Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2013

zeszyt 12 (1-2) 2013

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2013  
     

Katarzyna Wróblewska-Barwińska, Rafał Nadulski
Zmiany właściwości teksturalnych wybranych odmian gruszek spowodowane przechowywaniem
The textural properties changes of selected pears varieties due to storage

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
 

Jarosław Diakun, Kamil Dolik, Adam Kopeć
Szybkość sublimacji lodu swobodnego i lodu z tuszki szprota
The sublimation rate speed of free ice and ice from the sprat carcass

     

Dariusz Góral, Franciszek Kluza, Katarzyna Kozłowicz
Bilans strat ciepła naczepy chłodniczej jako podstawa do prawidłowego doboru agregatu chłodniczego
Balance of heat loss in refrigerated truck body as the basis for proper selection of refrigeration unit

     

Ryszard Kulig, Stanisław Skonecki, Sławomir Gawłowski, Adam Zdybel, Grzegorz Łysiak
Oddziaływanie ciśnienia na efektywność zagęszczania trocin wybranego drewna miękkiego
The effect of pressure on efficiency of chosen soft wood sawdust

     

Magdalena Polak-Śliwińska, Andrzej Kuncewicz
Wpływ produkcji ekologicznej, regionalnej i konwencjonalnej na zanieczyszczenie mikotoksynami na przykładzie wybranej grupy produktów spożywczych
The effect of organic, regional and conventional production on mycotoxins pollution in selected group of food products