Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2012
zeszyt 11(5) 2012

 
 
 

3-13
Grzegorz Łysiak
The sum of active temperatures as a method of determining the optimum harvest date of 'Šampion' and 'Ligol' apple cultivars
Suma aktywnych temperatur jako metoda wyznaczania optymalnej daty zbioru dla jabłek odmian 'Šampion' i 'Ligol'

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

15-22
Ireneusz Sowa, Magdalena Wójciak-Kosior, Ryszard Kocjan
The content of some trace elements in selected medicinal plants collected in the province of Lublin
Zawartość pierwiastków śladowych w wybranych roślinach leczniczych zbieranych na terenie województwa lubelskiego

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

23-33
Nebojša Milošević, Evica Mratinić, Ivana S. Glišić, Tomo Milošević
Precocity, yield and postharvest physical and chemical properties of plums resistant to Sharka grown in Serbian conditions
Przedwczesny rozwój, plon oraz fizyczne i chemiczne właściwości śliw odpornych na wirus ospowatości, hodowanych w warunkach serbskich

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

35-45
Józef Nurzyński, Zbigniew Jarosz
The nutrient content in substrates and leaves of greenhouse tomato
Zawartość składników pokarmowych w podłożach i liściach pomidora szklarniowego

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

47-57
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Lidia Błaszczyk, Dorota Frużyńska-Jóźwiak, Jolanta Lisiecka
The effect of infestation with isolates of Trichoderma sp.on mycelium growth and yielding in single-spore heterokaryotic cultures of Agaricus bisporus (Lange) Imbach
Wpływ infekcji izolatami Trichoderma sp. na wzrost grzybni i plon jednozarodnikowych heterokariotycznych kultur Agaricus bisporus (Lange) Imbach

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

59-68
Danuta Kozak, Katarzyna Wnuk
The influence of the salt composition of basal medium and growth regulators on in vitro growth and development of Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.
Wpływ zestawu soli mineralnych i regulatorów wzrostu na wzrost i rozwój Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. in vitro

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

69-80
Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Zalewska, Ewa Król, Barbara Kowalik
Growth and development of Phomopsis diachenii Sacc. in different culture conditions
Wzrost i rozwój Phomopsis diachenii Sacc. w różnych warunkach hodowli

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

81-93
Katarzyna Rubinowska, Elżbieta Pogroszewska, Władysław Michałek
The effect of polyamines on physiological parameters of post-harvest quality of cut stems of Rosa 'Red Berlin'
Wpływ poliamin na fizjologiczne parametry pozbiorczej jakości ciętych pędów Rosa 'Red Berlin'

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

95-105
Edward Borowski, Józef Nurzyński
Effect of different growing substrates on the photosynthesis parameters and fruit yield of greenhouse-grown tomato
Wpływ różnych podłoży na wskaźniki fotosyntezy i plon owoców pomidora uprawianego w szklarni

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

107-118
Jianwu Ren, Wenjing Chen, Mikołaj Knaflewski
Factors affecting asparagus (Asparagus officinalis L.) root development in vitro
Czynniki wpływające na rozwój korzeni szparaga (Asparagus officinalis L.) in vitro

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

119-130
Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida, Renata Nurzyńska-Wierdak
Possibility of reusing expanded clay in greenhouse tomato cultivation. Part I. Yield and chemical composition of fruits
Możliwość powtórnego wykorzystania keramzytu w szklarniowej uprawie pomidora. Część I. Plonowanie i skład chemiczny owoców

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

131-143
Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida, Renata Nurzyńska-Wierdak
Possibility of reusing expanded clay in greenhouse tomato cultivation. Part II. Changes in the composition of nutrients in the root environment and leaves
Możliwość powtórnego wykorzystania keramzytu w szklarniowej uprawie pomidora. Część II. Zmiany zawartości składników pokarmowych w środowisku korzeniowym i liściach

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

145-153
Karolina Pitura, Zenia Michałojć
Influence of nitrogen doses on salt concentration, yield, biological value, and chemical composition of some vegetable plant species. Part I. Yield and biological value
Wpływ dawek azotu na stężenia soli, plonowanie, wartość biologiczną oraz skład chemiczny wybranych gatunków roślin warzywnych. Część I. Plonowanie i wartość biologiczna

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

155-167
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Aneta Sulborska
Diversity in the structure of the petal epidermis emitting odorous compounds in Viola × wittrockiana Gams.
Różnorodność struktury epidermy płatków korony Viola × wittrockiana Gams. emitującej związki zapachowe

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

169-177
Artur Mazurek, Urszula Pankiewicz
Changes of dehydroascorbic acid content in relation to total content of vitamin C in selected fruits and vegetables
Zmiany zawartości kwasu dehydro-L-askorbinowego w stosunku do całkowitej zawartości witaminy C
w wybranych owocach i warzywach

Read abstract
Czytaj streszczenie