Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2010

zeszyt 9 (1-2) 2010

 

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak, Marian Panasiewicz, Agnieszka Markowska
Wpływ wybranych parametrów technologicznych na wytrzymałość kinetyczną granulatu
Influence of chosen technological parameters on the kinetic durability of pellets

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
 

Katarzyna Kozłowicz
Skrócona ocena tekstury herbatników z mrożonego ciasta kruchego wzbogaconego prozdrowotnymi dodatkami
Shortened assessment of biscuit's texture from frozen shortcake dough enriched by healthy additives

     

Kamila Klimek, Marcin Ścibura
Wpływ zmian cen ropy naftowej i paliw na koszty eksploatacji ciągników rolniczych
The impact of oil and fuel price fluctuations upon tractor operating costs

     

Antoni Grzywna
Zmienność warunków wodnych gleby murszowo-torfowej MtIbb w warunkach melioracji odwodniających
Variability of hydrological properties in muck-peat MtIbb soil under drainage melioration conditions

   

Tomasz Jakubowski
The effect of microwave radiation on the germination process of stored potato tubers
Wpływ promieniowania mikrofalowego na proces kiełkowania przechowywanych bulw ziemniaka

Read abstract

Czytaj streszczenie