Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2004
Vol. LIX

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Jacek Pranagal
Wpływ systemu uprawy na zawartość węgla organicznego w glebie
The effect of tillage system on organic carbon content in the soil

pdf

 
 
 
Elżbieta Jolanta Bielińska
Migracja substancji szkodliwych z opakowania do żywności
Migration of harmful substances from food packaging
 
 
 
Elżbieta Jolanta Bielińska, Henryk Domżał, Janusz Lipecki
Oddziaływanie różnych metod pielęgnacji gleby w sadzie na jej właściwości biochemiczne i plonowanie jabłoni
Influence of various soil treatments in the orchard on the soil biochemical properties and apple yields
 
 
 
Elżbieta Jolanta Bielińska, Janusz Wiśniewski
Zastosowanie testów enzymatycznych do oceny czynników hamujących procesy degradacji gleby w uprawie tytoniu
Appliance of enzymatic tests for the estimation of factors which inhibit the degradation processes of soil under tobacco
 
 
 
Stanisław Mleko, Waldemar Gustaw, Paweł Glibowski,
Jarosław Mazurkiewicz

Wykorzystanie białek serwatkowych do otrzymywania
polew do lodów

Utilization of whey protein in the production of ice-cream toppings
 
 
 
Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Jan Łabetowicz
Effect of differentiated fertilization on the content of soil organic carbon in the conditions of long-term fertilization experiment
 
 
 
Wiesław Szulc, Beata Rutkowska, Jan Łabetowicz
Zawartość siarki ogólnej, organicznej i siarczanowej w profilu glebowym w warunkach różnych systemów uprawy gleby
The content of total sulphur and sulphate sulphur in soil profile in conditions of different soil cultivation systems
 
 
 
Daniela Gruszecka
Zmienność i współzależność między niektórymi cechami ilościowymi mieszanców pszenżyta 8x z pszenicą 6x oraz form rodzicielskich
Variability and interrelationship between some quantitative traits of triticale 8x hybrids with wheat 6x and parental forms
 
 
 
Robert Idziak, Tadeusz Michalski
Skład chemiczny oraz wartość paszowa jęczmienia jarego i owsa uprawianych w mieszankach w zależności od nawożenia azotem
Chemical composition and fodder value of spring barley and oats growing in mixtures in relation to nitrogen fertilization
 
 
 
Wiera Sadej, Katarzyna Przekwas, Jadwiga Bartoszewicz
Zmienność plonu i składu chemicznego bulw ziemniaka
w warunkach zróżnicowanego wieloletniego nawożenia
Effects of long-term differentiated fertilization on changes in the yield and chemical composition of potato tubers
 
 
 
Józef Koc, Urszula Szyperek
Skuteczność barier biogeochemicznych w ograniczaniu spływu azotu w środowisku rolniczym
The effect of biogeochemical barriers in limiting nitrogen ourflow in agricultural environment
 
 
 
Krystyna Szwed-Urbas, Zbigniew Segit
Charakterystyka wybranych cech ilościowych u mieszanców pszenicy twardej
The characteristics of the chosen traits of durum wheat hybrids
 
 
 
Wanda Kociuba, Aneta Kramek
Analiza niektórych właściwości biologii kwitnienia pszenżyta przydatnych dla hodowli i reprodukcji odmian
The analysis of some characteristics of triticale flowering biology suitable for breeding and reproduction of cultivars
 
 
 
Władysław Michałek
Zmiany w gospodarce węglowodanowej i wydajności
fotosyntetycznej jako wskaźnik wrażliwości sałaty na glin
Changes in carbohydrates management and photosynthesis efficienty as an index of lettuce sensitivity to aluminium
 
 
 
Romuald Doliński
Indukcja kalusa i regeneracja roślin żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.)
Callus induction and plant regeneration of American ginseng (Panax quinquefolium L.)
 
 
 
Karol Bujak, Maria Jędruszczak, Mariusz Frant
Wpływ uproszczonej uprawy roli oraz dolistnego dokarmiania makro- i mikroelementami na plonowanie soi uprawianej w monokulturze
The effect of reduced tillage and foliar nutrition by macro- and microelements on the yielding of soybean growing in monoculture
 
 
 
Jan Paluszek
Wpływ hydrożelu Viterra na właściwości gleb erodowanych
Influence of Viterra hydrogel on properties of eroded soils
 
 
 
Barbara Kołodziej
Wpływ Atoniku oraz nawożenia dolistnego na plonowanie i jakość surowca żeń-szenia amerykanskiego (Panax quinquefolium L.)
The effect of Atonik and foliar fertilization on American ginseng (Panax quinquefolium L.) yielding and raw material quality
 
 
 
Barbara Kołodziej, Stanisław Berbeć
Wpływ przedplonu oraz odkażania gleby na wzrost, zdrowotność oraz cechy jakościowe żeńszenia pięciolistnego
The effect of forecrop and soil disinfection on growth, disease infestation and quality of American ginseng
 
 
 
Jarosław Markiewicz, Tomasz M. Gruszecki
Ocena jakości tkanki mięśniowej jagniąt tuczonych na pastwiskach
Evaluation of muscle tissue at lambs fattening indoor and on pasture
 
     
Andrzej Blecharczyk, Irena Małecka, Jerzy Pudełko,
Tomasz Piechota

Wpływ wieloletniego nawożenia oraz następstwa roślin na plonowanie i zawartość makroelementów w życie ozimym
Effect of long-term fertilization and cropping systems on yield and macroelements content in winter rye
 
 
 
Radosław Kowalski, Janusz Wierciński
Ocena niektórych gatunków Silphium jako surowców inulinowych
Evaluation of some Silphium species as alternative inulin raw materials
 
 
 
Piotr Kraska, Edward Pałys
Wpływ systemów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony roślin na plonowanie jęczmienia jarego
The influence of tillage systems, fertilization and plant protection levels on the yielding of spring barley
 
 
 
Paweł Glibowski, Stanisław Mleko, Waldemar Gustaw
Ewa Chełstowska

właściwości reologiczne żeli WPI otrzymanych przez bezpośredni dodatek soli
Rheological properties of WPI gels made by direct salt addition
 
 
 
Waldemar Gustaw, Stanisław Mleko, Paweł Glibowski, Piotr Janas
Wpływ ogrzewania i typu dodanego karagenu
na właściwości fizykochemiczne roztworów WPI

Effect of heating and carrageenan type on physico-chemical properties of WPI solutions
 
 
 
Wiesław Bednarek, Karol Bujak, Przemysław Tkaczyk
Mariusz Frant

Wpływ nawożenia, uprawy roli i roślin na fizykochemiczne właściwości gleby
Influence of fertilization, cultivation and plants on physicochemical properties of soil
 
 
 
Jerzy Księżak
Pobranie i akumulacja P, K, Mg i Ca przez odmiany bobiku o zróżnicowanej budowie morfologicznej
Uptake and accumulation of K, P, Mg and Ca by cultivars of faba bean with different morphological features
 
 
 
Adam Harasim, Piotr Pszczółkowski, Barbara Sawicka
Możliwość kształtowania efektywności produkcji wczesnego ziemniaka jadalnego poprzez doskonalenie agrotechniki
The possibilities to influence the production effectiveness of early potatoes through improvements of crop management
 
 
 
Armand Kasztelan
Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce na przykładzie regionu lubelskiego
The state and opportunities of ecological agriculture development in Poland on the example of Lublin region
 
 
 
Irena Małecka, Andrzej Blecharczyk, Zuzanna Sawinska
Wpływ sposobów uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenżyta ozimego
Efffect of tillage systems and nitrogen fertilization on winter triticale yield
 
 
 
Grażyna Podolska, Grzegorz Stypuła, Sławomir Stankowski
Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy ozimej w zależności od intensywności ochrony zasiewów
Yield and grain quality of winter wheat depending on different plant protection intensity
 
 
 
Józef Starczewski, Szymon Czarnocki, Elżbieta Turska
Alternatywne sposoby uprawy roli i ich ekonomiczna ocena
Alternative land cultivation ways and their economic evaluation
 
