Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2013
zeszyt 12(5) 2013

 
 
 

Renata Nurzyńska-Wierdak
Does mineral fertilization modify essential oil content and chemical composition in medicinal plants?
Czy nawożenie mineralne modyfikuje zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego u roślin leczniczych?

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Dorota Szopińska
The effects of organic acids treatment on germination, vigour and health of zinnia (Zinnia elegans Jacq.) seeds
Wpływ traktowania nasion cynii (Zinnia elegans Jacq.) kwasami organicznymi na ich kiełkowanie, wigor i zdrowotność

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Edyta Górska-Drabik, Katarzyna Golan, Katarzyna Kmieć, Izabela Kot
The effect of Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae) feeding on the content of selected biologically active substances in different species of host plants
Wpływ żerowania gąsienic Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae) na zawartość wybranych substancji biologicznie czynnych w kwiatostanach różnych gatunków roślin żywicielskich

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Hanna Klikocka, Aleksandra Głowacka
Does the sulphur fertilization modify magnesium and calcium content in potato tubers (Solanum Tubersosum L.)?
Czy nawożenie siarką modyfikuje zawartość magnezu i wapnia w bulwach ziemniaka (Solanum tubersosum L.)?

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Cezary A. Kwiatkowski, Barbara Kołodziej, Andrzej Woźniak
Yield and quality parameters of carrot (Daucus carota L.) roots depending on growth stimulators and stubble crops
Plonowanie i parametry jakościowe korzeni marchwi (Daucus carota L.) w zależności od stymulatorów wzrostu oraz międzyplonów ścierniskowych

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Ewa D. Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa D. Król
Harmfulness of Phomopsis diachenii Sacc. to herbs from Apiaceae family and preparations limiting the growth of this fungus
Szkodliwość Phomopsis diachenii Sacc. dla ziół z rodziny Apiaceae i preparaty ograniczające wzrost grzyba

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Maria Licznar-Małańczuk, Ireneusz Sosna
Growth and yielding of the several apricot cultivars on the 'Somo' seedling and vegetative rootstock PumiselectR
Wzrost i plonowanie kilkunastu odmian moreli na siewce 'Somo' i podkładce wegetatywnej PumiselectR

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Barbara Marcinek, Jerzy Hetman, Danuta Kozak
Influence of cultivation method and bulbs planting depth on the growth and yielding of tulips
Wpływ sposobu uprawy i głębokości sadzenia cebul na wzrost i plonowanie tulipanów

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Dominik Szwajgier, Maria Wydrych, Edyta Więcław, Zdzisław Targoński
Anticholinesterase and antioxidant activities of commercial preparations from Ginkgo biloba leaves
Zdolność do hamowania aktywności cholinoesteraz i aktywności przeciwutleniające handlowych preparatów z liści Ginkgo biloba

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Szymon Zubek, Janusz Błaszkowski, Katarzyna Seidler-Łożykowska, Wojciech Bąba, Piotr Mleczko
Arbuscular mycorrhizal fungi abundance, species richness and composition under the monocultures of five medicinal
plants Bogactwo i zróżnicowanie gatunkowe oraz dostępność propagul grzybów arbuskularnych w monokulturach pięciu roślin leczniczych

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Hanna Piekarska-Boniecka, Idzi Siatkowski, Paweł Trzciński
The occurrence frequency of Syrphidae (Diptera) species in apple orchards and on their edges
Częstotliwość występowania gatunków Syrphidae (Diptera) w sadach jabłoniowych i na ich obrzeżach

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Krystyna Piotrowska-Weryszko
Artemisia pollen in the air of Lublin, Poland (2001-2012)
Pyłek Artemisia w powietrzu Lublina, Polska (2001-2012)

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Józef Nurzyński
Effect of substrates on nutrient content in root zone and leaves of greenhouse tomato
Zawartość składników pokarmowych w podłożach i liściach pomidora szklarniowego w okresie wegetacji

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Elżbieta Patkowska, Mirosław Konopiński
The role of oats, common vetch and tansy phacelia as cover plants in the formation of microorganisms communities in the soil under the cultivation of root chicory (Cichorium intybus var. sativum Bisch.) and salsify [Tragopogon porrifolius var. sativus (Gaterau) Br.]
Rola owsa, wyki siewnej i facelii błękitnej jako roślin okrywowych w kształtowaniu się zbiorowisk mikroorganizmów w glebie spod uprawy cykorii korzeniowej (Cichorium intybus L. var. sativum Bisch.) i salsefii [Tragopogon porrifolius var. sativus (Gaterau) Br.]

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Magdalena Stelmaszczuk, Danuta Kozak
Micropropagation of Allium neapolitanum Cirillo
Mikrorozmnażanie Allium neapolitanum Cirillo

Read abstract
Czytaj streszczenie