Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2006

zeszyt 5(2) 2006

 

Marcin Tomasik
Symulacja komputerowa systemu filtracji emulsji
The computers simulation in system filtration of emulsion

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

Agata Dziwulska, Mieczysław Wilczek, Marek Ćwintal
Wpływ laserowej stymulacji nasion na plonowanie lucerny siewnej i mieszańcowej w roku siewu
Effect of laser stimulation on cropping yield of alfalfa and hybrid alfalfa studied in sowing year

 
 

Stanisław Kokoszka, Stanisław Sęk, Sylwester Tabor
Warunki gospodarowania i udział różnego rodzaju środków transportowych w przewozach a roczne koszty transportu w gospodarstwach rolniczych
Management conditions and share of different transport equipment with regard to annual cost of transport on farms

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Adam Radkowski, Maciej Kuboń
Jakościowe i ekonomiczne aspekty zakładania i utrzymania trawników w gospodarstwach agroturystycznych
Qualitative and economical aspects of establishing and maintaining lawns in agrotourist farms

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Włodzimierz Białczyk, Anna Cudzik, Jarosław Czarnecki, Krzysztof Pieczarka
Ocena właściwości trakcyjnych opon na wybranych drogach leśnych
Evaluation of traction properties of tyres on selected forests' roads

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

Piotr Kostencki
Zastosowanie liniowego wskaźnika w ocenie odporności lemieszy płużnych na zużycie
Application of linear index to evaluation of ploughshares wearability

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Urszula Sadowska
Niektóre biologiczne skutki obciążeń statycznych pojedynczych ziarniaków nieoplewionego oraz oplewionego jęczmienia
Some biological effects of static loads of a single hulled and husky barley grain

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Henryk Żelazny
Termofizyczna charakterystyka środowiska powietrznego w pomieszczeniach z basenami do kontrolowanego chowu ryb
Thermo-physical characteristic of aerial environment in rooms with pools for the controlled fish's breeding

Czytaj streszczenie

Read summary

   

Adam Radkowski, Maciej Kuboń
Ekonomiczne aspekty konserwacji pasz objętościowych na przykładzie łąk trwałych i przemiennych
Economic aspects of bulky feed preservation on the example of permanent and alternating grasslands

Czytaj streszczenie

Read summary