 
 
Maria Chrząstek
Wykorzystanie markerów biochemicznych i molekularnych do lokalizacji genów Sec na chromosomach żyta (Secale cereale L.) cv. Dankowskie Złote
Using biochemical and molecular markers for localization of Sec genes on chromosomes of rye (Secale cereale L.) cv. Dankowskie Zlote
 
 
 
Zbigniew Rzedzicki, Małgorzata Kasprzak
Wpływ wilgotności surowca na właściwości fizyczne ekstrudatów zbożowo-lędźwianowych
The influence of the moisture content on the physical properties of cereals-everlasting pea extrudate
 
 
 
Aldona Sobota, Zbigniew Rzedzicki
Badania nad technologią ekstruzji dwuślimakowej ekstrudatów z udziałem otrąb pszennych
A study on the technology of twin-screw extrusion cooking of extrudates with a share of wheat bran
 
 
 
Zbigniew Rzedzicki, Piotr Zarzycki, Aldona Sobota
Badania właściwości reologicznych eksturudatów z udziałem komponentów owsianych
Analysis of rheological properties of the extrudates with the share of oat components
 
 
 
Zbigniew Rzedzicki, Agnieszka Mysza, Małgorzata Kasprzak
Badania nad metodą oznaczania współczynnika rozpuszczalności suchej masy
A study on the method of water solubility index determination
 
 
 
Anna Słowińska-Jurkiewicz, Beata Kołodziej, Maja Bryk
Wpływ zabiegów agrotechnicznych na strukturę gleby płowej - ocena morfometryczna makroporów
Effect of tillage measures on structure of the soil lessivé - morphometrical evaluation of macropores
 
 
 
Beata Kołodziej, Maja Bryk, Anna Słowińska-Jurkiewicz
Wykorzystanie wskaźnika wydłużenia porów do oceny struktury gleby płowej poddanej zróżnicowanym zabiegom agrotechnicznym
Use of pore elongation index for structure evaluation of soil lessivé affected by tillage measures
 
 
 
Maja Bryk, Anna Słowińska-Jurkiewicz, Beata Kołodziej
Wpływ systemu uprawy na zawartość węgla organicznego w glebie
Changes of pore orientation in soil lessivé caused by tillage measures
 
     
Hanna Klikocka
Wpływ konserwującej redlinowej uprawy roli i nawożenia siarką na ocenę plonowania ziemniaka
The influence of conservation ridge tillage of soil and sulphur fertilization on the valuation of potato yielding
 
 
 
Piotr Skowron
Zawartość aktywnych form azotu w glebach o zróżnicowanym pH w warunkach doświadczenia modelowego
Nitrogen active forms content at differentiated pH soils in laboratory experiment conditions
 
 
 
Wojciech Kozera, Krystian Nowak
Wpływ nawożenia na wysokość i wybrane cechy plonu ostropestu plamistego (Silybum marianum)
The effect of fertilization on milk thistle (Silybum marianum) yield and its chosen features
 
 
 
Wojciech Kozera, Bożena Barczak, Edward Majcherczak
Zawartość i skład frakcyjny białka ziarna owsa uprawianego w warunkach dolistnego nawożenia molibdenem i borem
The content and fraction composition of grain protein of oat cultivated in the conditions of molybdenum and boron applied on the leaves
 
 
 
Jarosław Stalenga, Krzysztof Jończyk, Jan Kus
Bilans składników pokarmowych w ekologicznym
i konwencjonalnym systemie produkcji roślinnej

Nutrient balance in the organic and conventional crop production systems
 
 
 
Krzysztof Jończyk
Zawartość azotu mineralnego w glebie w ekologicznym i konwencjonalnym systemie produkcji roślinnej
The content of mineral nitrogen in soil in the ecological and conventional crop production systems
 
 
 
Zdzisław Ciećko, Andrzej Żołnowski, Mirosław Wyszkowski
Plonowanie i zawartość skrobi w bulwach ziemniaka w zależności od nawożenia NPK
The effect of NPK fertilization on tuber yield and starch content in potato tubers
 
 
 
Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Teresa Wojnowska
Fizykochemiczne właściwości gleby w warunkach wieloletniego nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego
Physico-chemical properties of soil in conditions of long-term organic-mineral and mineral fertilization
 
 
 
Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke,
Jadwiga Wierzbowska, Jerzy Czapla

Zmiany chemicznych właściwości gleby w zależności
od systemu nawożenia

Changes of chemical properties of soil in relation to fertilization system
 
 
 
Halina Smal, Sławomir Ligęza, Modest Misztal
Ilość i jakość rozpuszczonego węgla organicznego w wodach gruntowych zlewni rolniczej i w wodach przyległego litoralu jeziora Piaseczno (Pojezierze Łeczynsko-Włodawskie)
Quantity and quality of dissolved organic carbon in ground waters of agricultural catchment and in adjacent littoral waters of Piaseczno Lake (Łeczynsko-Włodawskie Lake District)
 
 
 
Dariusz Jaskulski
Efektywność dolistnego stosowania nawozów "Sonata"
Effectiveness of foliar application of "Sonata" fertilizers
 
 
 
Anna Bałuch, Stanisław Benedycki
Wpływ mieszanek motylkowato-trawiastych i nawożenia mineralnego na żyzność gleby
Effects of legume-grass mixtures and mineral fertilization on soil fertility
 
 
 
Anna Bałuch, Stanisław Benedycki, Zofia Benedycka
Wartość poplonowa mieszanek motylkowato-trawiastych
Aftercrop value of legume-grass mixtures
 
 
 
Stefan Grzegorczyk, Anna Gołębiewska
Kształtowanie sie zawartości niektórych składników mineralnych w Lolium perenne L. i Festuca pratensis L. uprawianych w siewie czystym i mieszankach z Plantago lanceolata L.
Content of some mineral components in Lolium perenne L. and Festuca pratensis L. cultivated in pure sowing and in mixtures with Plantago l anceolata L.
 
 
 
Piotr Janas, Eugenia Podgórska, Stanisław Mleko, Jacek Pielecki
Biosynteza enzymów proteolitycznych i ich wpływ na aktywność celulaz Trichoderma reesei
Biosynthesis of proteolytic enzymes and its effect on the activity of cellulases of Trichoderma reesei
 
 
 
Dorota Jankowska, Kazimierz Szymankiewicz
Bioróżnorodność flory zachwaszczającej soczewicę jadalną w płodozmianie i monokulturze w warunkach zróżnicowanej uprawy roli
Biodiversity of flora infestating lentil in crop rotation and monoculture under different soil tillage methods
 
 
 
Dorota Jankowska, Kazimierz Szymankiewicz
Bioróżnorodność flory zachwaszczającej soczewicę jadalną w płodozmianie i monokulturze w warunkach zróżnicowanej uprawy roli
Biodiversity of flora infestating lentil in crop rotation and monoculture under different soil tillage methods
 
 
 
Krzysztof Kowalczyk
Identyfikacja supresora locus Pm8 w polskich odmianch pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)
Identification of suppressor gene for Pm8 locus in Polish common wheat cultivars (Triticum aest ivum L.)
 
