Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2012
ZESZYT 11 (1) 2012

 
     

Izabela Kot, Katarzyna Kmieć
Study on intensity of infestation, biology and harmfulness of wolly beech aphid (Phyllaphis fagi L.) on Fagus sylvatica (L.)
Badania nad dynamiką liczebności, biologią i szkodliwością zdobniczki bukowej (Phyllaphis fagi L.) na buku zwyczajnym (Fagus sylvatica L.)

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Urszula Gawlik-Dziki, Michał Świeca, Danuta Sugier
Enhancement of antioxidant abilities and the lipoxygenase and xanthine oxidase inhibitory activity of broccoli sprouts by biotic elicitors
Zastosowanie elicytorów biotycznych w celu zwiększenia aktywności antyoksydacyjnej oraz zdolności do inhibicji lipoksygenazy i oksydazy ksantynowej kiełków brokułu

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Ireneusz Sosna, Maria Licznar-Małańczuk
Growth, yielding and tree survivability of several apricot cultivars on Myrobalan and ‘Wangenheim Prune’ seedlings
Wzrost, plonowanie i przeżywalność drzew kilku odmian moreli na siewkach ałyczy i ‘Węgierki Wangenheima’

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Ewa Mirzwa-Mróz, Ryszard Dzięcioł, Emilian Pitera, Adam Jurkowski
Influence of sooty blotch and flyspeck (SBFS) fungi on apple fruits during storage
Wpływ kompleksu grzybów powodujących brudną i kropkowaną plamistość jabłek na przechowywanie owoców

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Elżbieta Kozik, Ewelina Wojciechowska, Małgorzata Pacholska
A comparison of the effect of mineral and chelate forms of copper, zinc and manganese on yield and nutrient status of greenhouse lettuce
Porównanie wpływu mineralnych i chelatowych form miedzi, cynku i manganu na plon oraz stan odżywienia sałaty szklarniowej

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Elżbieta Kaczmarska
Inbreeding depression for yield and yield components in Fragaria × ananassa Duch.
Depresja wsobna pod względem plonu i cech plonotwórczych u Fragaria × ananassa Duch.

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Elżbieta Malinowska, Stanisław Kalembasa
The yield and content of Ti, Fe, Mn, Cu in celery leaves (Apium graveolens L. var. dulce Mill. Pers.) as a result of tytanit application
Plon i zawartość Ti, Fe, Mn i Cu w selerze naciowym (Apium graveolens L. var. dulce Mill. Pers.) pod wpływem aplikacji tytanitu

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Marzena Parzymies, Marek Dąbski
The effect of cytokinin types and their concentration on in vitro multiplication of Clematis viticella (L.) and Clematis integrifolia ‘Petit Faucon’
Wpływ rodzaju i stężenia cytokinin na rozkrzewianie in vitro Clematis viticella (L.) i Clematis integrifolia ‘Petit Faucon’

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Ewa Zalewska
Growth and sporulation of Septoria carvi Syd. in different culture conditions
Wzrost i zarodnikowanie Septoria carvi Syd. w różnych warunkach hodowli

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Zenia Michałojć, Halina Buczkowska
The nutritional status of eggplant (Solanum melongena L.) depending on plant training method and nitrogen fertilization
Stan odżywiania oberżyny (Solanum molongena L.) w zależności od sposobu prowadzenia roślin i nawożenia azotem

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Beata Janowska, Anna Stanecka, Beata Czarnecka
Postharvest longevity of the leaves of the calla lily (Zantedeschia Spreng.)
Pozbiorcza trwałość liści cantedeskii (Zantedeschia Spreng.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Iwona Szot, Justyna Wieniarska
Effect of foliar applications of Goëmar® BM 86 and soil applied calcium nitrate on yield and berry quality of two blue honeysuckle cultivars
Wpływ dolistnego nawożenia preparatem Goëmar® BM 86 i doglebowego saletrą wapniową na plon i jakość owoców dwóch odmian suchodrzewu jadalnego

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Robert Rosa, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk
Międzyplony facelii i szarłatu w uprawie kukurydzy cukrowej. Część I. Plonowanie kukurydzy
Phacelia and amaranth catch crops in sweet corn cultivation. Part I. Corn yields

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk
Phacelia and amaranth catch crops in sweet corn cultivation. Part II. Selected components of nutritive value of corn
Międzyplony facelii i szarłatu w uprawie kukurydzy cukrowej. Część II. Wybrane elementy wartości odżywczej kukurydzy

pdf
Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Barbara Kołodziej, Sylwia Winiarska
The effect of selected cultivation methods onyield and quality of artichoke (Cynara scolymus L.) raw material
Wpływ różnych metod uprawy na plon i jakość surowca karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.)

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
Phenological, morphological and genetic variability of 15 clones of rootstocks for apple
Zmienność fenologiczna, morfologiczna i genetyczna 15 klonów podkładek dla jabłoni

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Anita Biesiada, Anna Tomczak
Usability of different types and cultivars of salad chicory (Cichorium intybus L. var. foliosum (Hegi) Bish.) for spring cultivation
Przydatność różnych form i odmian cykorii sałatowej (Cichorium intybus L. var. foliosum (Hegi) Bish.) do uprawy wiosennej

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Dariusz Wach, Marzena Błażewicz-Woźniak
Effect of foliar fertilization on yielding and leaf mineral composition of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.)
Wpływ dokarmiania dolistnego na plonowanie i zawartość składników mineralnych w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Beata Król
Yield and chemical composition of flower heads of selected cultivars of pot marigold (Calendula officinalis L.)
Plonowanie oraz skład chemiczny koszyczków wybranych odmian nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L. )

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Ljiljana Bošković-Rakočević, Tomo Milošević, Jelena Milivojević, Gorica Paunović
Impact of cultivar on the nutritional status of the young apricot trees (Prunus armeniaca L.)
Wpływ odmiany na poziom odżywienia młodych drzew moreli (Prunus armeniaca L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Lidia Błaszczyk, Barbara Frąszczak, Iwona Sas-Golak
Impact of infections with Trichoderma pleurotum and Trichoderma pleuroticola isolates on yielding of wild strains of Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. obtained from natural sites
Wpływ infekcji izolatami Trichoderma pleurotum i Trichoderma pleuroticola na plonowanie ras dzikich Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm pozyskanych ze stanowisk naturalnych

Read abstract

Czytaj streszczenie