Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2015
ZESZYT 14(3) 2015

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2015  
     

Andrzej Tomasz Skwiercz, Magdalena Dzięgielewska, Patrycja Szelągowska
Nematodes in the vineyards in the northwestern part of Poland
Nicienie winorośli północno-zachodniej Polski

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Augustyn Mika, Zbigniew Buler
Modifying apple spindle trees to improve fruit quality
Modyfikacja korony wrzecionowej jabłoni w celu poprawienia jakości owoców

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Jadwiga Żebrowska, Elżbieta Kaczmarska, Jacek Gawroński
Comparative studies on the agronomic value of in vitro and conventionally propagated strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) plants
Analiza porównawcza wartości użytkowej roślin truskawki (Fragaria × ananassa Duch.) uzyskanych in vitro oraz metodą konwencjonalną

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Władysław Szempliński, Justyna Nowak
Nitrogen fertilization versus the yield and quality of coriander fruit (Coriandrum sativum L.)
Nawożenie azotem a plon i jakość owoców kolendry siewnej (Coriandrum sativum L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Agnieszka Wojtania, Edyta Skrzypek, Eleonora Gabryszewska
Effect of cytokinin, sucrose and nitrogen salts concentrations on the growth and development and phenolics content in Magnolia × soulangiana ‘Coates’ shoots in vitro
Wpływ różnego poziomu cytokininy, sacharozy i soli azotowych na wzrost i rozwój oraz poziom substancji fenolowych w pędach Magnolia × soulangiana ‘Coates’ in vitro

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Irena Kiecana, Małgorzata Cegiełko, Elżbieta Mielniczuk
Fungi occurred on turfgrasses in lawn maintenance
Grzyby występujące na trawach gazonowych w użytkowaniu trawnikowym

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Joanna Gałązka, Renata Słomnicka, Katarzyna Góral-Radziszewska, Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
From pollination to DH lines – verification and optimization of protocol for production of doubled haploids in cucumber
Od zapylenia do linii DH – weryfikacja i optymalizacja protokołu otrzymywania podwojonych haploidów ogórka

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Ewa Solarska, Bożena Sosnowska
The impact of plant protection and fertilization on content of bioactive substances in organic hops
Wpływ sposobu ochrony i nawożenia roślin na zawartość składników biologicznie czynnych w chmielu ekologicznym

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Yasar Akca, Yusuf Bilgen, Sezai Ercisli
Selection of superior persian walnut (Juglans regia L.) from seedling origin in Turkey
Selekcja najlepszych genotypów orzecha włoskiego (Juglans regia L.) z siewek pochodzących z Turcji

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Hasan Yilmaz
Farm level analysis of pesticide use in sweet cherry (Prunus avium L.) growing in West Mediterranean region of Turkey
Analiza poziomu użycia pestycydów w uprawie czereśni (Prunus avium L.) w zachodniośródziemnomorskim rejonie Turcji

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Justyna Lema-Rumińska, Elwira Śliwińska
Evaluation of the genetic stability of plants obtained via somatic embryogenesis in Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat./Kitam.)
Ocena stabilności genetycznej roślin uzyskanych przez embriogenezę somatyczną Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat./Kitam.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Katarzyna Dzida, Grażyna Zawiślak, Renata Nurzyńska-Wierdak, Zenia Michałojć, Zbigniew Jarosz, Karolina Pitura, Katarzyna Karczmarz
Yield and quality of the summer savory herb (Satureia hortensis L.) grown for a bunch harvest
Plon i jakość ziela cząbru ogrodowego (Satureia hortensis L.) uprawianego na zbiór pęczkowy

Read abstract

Czytaj streszczenie