 
 
Jan Pabin, Andrzej Biskupski, Stanisław Włodek
Wpływ głebokości umieszczania nawozu wieloskładnikowego w glebie na plony roślin
The effect of the depth of placing a multicomponent fertilizer in soil on the yield of crops
 
 
 
Ryszard Weber, Borys Hrynczuk
Wpływ uproszczeń w uprawie roli na zmienność plonowania i komponentów plonu kilku odmian pszenicy ozimej
The influence of tillage simplifications on variability in yields and yield components of several winter wheat cultivars
 
     
Stanisław Włodek, Andrzej Biskupski, Jan Pabin
Modelowe badania wpływu zagęszczenia gleby
na gospodarkę wodną warstwy uprawnej

Model studies on the influence of soil compaction on water balance in the arable layer
 
 
 
Jolanta Kozłowska-Strawska, Adam Kaczor
Wpływ nawożenia roślin różnymi związkami siarki na zawartość siarki siarczanowej w glebie
The influence of plants fertilization by different sulphur compounds on the sulphur sulphate content in soil
 
 
 
Szymon Dziamba, Halina Machaj, Grzegorz Szumiło,
Elżbieta Małuszyńska

Wpływ jakości materiału siewnego na plonowanie pszenżyta ozimego w kolejnych reprodukcjach
The influence of seeding material quality on winter triticale yield in subsequent reproductions
 
 
 
Edward Pałys, Piotr Kraska, Robert Kuraszkiewicz
Wpływ systemów uprawy roli na masę resztek pożniwnych pszenicy ozimej uprawianej na rędzinie
The influence of tillage systems on the weight of winter wheat post-harvest residues cultivated on rendzina soil
 
 
 
Danuta Sugier
Wpływ rozstawy rzędów oraz sposobu założenia plantacji na plonowanie mniszka lekarskiego (Taraxacum offici nale Web.)
The effect of row arrangement and plantation establishment on the yielding of common dandelion
(Taraxacum officinale Web.)
 
 
 
Alicja Sułek, Grażyna Cacak-Pietrzak, Alicja Ceglińska
Wpływ różnych sposobów aplikacji azotu na plon,
elementy jego struktury oraz wybrane cechy jakościowe ziarna odmian pszenicy jarej

The effect of different methods of nitrogen application on yielding, yield components structure and some quality characters of spring wheat cultivars
 
 
 
Jerzy Grabiński, Tomasz Stuczyński
Pobieranie kadmu przez odmiany pszenicy ozimej i jarej w zależności od formy chemicznej nawozu potasowego
Cadmium uptake of winter and spring wheat cultivars depending on the chemical form of potassium fertilizer
 
 
 
Jan Pawluczuk
Mineralizacja azotu w glebach torfowo-murszowych strefy morenowej Pojezierza Mazurskiego
Nitrogen mineralization in peat-muck soils of the moraine zone of the Mazurian Lake District
 
 
 
Iwona Jaskulska
Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na jakość plonów roślin w zmianowaniu
Effect of varied multi-year fertilization on plant yield quality in crop rotation
 
 
 
Józefa Wiater
Zawartość i plon białka pszenicy ozimej w warunkach następczego oddziaływania odpadów
The content and protein yield of winter wheat in the conditions of consecutive effect of waste
 
 
 
Tomasz Sosulski, Stanisław Mercik, Ewa Szara
Bilans azotu w trzech systemach nawożenia
Nitrogen balance in three fertilization systems
 
 
 
Ewa Szara, Stanisław Mercik, Tomasz Sosulski
Bilans fosforu w trzech systemach nawożenia
Balance of phosphorus in three fertilization systems
 
 
 
Marek Ćwintal, Mieczysław Wilczek
Plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej
na tle zróżnicowanego nawożenia mineralnego
Yielding of diploid and tetraploid red clover on the background of varied mineral fertilization
 
 
 
Marek Ćwintal, Mieczysław Wilczek
Jakość di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej
na tle zróżnicowanego nawożenia mineralnego

Quality of diploid and tetraploid red clover on the background of varied mineral fertilization
 
 
 

Czesław Szewczuk, Danuta Sugier
Wyniki badań oraz propozycje zmian w nawożeniu chmielu
Study results and suggestions for hop fertilization changes

 
 
 
Jan Łabetowicz, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Tomasz Sosulski
Ocena wpływu wapnowania oraz gipsowania na zawartość glinu wymiennego w glebie lekkiej
Estimation of liming and gypsum application on the content of exchangeable aluminium in sandy soil
 
 
 
Borys Hrynczuk, Ryszard Weber
Wpływ sposobu uprawy roli na intensywność przemian
mikrobiologicznych w glebie i plonowanie roślin

The influence of the mode of tillage on the intensity of microbiological changes in soil and the yielding of crops
 
 
 
Andrzej Biskupski, Adam Kaus, Jan Pabin, Stanisław Włodek
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wskaźnik powierzchni liści (LAI), średni kąt nachylenia liści (MTA) i plon wybranych odmian pszenicy jarej
The influence of differentiated fertilization with nitrogen on leaf area index (LAI), mean tip angle (MTA) and yield of crop in selected cultivars of spring wheat
 
 
 
Monika Skowrońska
Zawartość azotu mineralnego w glebie nawożonej wybranymi odpadami
The content of mineral nitrogen in the soil fertilized with selected wastes
 
 
 
Gunita Bimsteine
The economical benefit of potato late blight control
 
     
Jan Koper, Anetta Siwik-Ziomek
Wpływ wieloletniego nawożenia organiczno-mineralnego na zawartość siarki oraz aktywność arylosulfatazy w glebie
Influence of long-term organic and mineral fertilization on the content of sulphur and arylosulphatase activity in soil
 
 
 
Jan Koper, Joanna Lemanowicz, Janusz Igras
Wpływ nawożenia na aktywność fosfatazy i zawartość wybranych frakcji fosforu
The effect of fertilization on the phosphatase activity and the content of some phosphorus forms
 
 
 
Cezary Trawczyński
Wpływ sposobu stosowania mocznika za zawartość N-mineralnego w glebie oraz plonowanie ziemniaka
The influence of the method of urea application on the content of N-mineral in the soil and the yielding of potato
 
 
 
Roman Reszel, Hanna Reszel, Aleksandra Głowacka
Reakcja kukurydzy na użyźnianie gleby lekkiej wapnowanym osadem ściekowym oraz jego mieszankami z ziemią spławiakową i popiołem ze słomy
The reaction of maize to fertilizing light soils with lime-treated sewage sludge, its mixtures with sugar-beet washing earth from sugar plant sediment tanks and with ash from straw burning stations
 
 
 
Danuta Buraczyńska
Nawożenie słomą i resztkami pożniwnymi miedzyplonu wsiewki jako czynnik kształtujący plon i wartość technologiczną buraka cukrowego
Straw and post-harvest residues fertilisation of underplant catch crop as a shaping factor of crop
and the sugar beet technological value
 
 
 

Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz
Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie pszenicy jarej
The influence of nitrogen fertilization on the technological content of spring cereal grain

 
 
 
Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz
Wpływ warunków i okresu przechowywania na straty
przechowalnicze bulw ziemniaka jadalnego
The influence of conditions and storage periods on storage losses of edible potato tubers
 
 
 
Elżbieta Podstawka-Chmielewska, Joanna Kurus, Małgorzata Kosior
Wpływ różnych sposobów konserwacji ugoru na zapas wody w glebie lekkiej
The influence of various ways of fallow conservation on water storage in the light soil
 
 
 
Joanna Kurus, Elżbieta Podstawka-Chmielewska, Krystyna Kisiel
Dynamika mineralnych form azotu w glebie pod burakami cukrowymi uprawianymi na rędzinie
Dynamics of mineral forms of nitrogen in the soil under sugar beet on rendzina
 
 
 
Halina Borkowska
Wpływ nawożenia azotem na zawartość wybranych
mikroelementów w ziarnie pszenicy jarej

The influence of nitrogen fertilization on the content of the choice of microelements in spring wheat grain
 
 
 
Małgorzata Gruszczyk, Stanisław Berbeć
Porównanie wpływu wybranych preparatów stosowanych dolistnie na plony i jakość surowca złocienia maruny (Chrysanth emum parthenium L.)
The effect of foliar application of some preparations on yield and quality of feverfew (Chrysanth emum parthenium L.) row material
 
 
 
Aleksander Kiryluk
Wpływ nawożenia mineralnego i roślinności na jakość wód gruntowych w siedlisku łąk pobagiennych
The effect of mineral fertilization and vegetation on the quality of ground water in post bog meadows biotopes
 
 
 

Bogusław Karoń, Grzegorz Kulczycki, Antoni Bartmański
Wpływ składu kompleksu sorpcyjnego gleb na zawartość składników mineralnych w kupkówce
The influence of soil sorptive complex composition on concentration of mineral elements in cocksfoot

 
 
 
Anna Ciołek, Ewa Makarska
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i ochrony chemicznej na wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.)
The effect of differentiated nitrogen fertilization and chemical protection levels on grain quality
traits of durum wheat (Triticum durum Desf.)
 
