Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2005
Vol. LX

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

Józef Życiński
Wartości humanistyczne w cywilizacji naukowo-technicznej
Human values in scientific technical civilization

pdf

 

 

 

Marian Wesołowski, Dariusz Juszczak, Zbigniew Boniek
Wpływ wybranych środków ochrony roślin na plonowanie, zachwaszczenie i porażenie liści buraka cukrowego
The effect of choosen of pesticides on the yielding, weed infestation and leaf infection of sugar beet

 
 
 
Danuta Buraczyńska
Kształtowanie się zawartości suchej masy i makroskładników w korzeniach i liściach buraka cukrowego pod wpływem nawożenia organicznego i mineralnego
The content of dry matter and macroelements in the roots and leaves of sugar beet under the influence of organic and mineral fertilization
 
 
 
Andrzej Woźniak
Wpływ wsiewek międzyplonowych i nawożenia organicznego na plon i zachwaszczenie pszenicy jarej uprawianej w monokulturze
Importance of underplant crop and farmyard as manures on the yield and weed infestation in a monoculture of spring wheat
 
 
 
Jan Kryszak, Anna Kryszak, Maria Grynia
Zmiany w siedliskach i zbiorowiskach łąkowych w górnym odcinku Baryczy
Changes of meadow sites and communities in the upper section of the Barycz river
 
 
 
Krzysztof Kowalczyk
Analiza wybranych komponentów plonu oraz porażenia przez mączniaka prawdziwego u mieszańców pszenicy zwyczajnej homo- i heterozygotycznych pod względem genów SuPm8
Analysis of chosen yield components and powdery mildew infestation in common wheat hybrids with homo- and heterozygous SuPm8 genes
 
 
 
Ryszard Weber, Dariusz Zalewski
Plonowanie odmian pszenicy ozimej w warunkach Dolnego Śląska
Yields of winter wheat cultivars in Lower Silesia
 
 
 
Mieczysław Adamowicz
Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia
Sustainable and multifunctional development of agriculture and agronomy
 
 
 
Ryszard Weber, Borys Hryńczuk
Wpływ sposobu uprawy roli i przedplonu na zachwaszczenie pszenicy ozimej
Influence of forecrop and mode of tillage on weed infestation of winter wheat
 
 
 
Andrzej Woźniak
Wpływ przedplonów na plon i jakość technologiczną ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.)
Effect of forecrops on the yield and quality of grains of hard wheat (Triticum durum Desf.)
 
 
 
Elsayed M. Zeidan, Abd El-Sattar A.El-Khawaga, Hamdy A. Basha,
Ismail M. Abd El-Hammeed

Improvement of wheat productivity in newly reclaimed soil in Egypt
 
 
 
Ryszard Baryła
Ocena przydatności oczyszczonych ścieków do nawadniania zbiorowisk trawiastych
Evaluation of the usefulness of purified sewage for irrigation of grass communities
 
 
 
Piotr Kuc, Lesław Zimny
Plonowanie i jakość technologiczna korzeni buraka cukrowego uprawianego w warunkach różnych systemów uprawy
Yielding and technological quality of sugar beet growing in different cultivation systems
 
 
 
Piotr Kraska, Edward Pałys
Wpływ systemów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony na masę i zawartość niektórych makroelementów w korzeniach ziemniaka
The influence of tillage systems, fertilization and plant protection levels on weight and content of some macroelements in potato roots
 
 
 
Halina Borkowska
Zmiany zawartości suchej masy w plonie biomasy wierzby krzewiastej (wikliny) i ślazowca pensylwańskiego w zależności od terminu zbioru
Changes of dry matter content in Salix viminalis and Sida hermaphrodita yields of biomass depending on harvest date
 
 
 
Halina Lipińska
Ocena rozwoju Festulolium brauni, Lolium perenne i Festuca pratensis w siewie czystym i ich mieszankach
Evaluation of Festulolium brauni, Lolium perenne and Festuca pratensis development in pure sowing and their mixtures
 
 
 
Cezary Kwiatkowski, Barbara Kołodziej
Wpływ przedplonu i sposobu pielęgnacji na zachwaszczenie łanu i jakość surowca tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.)
The effect of forecrop and protection method on the canopy weed infestation and raw material quality of thyme (Thymus vulgaris L.)
 
 
 
Lesław Zimny, Piotr Kuc
Zawartość podstawowych składników pokarmowych w buraku cukrowym uprawianym w różnych systemach nawożenia w drugiej rotacji płodozmianu
The content of basic mineral components in sugar beet growing in the second crop rotation under varying systems of fertilization
 
 
 
Jerzy Księżak, Jan Kuś
Plonowanie bobiku w różnych systemach produkcji roślinnej
Faba bean yielding in varying systems of plant production
 
 
 
Lesław Zimny, Piotr Kuc
Wpływ zróżnicowanej uprawy pożniwnej i przedsiewnej na plonowanie rzepaku ozimego uprawianego w wieloletniej monokulturze
The effect of post-harvest and pre-sowing tillage on yielding of spring rape growing in long-term continuous crop
 
 
 
Stanisław Z. Łabuda
Balanced fertilization designed on the basis of elemental composition of crops at flowering stage
 
 
 
Maja Bryk, Anna Słowińska-Jurkiewicz, Beata Kołodziej
Changes of pore orientation in soil lessive caused by tillage measures
 
 
 
Lesław Zimny, Ryszard Gandecki, Roman Wacławowicz, Roman Śniady
Produkcyjność płodozmianu: burak cukrowy - pszenica jara - jęczmień ozimy uwarunkowana zróżnicowanym nawożeniem organicznym i wzrastającymi dawkami azotu mineralnego
Productivity of crop rotation: sugar beet - spring wheat - winter barley under different organic fertilization and increasing nitrogen rates
 
 
 
Ryszard Baryła
Ocena przydatności Lolium perenne L. do mieszanek pastwiskowych na gleby torfowo-murszowe
Evaluation of usefulness of Lolium perenne L. for pasture mixtures on peat-mursh soils
 
 
 
Ewa Makarska, Monika Michalak
Aktywność przeciwutleniająca kwasów fenolowych jęczmienia jarego
Antioxidant activity of phenolic acids of spring barley
 
 
 
Jan Zwolak
Produkcyjność nawożenia mineralnego NPK w uprawie pszenicy ozimej w makroregionie środkowowschodnim
Productivity of NPK mineral fertilization in winter wheat in the Middle-East Macroregion
 
 
 
Maria Mikos-Bielak
Egzogenne regulatory wzrostu w uprawie ziemniaka
Exogenous growth regulators in potato cultivation
 
 
 
Krystyna Winiarczyk, Artur Szozda, Andrzej Kalinowski, Marek Radłowski
Wybrane aspekty zapylenia żyta (Secale cereale L.)
Some aspects of rye pollination (Secale cereale L.)
 
 
 
Jan Zwolak
Rozwój zasobów rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa i rybołówstwa w Polsce
Development of resources in agriculture, forestry, fishery and hunting in Poland
 
 
 
Sławomir Smoliński, Ewa Spychaj-Fabisiak
Charakterystyka właściwości kwasów huminowych wydzielonych z gleby inkubowanej z dodatkiem materiału roślinnego
Characterization of humic acids properties exudated from the incubated soil with an addition of plant material