Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2004

zeszyt 3(1-2) 2004

 
Andrzej Kornacki
Zastosowanie wielozmiennej analizy wariancji do badania uszkodzeń ziarna powstałych przy omłocie pszenicy w ośmiobębnowym zespole młócąco-wydzielającym
Problems of damage of grain in eight-drum threshing device

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract

 

Zbigniew Kogut
Optymalna synteza mechanizmu zabezpieczającego przed przeciążeniem narzędzie uprawowe na przykładzie wybranego bezpiecznika płużnego. Cz. I. Model matematyczny siły zabezpieczającej
Optimal synthesis of a mechanism protecting a cultivating tool from overload with a selected plough safety device as an example. Part I: mathematical model of a protective force

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Zbigniew Kogut
Optymalna synteza mechanizmu zabezpieczającego przed przeciążeniem narzędzie uprawowe na przykładzie wybranego bezpiecznika płużnego. Cz. II. Minimalizacja kryterium optymalizacji
Optimal synthesis of a mechanism protecting a cultivating tool from overload with a selected plough safety device as an example. Part II. Minimization of criterion of optimization

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Krzysztof Kornarzyński
Próba oceny procesu blanszowania i zamrażania próżniowego materiału roślinnego na podstawie badania kinetyki absorpcji wody
The estimation of blanching and vacuum freezing processes of vegetable material based on of kinetics absorption of water

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki
Ocena podatności maszyn rolniczych na recykling metodą strukturalną
Evaluating the susceptibility of agricultural machines to recycling of structural method

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Maciej Urbaniak
Processing of mixtures containing chromium-free tannery wastes. Part I. Fertilising value of post-fermentation sludges
Przetwarzanie mieszanin zawierających bezchromowe odpady garbarskie, Część I. Wartość nawozowa osadów pofermentacyjnych

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Maciej Urbaniak
Processing of mixtures containing chromium-free tannery wastes. Part II. Fertilising value of composts
Przetwarzanie mieszanin zawierających bezchromowe odpady garbarskie. Część II. Wartość nawozowa kompostów

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Anna Stankiewicz, Krzysztof Gołacki
Algorytm identyfikacji zmiennych w czasie modułów odkształcenia postaciowego i objętościowego roślinnych materiałów lepkosprężystych
A scheme for identification of time-variable shear and bulk modulus of plant viscoelastic materials

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Mariusz Surma, Stanisław Peroń
Wpływ strumienia masy czynnika suszącego na suszenie rozpyłowe koncentratu brzeczki słodowej
The influence of the mass stream of drying medium on the spray drying process of malt wort concentrate

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Andrzej Bochniak, Mirosława Wesołowska-Janczarek, Stanisław Pietruszewski
Porównanie współczynników Giniego jako metoda określenia wpływu stymulacji nasion polem magnetycznym na moduł sprężystości źdźbeł zbóż
A comparison of Gini coefficients as a method of state about influence of the magnetic field stimulation of seeds on corn stalk modulus of elasticity

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Małgorzata Trojanowska, Jerzy Małopolski
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania miesięcznej sprzedaży energii elektrycznej na wsi
Application of artificial intelligence methods to forecast electric energy monthly sales in rural areas

Czytaj streszczenie
Read abstract