 
 
Ewa Makarska, Monika Michalak
Wpływ procesu kiełkowania na zmiany w składzie frakcji białkowych jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze i płodozmianie
The effect of germination process on changes of protein fraction composition in spring barley cultivated in monoculture and crop rotation
 
 
 
Stanisław Deryło
Wpływ zróżnicowanej uprawy roli i pielęgnacji roślin
na zachwaszczenie łanu jęczmienia jarego
The effect of differentiated soil tillage and plant cultivation on spring barley infestation
 
 
 
Cezary Kwiatkowski, Marian Wesołowski
Architektura łanu nagoziarnistej i oplewionej formy jęczmienia jarego w warunkach zróżnicowanej ochrony zasiewów
The canopy structure of the naked and husked forms of spring barley under different conditions of crop protection
 
 
 
Cezary Kwiatkowski
Wpływ międzyplonu na plonowanie i zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze
The effect of intercrops on yields and weed infestation of spring barley cultivated in monoculture
 
 
 
Jacek Twardowski, Adrian Smolis, Leszek Kordas
Wpływ różnych systemów uprawy roli na mezofaunę glebową. Badania wstępne
The effect of different tillage systems on soil mesofauna. Preliminary studies
 
 
 
Karol Bujak, Maria Jędruszczak, Mariusz Frant
Uproszczenie uprawy roli oraz dolistne dokarmianie makro- i mikroelementami a zachwaszczenie soi uprawianej w monokulturze
Reduced tillage and foliar nutrition by macro- and microelements and weed infestation of soybean growing in monoculture
 
     
Henryk Galant, Sylwia Andruszczak
Wpływ warunków meteorologicznych na długość międzyfaz żyta ozimego
The effect of meteorological conditions on phenological interphases duration of winter rye
 
 
 
Halina Lipińska, Ryszard Baryła
Zużycie wody na ewapotranspiracje wybranych gatunków traw w zależności od poziomu wody gruntowej i składu gatunkowego mieszanek
Utilization of water for evapotranspiration of selected grass species depending on ground water
level and mixture species composition
 
 
 
Stanisław Z. Łabuda, Reuben B. Beverly
Obliczenia oraz interpretacja w zintegrowanym systemie diagnostyki i zaleceń nawozowych
Calculation and interpretation in the diagnosis and recommendation integrated system
 
 
 
Józef Kołodziej, Krzysztof Liniewicz, Hanna Bednarek
Temperatura powietrza w dniach "zimnych ogrodników" w okolicy Lublina
The air temperature during so-called "cold gardeners" period in the Lublin district
 
 
 
Józef Kołodziej, Alicja Węgrzyn
Zróżnicowanie czasu trwania okresu wegetacyjnego
w Obserwatorium Agrometeorologicznym w Felinie
w pięćdziesięcioleciu 1951-2000
Differentiation of vegetation season duration in the Agrometeorological Observatory at Felin in a fifty-year period (1951-2000)
 
 
 
Janusz Podleśny, Marek Sowiński
Wpływ struktury przestrzennej łanu na rozwój i plonowanie bobiku (Vicia faba minor)
The effect of spatial structure of stand on the evelopment and yielding of faba bean (Vicia faba minor)
 
 
 
Dorota Gawęda
Wpływ sposobów uprawy roli na plonowanie pszenicy ozimej w 3-polowym zmianowaniu na czarnej ziemi
The effect of soil tillage system on winter wheat yielding at 3-year crop rotation on black turf soil
 
 
 
Maria Jędruszczak, Mieczysław Bojarczyk, Henryk J. Smolarz, Bożena Budzyńska
Konkurencyjne zdolności pszenicy ozimej wobec chwastów w warunkach różnych sposobów odchwaszczania - produkcja biomasy
Competitive ability of winter wheat to weeds under different weed control measures - biomass production
 
 
 
Maria Jędruszczak, Mieczysław Bojarczyk, Henryk J. Smolarz, Maria Dąbek-Gad
Konkurencyjne zdolności pszenicy ozimej wobec chwastów w warunkach różnych sposobów odchwaszczania - behawior zbiorowiska chwastów
Competitive ability of winter wheat towards weeds under different weed control measures - weed community behaviour
 
 
 
Hanna Niemczyk
Znaczenie ścieżek przejazdowych w ograniczaniu niekorzystnego oddziaływania kół agregatów rolniczych na właściwości fizyczne gleby i plonowanie roślin
The effect of tramlines in limiting the unfavourable effect of wheels of running outfits on soil physical properties and plants yielding
 
 
 
Stanisław Lenart
Wpływ wieloletniego nawożenia, zmianowania i uprawy roli na mikrostrukturę gleby
The effect of long-term fertilization, crop rotation and soil tillage on soil microstructure
 
 
 
Dariusz Gozdowski, Zdzisław Wyszyński, Maria Kalinowska-Zdun
Plonowanie i jakość ziarna jeczmienia nieoplewionego w zależności od terminu siewu i poziomu nawożenia azotem
Yielding and quality of naked barley grain depending on sowing date and nitrogen level
 
 
 
Zdzisław Wyszyński, Beata Michalska, Wiesława Piotrowska, Dorota Kucharczyk
Ocena poprawności technologii produkcji na plantacjach produkcyjnych zbóż ozimych w rejonie Polski Centralnej
Evaluation of correctness of cultivation technology of winter cereals on farm plantations in the Central Poland
 
 
 
Marian Wesołowski, Cezary Kwiatkowski
Wpływ gęstości siewu na budowę łanu i plon ziarna pszenicy jarej
Effect of the sowing density on grain yield and canopy architecture of spring wheat
 
 
 
Tomasz Knapowski, Maria Ralcewicz
Ocena wskaźników jakościowych ziarna i mąki pszenicy ozimej w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem
Estimation of the quality features of winter wheat corn and flour in the relation to diversificated nitrogen fertilization
 
 
 
Maria Ralcewicz, Tomasz Knapowski
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wysokość plonu i wartość technologiczną pszenicy jarej
The effect of diverse nitrogen fertilization on the height of grain yield and the technological value of spring wheat
 
 
 
Ryszard Baryła, Halina Lipińska
Zmiany składu gatunkowego runi mieszanek łąkowych
z udziałem Lolium perenne L. na glebie torfowo-murszowej

Changes of species composition of meadow mixture sward with Lolium perenne L. share on peat-bog soil
 
 
 
Dorota Jankowska, Kazimierz Szymankiewicz
Plonowanie ziemniaka w płodozmianie i monokulturze w warunkach zróżnicowanej uprawy roli
Potato yielding in crop rotation and monoculture under different soli tillage metods
 
 
 
Leszek Rachoń, Danuta Kulpa
Ocena przydatności ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) do produkcji pieczywa
Evaluation of durum wheat grain (Triticum durum Desf.) usefulness for bread production
 
 
 
Izabella Jackowska, Anna Olesiejuk
Ocena przydatności osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lubartowie do rolniczego wykorzystania
Estimation of possible utilization of sewage sludge from Municipal Sewage-Treatment Plant in Lubartów in agriculture
 
     
Monika Bojanowska
Wpływ temperatury i stężenia jonów Pt(IV), Cd(II) i Pb(II) na desorpcje jonów cynku (II) w glebach mineralnych
The effect of temperature and Pt(IV), Cd(II) and Pb(II) ions concentration on zinc ions desorption in mineral soils
 
 
 
Maria Hruszka
Wpływ pielęgnacji na stan i stopień zachwaszczenia łanu w ochronie plonu pszenżyta ozimego
The effect of cultivation treatments on the state and degree of canopy weed infestation in the protection of winter triticale crop
 
 
 
Maria Hruszka
Wpływ sposobów pielęgnacji na poziom plonowania
pszenżyta ozimego

The influence of weed control methods on the yield of winter triticale crop
 
 
 
Andrzej Woźniak
Następczy wpływ jęczmienia jarego uprawianego w zmianowaniu i monokulturze na zachwaszczenie pszenicy ozimej
Residual effect of spring barley cultivated in crop rotation and in monoculture on weed infestation of winter wheat
 
 
 
Zbigniew Pawlonka, Janina Skrzyczyńska
Wpływ wybranych elementów agrotechniki i warunków meteorologicznych na zachwaszczenie pszenżyta ozimego
The effect of selected agrotechnical factors and weather conditions on the weeding of winter triticale
 
 
 
Sylwia Andruszczak
Wpływ sposobu założenia plantacji i terminu zbioru liści na plonowanie lubczyku ogrodowego (Levisticum officinale Koch.)
The effect of foundation method and harvesting time on the yield of lovage (Levisticum officinale Koch.)
 
