ryszard Brodowski
Evaluating the influence of varied NPK fertilization on yielding and microelements contents at amaranth (Amaranthus cruentus L.) depending on its cultivar and plant spacing
Ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia NPK na plonowanie oraz zawartość mikroskładników w szarłacie (Amaranthus cruentus L.) w zależności od jego odmiany i rozstawy roślin

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Katarzyna Dzida, Zbigniew Jarosz, Zenia Michałojć
The effect of diversified potassium fertilization on the yield and chemical composition of Beta vulgaris L.
Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasowego na plon oraz skład chemiczny buraka liściowego

Read abstract

Czytaj streszczenie