Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

AGRONOMY SCIENCE

ROCZNIK 2017
Vol. LXXII(4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2017

 
Spis treści
Contents
 
     
Strony tytułowe
Title pages
 
     

MICHAŁ FIGURA
Wyniki ekonomiczne i produkcyjne gospodarstw roślinnych na tle gospodarstw zwierzęcych w regionie Mazowsze i Podlasie
Economic and production results of plant farms against the background of animal farms in Mazovia and Podlasie region

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

SYLWIA ANDRUSZCZAK, PIOTR KRASKA, EWA KWIECIŃSKA-POPPE, NATALIA GIERASIMIUK, PAWEŁ GIERASIMIUK, EDWARD PAŁYS
Wpływ herbicydów i dolistnego dokarmiania roślin na plonowanie i zachwaszczenie oplewionej (Avena sativa L.) i nagoziarnistej (Avena nuda L.) formy owsa
The influence of herbicides and foliar fertilization on the yielding and weed infestation of husked (Avena sativa L.) and naked (Avena nuda L.) oat

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

BEATA SMOLIK, JUSTYNA PELC
Skuteczność zastosowania substancji biologicznie czynnych w łagodzeniu stresu wywołanego przez fluorek sodu na podstawie parametrów morfologicznych, biochemicznych i fizjologicznych u pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) odmiany Bryza
Efficacy of the use of biologically active substances to relieve the stress induced by sodium fluoride on the basis of morphological, biochemical and physiological parameters in spring wheat (Triticum aestivum L.) var. Bryza

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ARKADIUSZ TELESIŃSKI, MIROSŁAW ONYSZKO, MARTYNA ŚNIOSZEK, MACIEJ PŁATKOWSKI, MICHAŁ STRĘK
Oddziaływanie napropamidu na wybrane właściwości antyoksydacyjne koszyczków nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.)
The effect of napropamide on antioxidant properties in inflorescence of marigold (Calendula officinalis L.)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANNA TROJAK-GOLUCH, APOLONIUSZ BERBEĆ, TERESA DOROSZEWSKA
Wykorzystanie gatunków z rodzaju Nicotiana w najnowszej krajowej hodowli odpornościowej tytoniu. Praca przeglądowa
The use of Nicotiana species in the latest domestic tobacco breeding. A review

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

AGNIESZKA GŁOWACKA, ELŻBIETA ROZPARA
Charakterystyka pomologiczna niemieckich odmian czereśni w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Pomological characteristics of the German sweet cherry cultivars in the collection of the Research Institute of Horticulture in Skierniewice

Czytaj streszczenie

Read summary

     

URSZULA PIECHOTA, ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, KINGA SMOLIŃSKA, JERZY HENRYK CZEMBOR
Nowoczesne technologie genotypowania wykorzystywane do analizy zmienności w obrębie kolekcji zgromadzonych w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie (IHAR – PIB)
Modern genotyping technologies used to analyze the variability of collections at the Polish National Center for Plant Genetic Resources at Radzikow (PBAI – NRI)

Czytaj streszczenie

Read summary

     

SYLWIA ANDRUSZCZAK
The influence of tillage and chemical plant protection on weed infestation of winter spelt wheat cultivars (Triticum aestivum ssp. spelta) growing in continuous crop
Wpływ uprawy roli i chemicznej ochrony roślin na zachwaszczenie łanu ozimych odmian pszenicy orkiszowej (Triticum aestivum ssp. spelta L.) uprawianych w monokulturze

Czytaj streszczenie

Read summary

     

GRZEGORZ GRYZIAK, MARCIN ZACZYŃSKI, ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, JERZY H. CZEMBOR
Wykorzystanie zasobów genowych udostępnianych przez przechowalnię Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR ̶ PIB w Radzikowie
Utilization of genetic resources distributed by the repository of the National Centre for Plant Genetic Resources IHAR ̶ PIB in Radzików

Czytaj streszczenie

Read summary

     

MARIA ZUBA-CISZEWSKA, JOLANTA BOJARSZCZUK
Efektywność ekologicznych gospodarstw rolnych w zależności od ich typów rolniczych
The efficiency of ecological farms dependently upon their agricultural types

Czytaj streszczenie

Read summary

     

ROMAN PRAŻAK, WANDA KOCIUBA, ANETA KRAMEK
Ocena linii mieszańcowych Aegilops variabilis Eig. i Aegilops kotschyi Boiss. z Triticum aestivum L. pod względem polowej odporności na rdzę brunatną
Evaluation of Aegilops variabilis Eig. and Aegilops kotschyi Boiss. with Triticum aestivum L. hybrid lines regarding field resistance to brown rust

Czytaj streszczenie

Read summary

     

ANETA KRAMEK, WANDA KOCIUBA
Charakterystyka zasobów genowych pszenżyta ozimego zgromadzonych w latach 2001–2016 w porównaniu ze starszymi materiałami kolekcyjnymi
Characteristics of winter triticale genetic resources collected in the years 2001–2016 in comparison to older collection accessions

Czytaj streszczenie

Read summary

     

JERZY H. CZEMBOR, GRZEGORZ GRYZIAK, MARCIN ZACZYŃSKI, MARTA PUCHTA, ELŻBIETA CZEMBOR
Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce – artykuł przeglądowy
Część 1. Gromadzenie zasobów genowych roślin użytkowych w trakcie ekspedycji krajowych i zagranicznych

Collection and preservation of plant genetic resources in Poland – review Part 1. Collection of plant genetic resources during domestic and foreign expeditions

Czytaj streszczenie

Read summary

     

JERZY H. CZEMBOR, GRZEGORZ GRYZIAK, MARCIN ZACZYŃSKI, MARTA PUCHTA, ELŻBIETA CZEMBOR
Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce – artykuł przeglądowy
Część 2. Przechowywanie zasobów genowych w formie nasion, prowadzenie herbarium, baz danych i udostępnianie zasobów genowych

Collection and preservation of plant genetic resources in Poland – review Part 2. Seed storage, herbarium maintenance, data bases and accession distribution

Czytaj streszczenie

Read summary

     

DOMINIKA SKIBA, BARBARA SAWICKA
Wpływ nawożenia mineralnego na plon i kształt bulw Helianthus tuberosus
Effect of mineral fertilization on the yield and shape of tubers of Helianthus tuberosus

Czytaj streszczenie

Read summary

 

19.01.2018