Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2014
ZESZYT 13(6) 2014

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2014  
 
 
Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak, Ilona Świerczyńska, Małgorzata Golcz-Polaszewska
Influence of rootstock, cultivar and ERGOPLANT biostimulant on the growth of maiden pear trees in nursery and physiological compatibility
Wpływ podkładki, odmiany i biostymulatora ERGOPLANT na wzrost okulantów gruszy w szkółce i zgodność fizjologiczną

Read abstract

Czytaj streszczenie

 
Hanna Dorna, Wanshuo Li, Dorota Szopińska
The effect of priming on germination and vigour of pansy (Viola × wittrockiana Gams.) seeds  
Wpływ kondycjonowania na kiełkowanie i wigor nasion bratka ogrodowego (Viola × wittrockiana Gams.)
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Aneta Sulborska, Marta Dmitruk, Agata Konarska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Adaptations of Lamium album L. flowers to pollination by Apoidea  
Przystosowania kwiatów Lamium album L. do zapylania przez Apoidea
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Dorota Zalewska, Beata Zimowska, Ewa Dorota Król
Pathogenicity of Phoma complanata (Tode) Desm. towards angelica (Archangelica officinalis Hoffm.)
Patogeniczność Phoma complanata (Tode) Desm. dla arcydzięgla litwora (Archangelica officinalis Hoffm.)
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Hasan Yilmaz
An analysis on factors influencing government supported bumble bees use as pollinators by greenhouse producers' in the Mediterranean Coastal Region of Turkey
Analiza czynników wpływających na wsparcie rządowe użycia trzmieli jako zapylaczy przez producentów warzyw szklarniowych w śródziemnomorskim rejonie Turcji
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Melek Ekinci, Metin Turan, Ertan Yildirim, Adem Güneş, Recep Kotan, Atilla Dursun
Effect of plant growth promoting rhizobacteria on growth, nutrient, organic acid, amino acid and hormone content of cauliflower (Brassica oleracea L. var. botrytis) transplants
Wpływ ryzobakterii stymulujących rozwój na wzrost, zawartość substancji odżywczych, kwasów organicznych, aminokwasów i hormonów u rozsady kalafiora (Brassica oleracea L. var. botrytis)
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Beyhan Kibar, Onur Karaağaç, Hayati Kar
Correlation and path coefficient analysis of yield and yield components in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.)
Analiza korelacji i współczynnika ścieżki dla plonu oraz komponentów plonu kapusty (Brassica oleracea var. capitata L.)
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Reelika Rätsep, Kadri Karp, Ele Vool, Tõnu Tõnutare
Effect of pruning time and method on hybrid grapevine (Vitis sp.) ‘Hasanski Sladki’ berry maturity in a cool climate conditions
Wpływ czasu i metody cięcia na dojrzałość owoców mieszańców złożonych winorośli (Vitis sp.) ‘Hasanski Sladki’ w warunkach chłodnego klimatu
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Veronika Szabó, Zsuzsanna Németh, Anna Sárvári, György Végvári, Károly Hrotkó
Effects of biostimulator and leaf fertilizers on Prunus mahaleb L. stockplants and their cuttings
Wpływ biostymulatora oraz nawozów dolistnych na rośliny mateczne i sadzonki Prunus mahaleb L.
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Edyta Derkowska, Lidia Sas Paszt, Anton Harbuzov, Paweł Trzciński, Aleksandra Bogumił
The effect of biopreparations on root growth and microbiol activity in the rhizosphere of apple trees  
Wpływ biopreparatów na wzrost systemu korzeniowego oraz efektywność mikrobiologii ryzosfery jabłoni
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Janusz Lipecki, Iwona Szot, Tomasz Lipa
The effect of cultivar on the growth and relations between growth characters in “knip-boom” apple trees
Wpływ odmiany na wzrost i zależności między cechami wzrostu drzew jabłoni typu „knip-boom”
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska
Yield of two strawberry cultivars depending on the cropping method on the example of a commercial plantation in a specialized horticultural farm
Plonowanie dwóch odmian truskawki w zależności od sposobu uprawy na przykładzie plantacji towarowej specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Ewa K. Puchalska
Occurrence of spider mites (Prostigmata: Tetrnaychidae) and phytoseiid mites (Mesostigmata: Phytoseiidae) as their potential enemies, on Norway spruce (Picea abies (L.)) and its cultivars grown in ornamental plant nurseries in Poland
Występowanie przędziorków (Prostigmata: Tetrnaychidae) oraz ich potencjalnych wrogów naturalnych z rodziny dobroczynkowatych (Mesostigmata: Phytoseiidae) na świerku pospolitym i jego odmianach uprawianych w szkółkach roślin ozdobnych w Polsce
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Katarzyna Seidler-Łożykowska, Romuald Mordalski, Wojciech Kucharski, Bogdan Kędzia, Jan Bocianowski
Yielding and quality of lavender flowers (Lavandula angustifolia Mill.) from organic cultivation
Plonowanie i jakość kwiatów lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.) w uprawie ekologicznej
Read abstract

Czytaj streszczenie