Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2016
ZESZYT 15(2) 2016

 
Spis treści
Contents
 
     
Strona tytułowa
 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2016  
 

Peter Radácsi, Katalin Inotai, Szilvia Sárosi, Éva Németh
Effect  Of  Soil  Water  Content On  The  Physiological Parameters, Production  And  Active  Substances Of Summer  Savory  (Satureja hortensis L.)
Wpływ  zawartości  wody  w  glebie  na  fizjologiczne parametry,  wydajność  oraz  substancje  czynne  cząbru ogrodowego  (Satureja hortensis L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Agnieszka Dobrowolska, Piotr Żurawik
Zeolite  As  A  Component  Of  Substrate In  Cultivation  Of  Ornamental  Plants – Catharanthus roseus (L.) G. Don AND Gazania rigens var. rigens (L.) Gaertn.
Zeolity  jako  komponenty  podłoży  w  uprawie  roślin  ozdobnych – Catharanthus roseus (L.) G. iI Gazania rigens var. rigens (L.) Gaertn.
Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Esrin Ari
Effects Of  Different  Substrates  And  Iba Concentrations  On Adventitious  Rooting Of  Native  Vitex agnus-castus L. Cuttings
Wpływ  różnych  podłoży  i  stężeń  iba na  przypadkowe ukorzenienie  rodzimych  sadzonek  Vitex agnus-castus L.

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Natalya Dimitrova, Lilyana Nacheva, Małgorzata Berova
Effect  Of  Meta-Topolin  On  The  Shoot Multiplication  Of Pear  Rootstock  OHF-333 (Pyrus communis L.)
Wpływ  meta-topoliny  na  mikropropagację  podkładki gruszy  OHF-333  (Pyrus communis L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Hanna Berniak
Partial  Characterization  of  Cherry leaf roll virus(CLRV)  Isolates  Infecting  Sambucus spp.  Plants In  Poland
Charakterystyka  izolatów  wirusa  liściozwoju  czereśni (Cherry leaf roll virus, CLRV)  porażających  rośliny z  rodzaju Sambucus

Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Mariusz Szmagara, Jerzy Hetman, Krystyna Pudelska, Danuta Kozak, Barbara Marcinek, Margot Dudkiewicz
The  Effect  Of  Shoot  Bending And  Rootstock  On Quantity  And  Quality Of  Cut  Flower  Of  Rosecv.  ‘Red  House’  Yield
Wpływ  przyginania  pędów  oraz  podkładki  na  wielkość  i  jakość  plonu  kwiatów  ciętych  róż odmiany  Red  House
Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Burhan Ozturk, Orhan Karakaya, Suleyman Muhammed Celik, Medeni Karakaya, Saadet Koc Guler, Tarık Yarılgac, Habip Aydın and Ahmet Ozturk
The  Effect  Of  Cold  Storage On  The  Bioactive  Components  And  Physical Properties  Of  Caucasian  Whortleberry (Vaccinium arctostaphylos L.). A  Preliminary  Study
Wpływ  przechowywania  w  chłodni  na  bioaktywne składniki  i  właściwości  fizyczne  borówki  kaukaskiej (Vaccinium arctostaphylos L.).  badanie  wstępne

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Agnieszka Jamiołkowska, Halina Buczkowska, Ali Hamood Thanoon
Effect  Of  Biological  Preparations On  The  Health  State  Of  Pepper  Fruits And  Content  Of  Saccharides
Wpływ  preparatów  biologicznych  na  zdrowotność  owoców  papryki  słodkiej  i  zawartość  sacharydów

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Monika Grzeszczuk, Anna Stefaniak, Anna Pachlowska
Biological  Value  Of  Various Edible  Flower Species
Wartość  biologiczna  wybranych  gatunków  kwiatów  jadalnych

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Anna Mazurkiewicz, Magdalena Jakubowska, Dorota Tumialis, Elżbieta Pezowicz, Iwona Skrzecz
Sensitivity  Of Agrotis  exclamationis L.(Lepidoptera: Noctuidae)  Larvae  To  Native  Strains Of Entomopathogenic  Nematodes
Wrażliwość  larw  A. exclamationis L. (Lepidoptera:  Noctuidae) na  rodzime  szczepy  nicieni entomopatogenicznych

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Donato Buttaro, Massimiliano Renna, Carmela Gerardi, Federica Blando, Pietro Santamaria, Francesco Serio
Soilless  Production  Of  Wild  Rocket As  Affected  By  Greenhouse  Coverage With  Photovoltaic  Modules
Bezglebowa  produkcja  dzikiej  rukoli  pod  wpływem  pokrycia  szklarni  modułami  fotowoltaicznymi

Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Elżbieta Patkowska, Marcela Krawiec
Yielding  And  Healthiness  Of  Pea  cv. ‘sześciotygodniowy  tor’  After  Applying Biotechnical  Preparations
Plonowanie i zdrowotność grochu odm. sześciotygodniowy tor’ po zastosowaniu preparatów biotechnicznych
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Barbara Wilkaniec, Beata Borowiak-Sobkowiak, Agnieszka Wilkaniec, Paweł Trzciński, Maria Kozłowska Effect Of Climate Change On Seasonal Flight Activity Of Aphid Males In Urban Green Area Wpływ zmian klimatycznych na sezonową aktywność lotów samców mszyc
Read abstract

Czytaj streszczenie
     

8.04.2016