Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2002
Vol. LVII

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

Anna Płaza
Wsiewki międzyplonowe ze słomą jako źródło biomasy w integrowanej uprawie ziemniaka jadalnego
Under-plant crops with straw as a source of biomass in table potato integrated cultivation

pdf

 

 

 

Eliza Raszka
Agrofenologia pszenżyta jarego w Polsce
Agrophenology of spring triticale in Poland

 
 
 
Izabela Mazurkiewicz
Potencjał redoks w glebie jako wskaźnik chemiczno-rolniczy w badaniach agrosystemu
Redox potential in the soil as a chemical index in investigation of agrosystem
 
 
 
Piotr Kraska, Edward Pałys
Wpływ systemu uprawy roli oraz nawożenia i ochrony roślin na zachwaszczenie ziemniaka uprawianego na glebie lekkiej
The influence of tillage system, fertilization and plant protection on weed infestation in potato cultivated on light soil
 
 
 
Maria Dąbek-Gad, Karol Bujak
Wpływ sposobu uprawy roli i intensywności pielęgnowania roślin na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej
Influence of tillage and plant care intensity methods on weed infestation of winter wheat
 
 
 
Maria Dąbek-Gad, Karol Bujak
Wpływ sposobu uprawy roli i intensywności pielęgnowania roślin na plonowanie pszenicy ozimej
Influence of tillage methods and plant care intensity on the yielding of winter wheat
 
 
 
Bogdan Kościk
Wpływ wieloskładnikowego nawozu Luboplon T na rozwój i plonowanie tytoniu papierosowego jasnego odmiany Wilga
The influence of multinutrient fertilizer Luboplon T on development and yield of light cigarette tobacco cultivar Wilga
 
 
 
Leszek Rachoń, Krystyna Szwed-Urbaś, Zbigniew Segit
Plonowanie nowych linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od poziomu nawożenia azotem i ochrony roślin
Yielding of new durum wheat (Triticum durum Desf.) lines depending on nitrogen fertilization and plant protection levels
 
 
 
Leszek Rachoń, Szymon Dziamba, Wiktor Obuchowski, Piotr Kołodziejczyk
Ocena przydatności ziarna odmian pszenicy twardej (Triticum durum) i zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare) do produkcji makaronu

The usefulness of durum wheat (Triticum durum) and common wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare) cultivars for pasta production
 
 
 
Izabella Jackowska, Halina Borkowska
The influence of nitrogen fertilization on the content of trace elements in grain of some winter wheat cultivars
Wpływ nawożenia azotowego na zawartość pierwiastków śladowych w ziarnie niektórych odmian pszenicy ozimej
 
 
 
Andrzej Wyczółkowski, Andrzej Bieganowski, Jacek Malicki
Określenie liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia
Determination of the number of microorganisms in the peat-muck soil at different stages of peat-earth forming process
 
 
 
Halina Borkowska, Stanisław Grundas, Bolesław Styk
Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego
Yield quantity and quality in some spring wheat cultivars in relation to nitrogen fertilization
 
 
 
Robert Kuraszkiewicz, Edward Pałys
Wpływ roślin ochronnych na plon masy nadziemnej wsiewek międzyplonowych
The influence of cover crops on the yield of aboveground parts of undersown crops
 
 
 
Jan Zwolak
Właściwości procesu produkcyjnego gospodarstw rolniczych makroregionu środkowowschodniego
Features of the production process in the farms of the central-east macroregion
 
 
 
Elżbieta Wielgosz, Adam Szember, Dorota Tokarzewska
Wpływ wybranych roślin na liczebność niektórych zespołów drobnoustrojów glebowych oraz aktywność różnych grup morfologicznych bakterii amonifikujących
The effect of selected plants on the number of some communites and activity of different morphological groups of ammonification bacteria
 
 
 
Małgorzata Adamska, Lesław Badura, Aleksandra Smyłła, Elżbieta Wielgosz
Wrażliwość konidii promieniowców w różnych fazach kiełkowania na jony kadmu i miedzi
Sensitivity of Streptomycetes conidia at different germination phases to cadmium and copper ions