 
 
Paweł Sowiński, Sławomir Smólczynski, Mirosław Orzechowski
Wpływ rolniczego użytkowania na właściwości fizyczno-wodne gleb w katenie moreny dennej Pojezierza Mazurskiego
The effect of agricultural land utilization on physical and water properties of soil in a ground moraine of the Mazurian Lakeland
 
 
 
Mirosław Orzechowski, Sławomir Smólczynski, Paweł Sowiński
Zasobność mad żuławskich w makroelementy ogólne i przyswajalne
Total and available macroelement abundance in alluvial soils of the Vistula delta
 
 
 
Renata Czeczko, Maria Mikos-Bielak
Efekty stosowania bistymulatora Asahi w uprawie
różnych gatunków warzyw

Effects of Asahi bio-stimulator application in the cultivation of different vegetable species
 
 
 
Jan Kapeluszny, Małgorzata Haliniarz
Charakterystyka fitosocjologiczna zbiorowisk segetalnych z udziałem Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl na Lubelszczyźnie
Phytosociological characteristics of segetal communities with Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl in the Lublin region
 
 
 
Jan Kapeluszny, Małgorzata Haliniarz
Występowanie stulichy psiej (Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl) w uprawach rolniczych na terenie województwa lubelskiego
The occurrence of flixweed (Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl) in cultivated crops in the Lublin region
 
 
 
Małgorzata Idkowiak, Leszek Kordas
Wpływ sposobu uprawy roli i nawożenia azotem na zmiany właściwosci fizycznych gleby w uprawie pszenżyta ozimego
The effect of tillage system and nitrogen fertilization on changes in physical properties of the soil for winter triticale
 
 
 
Ewa Tendziagolska, Danuta Parylak
Sposób uprawy roli pod pszenżyto ozime w monokulturze a nasilenie chorób podstawy źdźbła
Tillage method for winter triticale in monoculture and intensity of stem base diseases
 
 
 
Wiesław Wojciechowski
Kształtowanie właściwosci fizycznych gleby lekkiej
w płodozmianach uproszczonych z różnym udziałem ziemniaka

Physical properties of light soil in simplified crop rotations with different occurrence of potato
 
 
 
Wiesław Wojciechowski, Danuta Parylak
Oddziaływanie przyorywanego miedzyplonu ścierniskowego na plonowanie ziemniaka w płodozmianach specjalistycznych
The effect of plowed down stubble crop on potato yielding in specific crop rotations
 
 
 
Piotr Kuc, Lesław Zimny
Kształtowanie się właściwosci fizycznych gleby
pod wpływem zróżnicowanych systemów uprawy buraka cukrowego
Formation of soil physical properties under the influence of cultivation system of sugar beet
 
 
 
Feliks Ceglarek, Danuta Buraczyńska, Anna Płaza, Robert Rudziński
Wpływ udziału komponentów mieszanek bobiku z pszenicą jarą na plon i zawartość zwiazków chemicznych w biomasie mieszanki
The effect of components participation of the mixture of faba bean and spring wheat on the yield and content of chemical compounds in the mixture biomass
 
 
 
Feliks Ceglarek, Robert Rudziński, Danuta Buraczyńska
Wpływ ilosci wysiewu na elementy struktury i plony nasion wyki siewnej uprawianej w siewie czystym oraz w mieszankach z roślinami podporowymi
The effect of the amount of seeds sown on the crop structure elements and seed yields of common vetch grown as pure and mixed crops with supporting plants
 
 
 
Stefania Jezierska-Tys
Wpływ zasiarczenia na aktywność mikrobiologiczną gleby płowej wzbogaconej gnojowicą
Influence of sulphating on microbiological activity in lessive soil with amended liquid manure
 
 
 
Stefania Jezierska-Tys, Klaudia Swica
Wpływ symulowanych kwaśnych opadów na aktywność mikrobiologiczną gleby
The effect of simulated acid rainfalls on microbial activity in soil
 
     
Stefania Jezierska-Tys, Magdalena Frąc, Mirosław Fidecki
Wpływ nawożenia osadem ściekowym pochodzącym z mleczarni na przemiany azotu w glebie brunatnej
The effect of fertilization with sewage sludge from dairy on the transformations of nitrogen in brown soil
 
 
 
Stefania Jezierska-Tys, Magdalena Frąc, Mirosław Fidecki
Wpływ nawożenia osadem ściekowym na aktywność enzymatyczną gleby brunatnej
Influence of fertilization of sewage sludge on enzymatic activity of brown soil
 
 
 
Ewa Kwiecińska
Plenność niektórych gatunków chwastów segetalnych
na glebie lekkiej

Seed production of some segetal weed species on light soil
 
 
 
Urszula Prośba-Białczyk
Wpływ nawożenia międzyplonami ścierniskowymi i azotem na produkcyjność i jakość technologiczną buraka cukrowego
Effect of stubble intercrops and nitrogen fertilisation on productivity and technological quality of sugar beet
 
 
 
Wiesław Szafrański, Bogdan Kulig, Tadeusz Zając
Wpływ zawartosci N-min. w profilu glebowym na plon i zawartość białka w ziarnie pszenicy jarej
The effect of N-min. content in the soil profile on the yield and protein content in spring wheat grain
 
 
 
Bożena Cwalina-Ambroziak
Struktura zbiorowiska grzybów spod uprawy ziemniaka, ukształtowana pod wpływem niektórych czynników agrotechnicznych
The effect of some agrotechnical factors on fungal population structure in the cultivation of potato
 
 
 
Barbara Sawicka, Piotr Pszczółkowski, Barbara Marczak-Krochmal
Jakość bulw Ipomoea batatas (L.) Lam. uprawianych
w warunkach nawożenia azotem

Quality of Ipomoea batatas (L.) Lam. tubers cultivated in conditions of nitrogen fertilization
 
 
 
Barbara Sawicka
Próba poprawy jakości materiału sadzeniakowego ziemniaka poprzez stosowanie minibulw w uprawie polowej
An attempt for improvement of seed potatoes quality using minitubers in the field cultivation
 
 
 
Barbara Sawicka
Jakość bulw Helianthus tuberosus L. w warunkach stosowania herbicydów
Quality of Helianthus tuberosus L. tubers in conditions of using herbicides
 
 
 
Irena Brzozowska, Jan Brzozowski, Ireneusz Giermak
Skuteczność działania herbicydów i mieszanin herbicydowo-mocznikowych w uprawie pszenżyta ozimego
The effectiveness of herbicides and herbicide-urea mixtures in the cultivation of winter triticale
 
 
 
Tomasz P. Kurowski, Irena Brzozowska, Jan Brzozowski
Wpływ stosowania różnych herbicydów i mieszanin herbicydowo-mocznikowych na stan zdrowotny pszenżyta ozimego
The effect of application of different herbicides and herbicides combined with urea on the sanitary state of winter triticale
 
 
 
Krzysztof Orzech, Marek Marks, Janusz Nowicki
Energetyczna ocena trzech sposobów uprawy roli na glebie sredniej
Assessment of energy input for three methods of medium soil cultivation
 
 
 
Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawislak
Kształtowanie się plonu i jakości bulw ziemniaka pod wpływem zmianowania i ochrony roślin
Yield and quality of potato tubers as affected by crop rotation and plant protection
 
 
 
Beata Mysków, Stefan Stojałowski, Paweł Milczarski, Piotr Masojc
Wykorzystanie mapy sprzężeń markerów RAPD do identyfikacji genów odporności na porastanie u żyta (Secale cereale L.)
Application of RAPD linkage map for identification of sprouting resistance genes in rye (Secale cereale L.)
 
