Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2014
zeszyt 13(1) 2014

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2014  
 
 

Marcin Horbowicz, Ryszard Kosson, Cezary Sempruch, Henryk Dębski, Danuta Koczkodaj
Effect of methyl jasmonate vapors on level of anthocyanins, biogenic amines and decarboxylases activity in seedlings of chosen vegetable species

Wpływ par jasmonianu metylu na poziom antocyjanów, amin biogennych i aktywności dekarboksylaz w siewkach wybranych gatunków warzyw

pdf

 
 

Arkadiusz Przybysz, Robert Popek, Helena Gawrońska, Katarzyna Grab, Karolina Łoskot, Mariola Wrochna, Stanisław W. Gawroński
Efficiency of photosynthetic apparatus of plants grown in sites differing in level of particulate matter
Sprawność aparatu fotosyntetycznego u roślin rosnących na stanowiskach różniących się poziomem pyłu zawieszonego w powietrzu

Read abstract

Czytaj streszczenie
 
 

Małgorzata Mikiciuk, Renata Dobromilska
Assessment of yield and physiological indices of small-sized tomato cv. 'Bianka F1' under the influence of biostimulators of marine algae origin 
Ocena plonu oraz wskaźników fizjologicznych pomidora drobnoowocowego odmiany 'Bianka F1' pod wpływem biostymulatorów z alg morskich

Read abstract

Czytaj streszczenie
 
 

Dorota Gawęda, Rafał Cierpiała, Karol Bujak, Marian Wesołowski
Soybean yield under different tillage systems
Plonowanie soi w różnych systemach uprawy roli

Read abstract

Czytaj streszczenie
 
 

Wiesława Rosłon, Ewa Osińska, Katarzyna Mazur, Anna Geszprych
Chemical characteristics of European goldenrod (Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea) from natural sites in central and eastern Poland
Charakterystyka chemiczna nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea) ze stanowisk naturalnych w środkowej i wschodniej Polsce

Read abstract

Czytaj streszczenie
 
 

Agnieszka Masny, Wiesław Mądry, Edward Żurawicz
Combining ability of selected dessert strawberry cultivars with different fruit ripening periods
Zdolność kombinacyjna wybranych deserowych odmian truskawki o zróżnicowanym okresie dojrzewania owoców

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Tomasz Kleiber, Justyna Starzyk, Romuald Górski, Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Anna Rempulska, Agata Sobiak
The studies on applying of effective microorganisms (EM) and CRF on nutrient contents in leaves and yielding of tomato
Badania nad zastosowaniem efektywnych ikroorganizmów i nawozów typu CRF na zawartość składników pokarmowych w liściach i plonowanie pomidora

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Jolanta Kowalska, Dorota Remlein-Starosta, Katarzyna Seidler-Łożykowska, Jan Bocianowski
Can Trichoderma asperellum [T1] stimulate growth of lemon balm (Melissa officinalis L.) in different systems of cultivation?
Czy Trichoderma asperellum [T1] może stymulować wzrost melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) uprawianej w różnych systemach rolniczych?

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Elżbieta Patkowska, Marzena Błażewicz-Woźniak
The microorganisms communities in the soil under the cultivation of carrot  (Daucus carota L.)
Zbiorowiska mikroorganizmów w glebie spod uprawy marchwi (Daucus carota L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Ewa Hanus-Fajerska, Alina Wiszniewska, Andrew Riseman
Elaboration of in vitro root culture protocols to efficiently limit Daphne Sudden Death Syndrome
Opracowanie protokołu kultur in vitro korzeni w celu ograniczania porażenia zespołem nagłej śmierci wawrzynka

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Andrzej Kalisz, Stanisław Cebula, Edward Kunicki, Joanna Gil, Agnieszka Sękara, Aneta Grabowska
Effect of chilling stress before transplanting on morphological parameters of broccoli heads.
Wpływ stresu chłodowego przed sadzeniem na parametry morfologiczne róż brokułu

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Behzad Kaviani
Micropropagation of ten weeks (Matthiola incana) and lisianthus (Eustoma grandiflorum) (two ornamental plants) by using kinetin (KIN), naphthalene acetic acid (NAA) and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)
Mikropropagacja lewkonii (Matthiola incana) i eustomy wielkokwiatowej (Eustoma grandiflorum) przy użyciu kinetyny (KIN), kwasu naftylooctowego (NAA) oraz kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D)

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Beata Sikora, Paweł Nowaczyk
Application of RAPD technique for identification of interspecific hybrids from genus Capsicum
Wykorzystanie techniki RAPD w identyfikacji mieszańców międzygatunkowych w obrębie rodzaju Capsicum

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Katarzyna Rubinowska, Elżbieta Pogroszewska, Halina Laskowska, Paweł Szot, Adam Zdybel, Dariusz Stasiak, Danuta Kozak
The subsequent effct of silicon on physiological and biochemical parameters of Polygonatum multiflorum (L.) All. 'Variegatum' cut shoots
Następczy wpływ krzemu na parametry fizjologiczne i biochemiczne ciętych pędów Polygonatum multiflorum (L.) All. 'Variegatum'

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Marek Dąbski, Marzena Parzymies, Danuta Kozak, Katarzyna Rubinowska, Krzysztof Jóźwik
Initiation and stabilization of a trumpet creeper (Campsis radicans (L.) Seem.) tissue cultures
Inicjacja i stabilizacja kultur tkankowych milinu (Campsis radicans (L.) Seem.)

Read abstract
Czytaj streszczenie