RYSZARD WEBER, DARIUSZ ZALEWSKI, HENRYK BUJAK, JAN KACZMAREK, EWA ŚMIAŁEK
Interakcja odmian pszenicy ozimej z warunkami środowiska w kształtowaniu poziomu plonowania na podstawie wyników PDO na dolnym Śląsku
Interaction of winter wheat varieties with conditions of the habitat in the formation of the yielding levels on the basis of post-registratioin cultivat testing in lower Silesia

Streszczenie. Na podstawie wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w latach 2007–2009 oceniano stabilność plonowania odmian pszenicy ozimej. Badania przeprowadzono w 7 miejscowościach, różniących się warunkami glebowymi i klimatycznymi. Analizowano plony 11 odmian w dwu wariantach uprawy. Wariant intensywny różnił się od standardowego większym o 40 kg . ha-1 nawożeniem azotowym, ochroną chemiczną przed chorobami grzybowymi, stosowaniem antywylegacza oraz dolistnym dokarmianiem roślin. Spośród badanych odmian w wariancie standardowym większym plonowaniem odznaczały się uprawy odmiany Cubus i Rapsodia, natomiast w wariancie intensywnym – Cubus i Nadobna. Zmienne warunki atmosferyczne, a szczególnie deficyt wody w okresie wegetacji roślin na lżejszych glebach, spowodowały mniejszą stabilność plonowania odmian pszenicy ozimej. Wykazana interakcja genotypowo- -środowiskowa wskazała, że dobór odmian do uprawy na terenie Dolnego Śląska powinien uwzględniać mikrozmienność środowiskową, na którą wpływają warunki glebowo-klimatyczne panujące w określonej miejscowości.

Słowa kluczowe: interakcja genotypowo-środowiskowa, plon, pszenica ozima, odmiany, intensywność uprawy