 
 
Marianna Warda, Krystyna Ufniarz
Wpływ sposobu użytkowania runi na zawartość azotu mineralnego w wodzie gruntowej
The effect of sward utilization method on the content of mineral nitrogen in the ground water
 
 
 
Mariusz Brzeziński
Wpływ nawożenia na zawartość glinu wymiennego
i rozpuszczalnego w glebie

The effect of fertilization on the exchangeable and extractable aluminium content in soil
 
 
 
Mariusz Brzeziński
Wpływ zakwaszenia gleby na zawartość glinu w roślinach
The effect of soil acidity on the content of aluminium in plants
 
 
 
Czesława Trąba, Paweł Wolański
Zawartość niektórych mikroelementów w runi łakowej
na tle niektórych właściwości gleby
Contents of some microelements in meadow sward against the background of some soil properties
 
 
 
Anna Płaza
Skład chemiczny bulw ziemniaka jadalnego w warunkach zróżnicowanego nawożenia organicznego
The chemical composition of table potato tubers in the conditions of varied organic fertilization
 
 
 
Janina Zawieja, Wiesław Wojciechowski
Reakcja owsa nagiego i pszenżyta jarego na uprawę współrzedną z soczewicą
The response of hull-less oats and spring triticale growing intercropping with lentil
 
     
Roman Wacławowicz, Danuta Parylak
Zmiany wybranych właściwości gleby średniej pod wpływem różnych systemów nawożenia organiczno-mineralnego
Changes in selected properties of medium textured soil under varying systems of organic-mineral fertilization
 
 
 
Janina Kaniuczak
Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość kadmu w bulwach ziemniaków uprawianych w zmianowaniu
The influence of liming and mineral fertilization on cadmium content in tubers of potatoes cultivated in cropping system
 
 
 
Sławomir Stankowski, Grażyna Podolska, Krzysztof Pacewicz
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej
The effect of nitrogen fertilization on yielding and grain quality of winter wheat cultivars
 
 
 
Barbara Wiśniowska-Kielian, Adam Paździorko
Ocena zawartości mikroelementów w roślinności użytków zielonych w regionie górskim
Estimation of microelements content in vegetation of grasslands in a mountain region
 
 
 
Ewa Makarska
Wpływ nawilżania i chemicznych konserwantów na strawność in vitro skrobi w ziarnie pszenżyta i żyta
Efffect of humidification and chemical preservation on in vitro starch digestibility of triticale and rye grain
 
 
 

Stanisław Rolbiecki, Tadeusz Wojdyła, Czesław Rzekanowski, Roman Rolbiecki, Bogdan Grzelak
Wpływ deszczowania i dawki azotu na plon, skład chemiczny oraz wartość przechowalniczą bulw ziemniaka odmiany Mors
The influence of sprinkler irrigation and nitrogen dose on the yield, chemical composition as well as the storage value of Mors potato tubers

 
 
 
Barbara Borawska-Jarmułowicz
Wpływ 12-letniego użytkowania na trwałość gatunków i odmian traw w mieszankach łąkowych zróżnicowanych wczesnością
The influence of 12-year utilisation on stability of species and cultivars of grasses in meadow
mixtures with different earliness
 
 
 
Waldemar Martyn, Teresa Wyłupek, Joanna Onuch-Amborska, Marek Jonca
Oddziaływanie górnictwa siarkowego na glebę w otoczeniu byłej Kopalni Siarki "Basznia" k/Lubaczowa
The effects of sulphur mining on the soil in the area of the former Sulphur Mine "Basznia" near Lubaczów
 
 
 
Ewa Spychaj-Fabisiak, Sławomir Smolinski
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i symulowanego kwaśnego opadu na aktywność enzymatyczną badanych gleb
The effect of differentiated nitrogen fertilization and simulated acid rain on enzymatic activity of some soils
 
 
 
Beata Grygierzec, Adam Radkowski
Wpływ zabiegów agrotechnicznych na skład botaniczny runi górskich użytków zielonych
The effect of agrotechnical measures on the botanic composition of mountain grasslands swards
 
 
 
Adam Radkowski, Beata Grygierzec
Straty białka ogólnego i energii netto laktacji w zależności od technologii konserwacji pasz z górskich użytków zielonych
Losses of total protein and net lactation energy as dependent on preservation technology of forages from mountain grassland
 
 
 
Teodor Kitczak, Henryk Czyż
Wpływ nawożenia azotem na plon nasion dwóch odmian Festuca rubra
Influence of nitrogen fertilization on the seed yield of two factors Festuca rubra
 
 
 
Aleksander Szmigiel, Marek Kołodziejczyk
Wybrane wskaźniki efektywności nawożenia ziemniaka
Selected indices of potato fertilization efficiency
 
 
 
Marek Kołodziejczyk
Wpływ nawożenia na wielkość i strukturę plonu bulw ziemniaka
The effect of fertilization on the amount and structure of potato tuber yield
 
 
 
Liudmila Kmitiene
Evaluation of biological characteristics and productivity of asparagus (Asparagus officinalis L.)
 
 
 
Maria Mikos-Bielak
Bioregulacja plonowania i chemicznej jakości plonu malin jako efekt zastosowania Asahi
Bioregulation of yielding and chemical quality of raspberry as an effect due to Asahi
 
 
 
Krystyna Zarzecka, Marek Gugała
Wpływ sposobów pielęgnacji ziemniaka na cechy kulinarne bulw
Influence of the weeding control methods potato on quality culinary tubers
 
 
 
Krystyna Zarzecka, Marek Gugała
Wpływ herbicydu Plateen 41,5WG na wartość konsumpcyjną bulw ziemniaka
Effect of herbicide Plateen 41,5WG on consumption value of potato tubers
 
 
 
Małgorzata Wyrzykowska
Prognozowanie plonu nasion lucerny (Medicago sp. L)
na podstawie wybranych elementów struktury plonu
Prognosis of lucerne seed yield (Medicago sp. L) on the basis of selected elements of yield structure
 
 
 
Joanna Puła, Teofil Łabza
Wpływ nawożenia organicznego na zawartość składników mineralnych w warstwie ornej gleby lekkiej
The influence of organic fertilization on the content of mineral nutrients in a light soil ploughing layer
 
     
Joanna Puła, Teofil Łabza
Wpływ nawożenia organicznego na zawartość i skład frakcyjny zwiazków próchnicznych gleby lekkiej
The influence of organic fertilization on content and humus composition in light soil
 
 
 
Przemysław Tkaczyk, Wiesław Bednarek
Wpływ wapnowania, nawożenia azotem i fosforem na wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami wymiennymi
The influence of liming, nitrogen and phosphorus fertilization on sorptive complex saturation of exchangeable cations
 
 
 
Alexander Tsyganov, Olga Vildflush
The influence of microfertilizers on productivity and quality of peas grain on sward-podzolic soils
 
 
 
Roberts Vucans, Janis Livmanis
Soil agrochemical parameters and grain quality indices change in crop rotation
 
 
 
Irena Rukasz, Władysław Michałek
Effect of foliar application of phytohormones on barley yielding
 
 
 
Ibrahim Gabir
Spraying application of pesticides and the environment
- a micro-data base under preparation
 
 
 
Barbara Baraniak, Małgorzata Niezabitowska
Jakość białka koncentratów otrzymanych różnymi metodami z nasion grochu odmiany Piast
Protein quality of concentrates obtained by various methods from peas cv. Piast
 
 
 
Urszula Gawlik-Dziki
Wpływ gotowania na skład i aktywność antyoksydacyjna kwasów fenolowych wyizolowanych z brokułu
The effect of cooking on composition and antioxidant activity of phenolic acids isolated from broccoli
 
