Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2014
ZESZYT 13(5) 2014

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2014  
     

Hasan Yilmaz
Analysis in terms of apple producers of government supported crop insurance policies as a risk management tool in Turkey
Analiza wspieranej przez rząd polityki ubezpieczeń plonów jabłek jako narzędzia kontroli ryzyka w Turcji z punktu widzenia producentów

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Shoujun Yang, Zhonglan Zhang, Zhifen Zhang, Shuyi Shi
Arbuscular mycorrhizal Glomus versiforme induced bioprotection of apple tree against scar skin disease
Bioochrona drzew jabłoni wywołana mikoryzą abuskularną Glomus versiforme przed bliznowatością

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Ireneusz Sosna, Maria Kelm, Marta Lenort, Władysław Kadłubiec
The reproductive capacity of spider mites (Acari: tetranychidae) population in single- and multi-leader apple tree crowns of Elstar and Jonagold cvs.
Rozrodczość populacji przędziorków (Acari: tetranychidae) w jedno- i wieloprzewodnikowych koronach jabłoni ‘Elstar’ i ‘Jonagold’

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Eugeniusz Kołota, Katarzyna Adamczewska-Sowińska
Yield, morphological characteristics and nutritional value of new pseudostem – type cultivars of Japanese bunching onion
Plonowanie, cechy morfologiczne oraz wartość odżywcza nowych odmian cebuli siedmiolatki o wydłużonej łodydze rzekomej

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Waldemar Treder, Anna Tryngiel-Gać, Krzysztof Klamkowski
Studies on the effect of growing medium and monopotassium phosphate on rooting and quality of strawberry potted plantlets
Badania nad wpływem podłoża oraz fosforanu monopotasowego na ukorzenianie oraz jakość doniczkowanych sadzonek truskawki

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Irena Kiecana, Małgorzata Cegiełko, Elżbieta Mielniczuk, Alina Pastucha
Fungi infecting ornamental grasses and the pathogenicity of Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc. and Fusarium equiseti (Corda) Sacc. to selected species
Grzyby porażające trawy ozdobne i patogeniczność Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc. i Fusarium equiseti (Corda) Sacc. dla wybranych gatunków

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Tomo Milošević, Nebojša Milošević, Ivan Glišić, Ivana S. Glišić
Determination of size and shape properties of apricots using multivariate analysis
Ustalenie właściwości rozmiaru i kształtu moreli przy użyciu analizy wieloczynnikowej

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Agata Konarska
Differences in the structure of fruit buds in two apple cultivars with particular emphasis on features responsible for fruit storability and quality
Różnice w strukturze zawiązków owoców dwóch uprawnych odmian jabłoni ze szczególnym uwzględnieniem cech decydujących o ich trwałości i jakości

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Maria Tendaj, Marcela Krawiec, Salwina Palonka, Barbara Mysiak
The effect of cultivation method on selected traits related to the sowing value of shallot (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer) seed
Wpływ metody uprawy na niektóre cechy wartości siewnej nasion szalotki (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer)

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Hanna Rekosz-Burlaga, Małgorzata Borys, Agata Goryluk-Salmonowicz
Cultivable microorganisms inhabiting the aerial parts of Hypericum perforatum
Bioróżnorodność hodowalnych mikroorganizmów zasiedlających nadziemne części Hypericum perforatum

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński, Marcin Kolasiński
Growth and yielding of sweet cherry trees grafted on new biotypes of Prunus mahaleb (L.)
Wzrost i plonowanie drzew czereśni szczepionych na nowych biotypach (Prunus mahaleb (L.))

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Memis Kesdek, Saban Kordali, Kerziban Coban, Ayse Usanmaz, Sezai Ercisli
Larvicidal effect of some plant extracts on the pine processionary moth, Thaumetopoea pıtyocampa (Denis & Schiffermuller) in laboratory conditions
Larwobójczy wpływ  niektórych wyciągów roślinnych na Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller) w warunkach laboratoryjnych

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Ali Mohammadi Torkashvand, Behzad Kaviani
The growth of camellia in peanut shelles compost media in different concentrations of potassium
Wzrost kamelii w podłożu z kompostu z łupin orzechów ziemnych o różnym stężeniu potasu

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Beata Hasiów-Jaroszewska, Julia Minicka, Henryk Pospieszny
Cross-protection between different pathotypes of Pepino mosaic virus representing Chilean 2 genotype
Ochrona krzyżowa pomiędzy różnymi patotypami wirusa mozaiki pepino reprezentującymi genotyp chilijski 2

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Marzena Parzymies, Marek Dąbski, Magdalena Pogorzelec, Danuta Kozak, Wojciech Durlak, Margot Dudkiewicz
Rooting of a trumpet creeper (Campsis radicans (L.) Seem.) microshoots in presence of auxins
Ukorzenianie milinu amerykańskiego (Campsis radicans (L.) Seem.) w obecności auksyn

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Marzena Masierowska, Teresa Piętka
Variability in nectar and pollen production in flowers of double-low lines of white mustard (Sinapis alba L.) and their attractiveness to honey bees
Zmienność produkcji nektaru i pyłku w kwiatach podwójnie ulepszonych linii gorczycy białej oraz ich atrakcyjność dla pszczoły miodnej

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Edward Borowski, Barbara Hawrylak-Nowak, Sławomir Michałek
The response of lettuce to fluorescent light and led light relative to different nitrogen nutrition of plants
Reakcja sałaty na światło fluorescencyjne i światło led na tle zróżnicowanego żywienia roślin azotem

Read abstract
Czytaj streszczenie