Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2015
ZESZYT 14(6) 2015

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2015  
     

Aistė Bagdonavičienė, Aušra Brazaitytė, Akvilė Viršilė, Giedrė Samuolienė, Julė Jankauskienė, Ramūnas Sirtautas, Sandra Sakalauskienė, Jurga Miliauskienė, Nijolė Maročkienė, Pavelas Duchovskis
Cultivation of Sweet Pepper (Capsicum annuum L.) Transplants Under High Pressure Sodium Lamps Supplemented by Light-emitting Diodes of Various Wavelengths
Uprawa rozsady papryki słodkiej pod światłem lamp HPS i LED

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Zenia Michałojć, Zbigniew Jarosz, Karolina Pitura, Katarzyna Dzida
Effect of Mycorrhizal Colonization and Nutrient Solutions Concentration on the Yielding and Chemical Composition of Tomato Grown in Rockwool and Straw Medium
Wpływ mikoryzyacji oraz koncentracji pożywki na plonownie i skład chemiczny pomidora uprawianego w wełnie mineralnej i słomie

Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Teresa Cybularz-Urban, Ewa Hanus-Fajerska, Anna Bach
Callus Induction and Organogenesis in vitro of Cattleya from Protocorm-like Bodies (PLBs) Under Different Light Con-ditions
Indukcja kalusa i organogeneza in vitro cattleya z ciał potokormopodobnych (PLBs) w różnych warunkach świetlnych
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Paweł K. Bereś
The Occurrence of Aphids on Sweet Maize in South-eastern Poland
Występowanie mszyc na kukurydzy cukrowej w południowo-wschodniej Polsce
Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Krzysztof Klamkowski, Waldemar Treder, Katarzyna Wójcik
Effects of Long-term Water Stress on Leaf Gas Exchange, Growth and Yield of Three Strawberry Cultivars
Wymiana gazowa liści, wzrost i plonowanie trzech odmian truskawki rosnących w warunkach długotrwałego deficytu wody

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Robert Gruszecki, Andrzej Borowy, Andrzej Sałata, Grażyna Zawiślak
Effect of Living Mulch and Linuron on Weeds and Yield of Carrot Under Ridge Cultivation
Wpływ żywych ściółek i linuronu na zachwaszczenie oraz plon marchwi uprawianej na redlinach

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Edyta Derkowska, Lidia Sas Paszt, Paweł Trzciński, Michał Przybył, Krzysztof Weszczak
Influence of Biofertilizers on Plant Growth and Rhizosphere Microbiology of Greenhouse-grown Strawberry Cultivars
Wpływ bionawozów na wzrost roślin i mikrobiologię ryzosfery odmian truskawki uprawianej w szklarni

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Sylwester Smoleń, Łukasz Skoczylas, Roksana Rakoczy, Iwona Ledwożyw-Smoleń, Aneta Kopeć, Ewa Piątkowska, Renata Bieżanowska-Kopeć, Mirosław Pysz, Aneta Koronowicz, Joanna Kapusta-Duch, Włodzimierz Sady
Mineral Composition of Field-grown Lettuce (Lactuca sativa L.) Depending on the Diversified Fertilization with Iodine and Selenium Compounds
Skład mineralny roślin sałaty (Lactuca sativa L.) gruntowej w zależności od zróżnicowanego nawożenia związkami jodu i selenu

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Lech Wojciech Szajdak, Jacek Stanisław Nowak, Teresa Meysner, Katarzyna Styła, Wioletta Gaca, Marek Szczepański
Impact of Growing Media with Indole-3-acetic Acid addition on the Development of Root System of Ornamental Plants
Wpływ podłoża z dodatkiem kwasu indolo-3-octowego na rozwój systemu korzeniowego roślin ozdobnych

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Eliška Peňázová, Aleš Eichmeier, Jana Čechová, Miroslav Baránek, Robert Pokluda
Evaluation of Different Methods of DNA Extraction for Detection of Bacterium Xanthomonas campestris pv. Campestris in Cabbage Leaves
Ocena różnych metod ekstrakcji dna w celu wykrycia bakterii Xanthomonas campestris pv. Campestris w liściach kapusty

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Magdalena Pogorzelec, Marzena Parzymies, Urszula Bronowicka-Mielniczuk, Barbara Banach, Artur Serafin
Pollen Viability and Tissue Culture Initiation of Salix lap-ponum, an Endangered Species in Poland
Żywotność pyłku i inicjacja kultur tkankowych wierzby lapońskiej, gatunku zagrożonego w Polsce

Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Maria Licznar-Małańczuk
Suitability of Blue Fescue (Festuca ovina L.) as Living Mulch in an Apple Orchard – Preliminary Evaluation
Wstępna ocena zastosowania kostrzewy owczej (Festuca ovina L.) jako żywej ściółki w sadzie jabłoniowym
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Ewa Dorota Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Dorota Król
Fungi Colonizing Caraway (Carum carvi L.) in Different Regions of Cultivation
Grzyby zasiedlające kminek zwyczajny w różnych regionach uprawy
Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Krystyna Pudelska, Jerzy Hetman, Sylwia Łukawska-Sudoł, Marzena Parzymies
The Efficiency of Mother Crowns and Quality of Soft Cuttings of a Few Dahlia Cultivars

Wydajność karp matecznych i jakość sadzonek zielnych kilku odmian dalii ogrodowej
Read abstract

Czytaj streszczenie

7.12.2015