 
 

Andrzej Mocek, Wojciech Owczarzak, Mirosława Gilewska, Paweł Rybczyński
Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne gleb wytworzonych na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Patnów pod monokulturą pszenicy i wpływem zróżnicowanych dawek nawożenia mineralnego
Selected physical and chemical properties of soils developed from an internal heap of the "Patnów"
opencast mine under long-term wheat monoculture and incluenced by varying doses of mineral fertilisers

 
 
 
Grażyna Wielogórska
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie ziemniaka i buraka cukrowego w środkowowschodniej Polsce
The effect of chosen agritechnical factors on potato and sugar beet yielding in central-eastern Poland
 
 
 
Zbigniew J. Dolatowski, Joanna Twarda, Małgorzata Dudek
Zmiany uwodnienia miesa podczas dojrzewania
Changes in hydration of meat during the ageing process
 
 
 
Zbigniew J. Dolatowski, Małgorzata Dudek, Mirosław Budoran
Nasiona gryki w produkcji dietetycznych wyrobów mięsnych
Buckwheat grain in dietetic meat products
 
 
 
Sławomir Ligeza, Halina Smal
Odczyn, przewodnictwo właściwe oraz stężenie pierwiastków zasadowych w roztworach glebowych gleb użytkowanych jako wybiegi na fermach gęsi
Reaction, electrical conductivity and concentration of alkaline elements in soil solutions from the soils located in goose farms
 
 
 
Jarosław Mazurkiewicz, Mieczysław Bojarczyk
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na jakość
technologiczną odmian pszenicy ozimej uprawianych w
monokulturze

The effect of nitrogen fertilization on technological quality of winter wheat cultivars in monoculture
 
 
 
Mirosław Wyszkowski, Jadwiga Wyszkowska
Skład chemiczny rzepaku jarego i gorczycy białej a aktywność enzymatyczna gleby zanieczyszczonej Treflanem 480 EC
Chemical composition of spring rape and white mustard and the enzymactic activity of soil contaminated with Treflan 480 EC
 
 
 
Mirosław Wyszkowski, Jadwiga Wyszkowska
Współzależność między zawartością makroelementów w jęczmieniu jarym a aktywnością enzymatyczną gleby zanieczyszczonej Chwastoxem Trio 540 SL i Granstarem 75 WG
Correlation between the content of macroelements in spring barley and the enzymatic activity of soil contaminated with Chwastox Trio 540 SL and Granstar 75 WG
 
 
 
Tamara F. Persikova, Alexander R. Tsyganov, Igor R. Vildflush
Biological nitrogen in Belarusian farming
 
 
 
Alexander Tsyganov, Sergei Kukresh, Svetlana Khodyankova, Vladimir Duktov
Content of microelements in crops of long-fibred flax depending on forms and microfertilizers applied
 
 
 
Pavel Ryant, Ludek Hrivna
The effect of sulphur fertilisation on yield and technological parameters of spring wheat grain
 
 
 
Elżbieta Wielgosz, Adam Szember, Ilona Pryciak
Wpływ wybranych roślin na występowanie zespołów
drobnoustrojów glebowych

The Influence of selected plants on the occurrence of complexes of silos microbes
 
     
Elżbieta Wielgosz, Adam Szember, Justyna Skwarek
Wpływ wybranych roślin na liczebność i aktywność bakterii biorących udział w przemianach azotu
The effect of selected plants on the number and activity of bacteria taking part in nitrogen transformation
 
 
 
Dorota Sienkiewicz, Łukasz Chachulski
Wpływ nawożenia azotowego na cechy morfologiczne oraz biomasę dwu odmian koniczyny białej w warunkach konkurencji z życicą trwałą
The influence of nitrogen fertilisation on morphological traits of two white clover cultivars grown under competition with perennial ryegrass
 
 
 
Maria Janicka
Rozmieszczenie biomasy kilku gatunków traw w zależności od terminu siewu i uwilgotnienia siedliska w trzecim roku po zasiewie
Biomass distribution of some grass species as affected by sowing date and soil moisture in the third year after sowing
 
 
 
Teresa Wyłupek, Waldemar Martyn, Katarzyna Koper
Wartość rolnicza zbiorowisk trawiastych jako wskaźnik stanu srodowiska przyrodniczego spowodowanego wydobyciem siarki
Agricultural suitability of grass associations as the indicator of natural environment caused by sulphur mining
 
 
 
Przemysław Tkaczyk, Stanisław Chwil
Formy i frakcje fosforu mineralnego w glebie nawożonej nawozami mineralnymi i obornikiem
Forms and fractions of mineral phosphorus in the soil fertilized with mineral fertilizers and farmyard manure
 
 
 
Beata Król, Stanisław Berbeć
Rozwój i plonowanie wiesiołka dwuletniego (Oenothera biennis L.) w zależności od nawożenia mineralnego

Effect of mineral fertilization on development and seed yield of evening primrose (Oenothera biennis L.)
 
 
 
Beata Król
Rozwój żmijowca zwyczajnego (Echium vulgare L.)
w zależności od warunków glebowych
Development of blueweed (Echium vulgare L.) at different soil conditions
 
 
 
Włodzimierz Kita, Stanisław J. Pietr, Władysław Nowak, Józef Sowinski
Wpływ ochrony biologicznej i tradycyjnej na plonowanie i zdrowotność dwóch odmian pszenicy
The effect of biological and conventional method of plant protection on the yield and healthiness of two wheat cultivars
 
 
 
Natalia A. Lykova, Anna K. Vilichko, Dina I. Alexeeva
Complex diagnostics of crop yield in ecological trials of cereal cultivars
 
 
 
Kazimierz Jankowski, Grażyna A. Ciepiela, Joanna Jodełka, Roman Kolczarek
Możliwość wykorzystania kompostu popieczarkowego
do nawożenia użytków zielonych

Possibilites of mushroom compost utilization for fertilization of meadows
 
 
 
Cezary Sempruch, Józef Starczewski, Antoni P. Ciepiela
Liczebność mszyc zbożowych na pszenżycie ozimym uprawianym w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego
The number of cereal aphids on winter triticale cultivated in different conditions of nitrogen fertilization
 
 
 
Barbara Majchrzak, Adam Okorski, Bogusław Chodorowski
Zdrowotność korzeni i podstawy źdźbła pszenicy jarej uprawianej po różnych przedplonach
Sanitary state of roots and culm base of spring wheat cultivated after varied predecessors
 
 
 
Tomasz P. Kurowski, Marek Marks, Marek Nowicki,
Agnieszka Kurowska

Następczy wpływ sposobu zagospodarowania odłogów
na zdrowotność roślin

The effect of the method of lealand management on the sanitary state of plants
 
 
 
Marek Marks, Tomasz P. Kurowski, Grzegorz Buczynski, Agnieszka Kurowska
Stan sanitarny roślin w zależności od zagęszczenia gleby i sposobów przeciwdziałania
The effect of soil density and soil density reduction methods on a sanitary state of crops
 
 
 
Elżbieta Podstawka-Chmielewska, Edward Pałys, Joanna Kurus
Zmiany fitocenozy w czasie wieloletniego odłogowania gruntu ornego na rędzinie
The phytocenosis changes during multiyear arable land lying fallow on rendzina
 
 
 
Robert Kuraszkiewicz
Następczy wpływ wsiewek miedzyplonowych na plonowanie jęczmienia jarego na glebie lekkiej
The residual effect of undersown crops on the yielding of spring barley on light soil
 
 
 
Lubosława Nowaczyk, Paweł Nowaczyk
Soft-flesh fruits of Capsicum frutescens L. as the raw material for processing
 
 
 
Julianna Csillag, András Lukács, Erzsébet Osztoics, Péter Csathó, Gyöngyi Baczó
Release of trace metals to the soil solution from a phosphate rock containing soil at different acid loads
 
 
 

Urszula Wachowska
Środki ochrony roślin jako antropopresja na zbiorowiska grzybów ryzosfery pszenicy ozimej
Anthropopression of plant protection chemicals on fungal communities colonising winter wheat rhizosphere

