Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2003
Vol. LVIII


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

Marian Wesołowski, Michał Bętkowski, Marta Kokoszka
Wpływ gospodarki bezobornikowej na jakość korzeni buraka cukrowego
The effect of farming with no farmyard manure on quality of sugar beet roots

pdf

 

 

 
Wiesław Bednarek, Adam Kaczor, Renata Reszka
The utilization of phosphorus from purified municipal sewage by cultivated plants
 
 
 
Piotr Kraska, Edward Pałys
Wpływ systemów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony na masę i skład chemiczny resztek pożniwnych jęczmienia jarego
The influence of tillage systems, fertilization and plant protection levels on the weight and chemical composition of post-harvest residues of spring barley
 
 
 
Robert Kalbarczyk
Warunki termiczno-opadowe a plonowanie ziemniaka w Polsce
Thermal and precipitation conditions in relation to the yielding of potato in Poland
 
 
 
Wanda Popiołek
Ocena efektywności produkcji piskląt i brojlerów kurzych metodą energetyczną

Effectiveness assessment of hen chicks and broilers production with energetic method
 
 
 
Robert Kuraszkiewicz, Edward Pałys
Wpływ wsiewek międzyplonowych na zachwaszczenie łanu roślin ochronnych na glebie lekkiej
Influence of inter crops on weed infestation of cover crops on light soil
 
 
 
Jan Kossowski, Józef Kołodziej
Szacowanie średnich dobowych wartości temperatury w warstwie ornej gleby na podstawie temperatury powietrza i wilgotności gleby
Estimation of daily mean values of soil temperature within the arable layer on the basis of air temperature and soil moisture
 
 
 
Tadeusz Przybysz, Józef Borowiec, Agnieszka Kamińska
Próba statystycznej interpretacji wyników badań chemizmu siedlisk łąkowych Lubelszczyzny
An attempt at statistical interpretation of the results of the examination of the meadow habitats chemism in the Lublin Region
 
 
 
Edward Pałys, Piotr Kraska, Robert Kuraszkiewicz
Wpływ systemów uprawy roli na masę resztek pożniwnych jęczmienia jarego uprawianego na rędzinie
The influence of tillage systems on the weight of spring barley post-harvest residues cultivated on rendzina soil
 
 
 
Józef Kołodziej, Krzysztof Liniewicz, Hanna Bednarek
Opady atmosferyczne w okolicy Lublina a potrzeby opadowe roślin uprawnych
Atmospheric precipitation near Lublin versus rainfall needs of cultivable plants
 
 
 
Jerzy Melke, Stanisław Uziak, Zbigniew Klimowicz
Wpływ niektórych czynników na właściwości sorpcyjne gleb Polski Wschodniej
Influence of some factors on the sorptive properties of soils in East Poland
 
 
 
Eliza Kalbarczyk, Robert Kalbarczyk
Dostateczne uwilgotnienie gleby w regionie kujawsko-pomorskim a plonowanie pszenżyta ozimego
The sufficient moisture of soil in the Kujawsko-Pomeranian region and the yielding of winter triticale
 
 
 
Danuta Buraczyńska, Feliks Ceglarek
Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na jakość przetwórczą korzeni buraka cukrowego
The effect of organic and mineral fertilization on the technological quality of sugar beet roots
 
 
 
Danuta Urban, Antoni Grzywna
Zbiorowiska roślinności łąkowej z klasy
Molinio-Arrhenatheretea w dolinie Ochoży

Meadow plant communities from the Molinio-Arrhenatheretea in the Valley of Ochoża River
 
 
 
Danuta Urban, Anna I. Mikosz, Regina Michalska
Zawartość makroelementów w glebach i roślinności łąkowej wybranych obiektów torfowiskowych Poleskiego Parku Narodowego
The content of macroelements in the soils and meadow vegetation of chosen peat-bog objects of The Polesie National Park
 
 
 
Ljubinko Starčević, Dragana Latković, Branko Marinković
Mineral nitrogen in the soil and its effect on corn yield
 
 
 
Tulsi D. Pandey, Dushyant S. Thakur
Effect of tillage practices and farmyard manure on rice Oryza sativa L. and water storage capacity of upland inceptisols of Bastar Plateau in India
 
 
 
Alla A. Larionova, Ludmila N. Rozanova, Ilya V. Yevdokimov, Sergey A. Blagodatsky
Carbon balance in arable grey forest soils
 
 
 
Ram A. Sharma, Jagdish S. Raghu
Evaluation of sustainable nutrient management practices based on land degradation and rainfall effects on soybean yield and organic carbon and available N content in rainfed vertisols
 
 
 
Miloslav Javůrek, Milan Vach, Olga Mikanová
Response of soil microbial activity on different ways
of organic matter use for field crop stand establishment
 
 
 
Andrzej Woźniak
Dynamika zachwaszczenia jęczmienia jarego uprawianego w różnych stanowiskach
Dynamics of weeds infestation of spring barley in different crop rotation sites
 
 
 
Stanisław Deryło, Kazimierz Szymankiewicz
Plonowanie i zachwaszczenie ziemniaka w warunkach zróżnicowanego poziomu agrotechniki na glebie lekkiej
Potato yielding and infestation under the conditions of differentiated level of agrotechnics on the light soil
 
 
 
Cezary Kwiatkowski
Wpływ częstości wykonywania mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych oraz poziomu agrotechniki na cechy biometryczne korzeni buraka cukrowego
The effect of frequency of mechanical treatments and the level of cultivation technology on the biometric qualities of sugar beet roots