 
 
 

Adam Kaczor, Marzena S. Brodowska, Grzegorz Kowalski
Wpływ nawożenia siarka i wapnowania na zawartość siarki w jarych formach pszenicy i rzepaku
The effect of sulphur fertilization and liming on sulphur content in spring forms of wheat and rape

 
     

Adam Kaczor, Marzena S. Brodowska, Grzegorz Kowalski
Wpływ nawożenia siarka i wapnowania na zawartość siarki w jarych formach pszenicy i rzepaku
The effect of sulphur fertilization and liming on sulphur content in spring forms of wheat and rape

 
 
 

Marzena S. Brodowska
Wpływ nawożenia siarką na zawartość azotu w roślinach w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia gleby w wapn i magnez
The effect of sulphur fertilization on the content of nitrogen in plants in the conditions of differentiated soil supply with calcium and magnesium

 
 
 

Elżbieta Turska
Zmienność jakości plonu bulw ziemniaka w zależności od stosowanych czynników agrotechnicznych
Crop quality variability of potato tubers subject to varying agrotechnical factors

 
 
 

Alina Kowalczyk-Jusko, Bogdan Kościk
Wpływ różnych dawek i form nawozów azotowych na plon i jakość tytoniu
The influence of nitrogen fertilizer rates and forms on tobacco yield and quality

 
 
 

Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński
Wpływ nawożenia kompostowanymi osadami ściekowymi z dodatkiem CaO lub popiołu z węgla brunatnego na skład chemiczny roślin
The influence of fertilization with composted waste activated sludges with addition of CaO or brown coal ash on the chemical composition of tested plants

 
 
 

Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński
Wpływ nawożenia kompostowaną mieszaniną osadów ściekowych z CaO lub z popiołem z węgla brunatnego na plon roślin i efektywność azotu
The influence of fertilization with composted mixtures of waste activated sludges with CaO and brown coal ash on the yield of tested plants and effectiveness of nitrogen

 
 
 
Dorota Kalembasa
Wykorzystanie fosforu z wermikompostów przez życicę wielokwiatową (Lolium multuflorum Lam.)
Utilization of phosphorus from vermicomposts by Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.)
 
 
 
Dorota Kalembasa, Beata Wiśniewska
Ilość i jakość kwasów huminowych wydzielonych
z gleb piaszczystych nawożonych wermikompostami
Quantity and quality of humic acids extracted from sandy soils fertilized with vermicomposts
 
 
 
Bogusław Sawicki
Ocena przydatności pięciu odmian koniczyny białej
(Trifolium repens L.) do uprawy w mieszankach pastwiskowych z trawami

Usefulness evaluation of five white clover (Trifolium repens L.) cultivars for cultivation in pasture mixtures
 
 
 
Tadeusz Filipek, Mirosław Fidecki, Paweł Harasim
Wpływ osadu ściekowego z mleczarni na plonowanie
i niektóre wskaźniki jakości ziarna pszenicy ozimej
The influence of sewage sludge from dairy on yielding and some quality indices on grain of winter wheat
 
 
 
Irena Perucka, Małgorzata Materska
Wpływ Ca2+ na zawartość witaminy C, prowitaminy A i ksantofili w owocach wybranych odmian papryki ostrej
The effect of Ca2+ on the content of vitamin C, provitamin A and xanthophylls in hot pepper fruits
 
 
 
Jerzy Jamroz, Stanisław Pikus, M. Włodarczyk-Stasiak, Elżbieta Olszewska
Wpływ warunków ekstruzji na powstawanie niejednorodności w rozkładzie gęstości elektronowej w produktach skrobiowo-białkowych
Influence of extrusion-cooking conditions on the formation of electron density inhomogeneitis
in starch-protein products
 
 
 
Honorata Danilcenko, Elvyra Jariene, Aurelija Paulauskiene, Jurgita Kulajtiene, Pranas Viskelis
Wpływ nawożenia na jakość i skład chemiczny dyni
The effect of fertilization on quality and chemical composition of pumpkins
 
 
 
Elvyra Jariene, Honorata Danilcenko
Optimization of storage conditions of new Lithuanian
potato cultivars
 
 
 
Stanisław Kozłowski, Piotr Goliński, Waldemar Zielewicz, Marlena Lembicz, Artur Rogowski
Zmiany składu chemicznego mannicy odstającej
(Puccinellia distans L. Parl.) w świetle oddziaływania zasolenia jako czynnika antropogenicznego
Changes in the chemical composition of spreading meadow-grass (Puccinellia distans L. Parl.)
against the influence of salinity as anthropogenical factor
 
 
 
Danuta Leszczyńska, Jerzy Grabiński
Kiełkowanie zbóż w układach mieszanych - aspekt allelopatyczny
Cereals germination in mixture stand - allelopathic aspect
 
 
 
Marianna Warda, Maciej Rogalski
Zwierzęta na pastwisku jako element krajobrazu przyrodniczego
Grazing animals as an element of natural landscape
 
 
 
Małgorzata Korsak-Adamowicz
Wpływ zróżnicowanych zabiegów uprawowych wykonanych po siewie zboża jarego na właściwości fizyczne gleby
The effect of varied cultivation treatments carried out after spring cereal sowing on soil physical properties
 
 
 
Mariola Staniak
Wpływ częstotliwości koszenia i rodzaju gleby na plonowanie i jakość suchej masy festulolium odmiany Felopa
The effect of cutting frequency and kind of soil on the yields and quality of dry matter of festulolium of variety Felopa
 
 
 
Dorota Dopka
Ocena ekonomiczna zróżnicowanej uprawy przedsiewnej na przykładzie pszenżyta ozimego
An attempt at economic evaluate differentiated pre-sowing cultivation based on an example of winter triticale
 
     
Dorota Dopka
Ocena zróżnicowanej uprawy przedsiewnej na przykładzie pszenżyta ozimego a plonowanie i zmiany składowych plonu
An Attempt to evaluate the differentiated pre-sowing cultivation based on an example of winter triticale in relation to the yielding and changes of the yield components
 
 
 
Małgorzata Dąbek-Szreniawska, Marta A. Kozak, Anna A. Pudło
Liczebność bakterii i aktywność biochemiczna gleby torfowej i murszowej
Number of bacteria and biochemical activity of two peat-muck soils
 
 
 
Marta Zalewska-Korona
Zawartość wybranych zwiazków biologicznie aktywnych w różnych odmianach brokułów (Brassica oleracea var. Italica)
The content of chosen biologically active compounds in different cultivars of broccoli (Brassica oleracea var. Italica)
 
 
 
Ewa Jabłońska-Ryś
Wpływ blanszowania na zawartość związków terpenowych w wybranych odmianach pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum)
The effect of blanching on the content of terpenoids in selected cultivars of parsley roots (Petroselinum crispum)
 
 
 
Jerzy Jamroz, Jan Gawdzik, Artur Mazurek
Zastosowanie odwróconej chromatografii gazowej do pomiaru izoterm adsorpcji zwiazków zapachowych na skrobi ryżowej
Use of inverse gas chromatography to measure adsorption isotherms of flavours compounds on rice starch
 
 
 
Jerzy Jamroz, Urszula Pankiewicz
Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego na akumulacje selenu w drożdżach Rodothorula rubra
The effect of pulsed electric field on selenium incorporation in the yeast Rodothorula rubra
 
 
 
Grzegorz Silezin, Krystyna Szwed-Urbaś
Zmienność i odziedziczalność cech ilościowych w populacji mieszańcowej wyki siewnej Alba × Kamiko

Variability and heritability of quantitative features in the hybrid population of common vetch Alba × Kamiko
 
 
 
Dorota Dopka
Efektywność energetyczna zróżnicowanej uprawy przedsiewnej na przykładzie pszenżyta ozimego
Energy effectiveness of differentiated pre-sowing cultivation based on an example of winter triticale
 
 
 
Tibor Filep
Changes in DOC, DON content and DOC/DON ratio
of acidic arenosol during two growing periods in pot experiments