Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2006
Vol. LXI

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Stanisław Z. Łabuda
An essay on the fertilization

pdf

 

 

 
Marian Wesołowski, Dariusz Juszczak
Plonowanie gryki w plonie głównym i wtórym
Yielding of buckwheat in the main and second crop
 
 
 
Florian Święs, Andrzej Majkut
Rzadsze rośliny naczyniowe terenów kolejowych w określonych regionach Kotliny Sandomierskiej. Część I. Nizina Nadwiślańska, część północna
Rare vascular plants of the railway areas in specific regions of the Sandomierz Basin. Part I. Vistula Lowland, nothern part
 
 
 
Tomáš Lošák, Barbara Wiśniowska-Kielian
Fertilization of garlic (Allium sativum L.) with nitrogen and sulphur
 
 
 
Grzegorz Szumiło, Leszek Rachoń
Wpływ poziomów nawożenia mineralnego na plonowanie oraz jakość nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa
The influence of mineral fertilization levels on yielding and quality of naked and hulled cultivars of spring barley and oat
 
 
 
Romuald Doliński, Manal Mohamed Mohamed Hefny
Regeneracja roślin lucerny mieszańcowej (Medicago sativa L. subsp. falcata x subsp. sativa) z wierzchołków pędów
Regeneration of hybrid lucerne (Medicago sativa L. subsp. falcata x subsp. sativa) plants from shoot tips
 
 
 
Elżbieta Wielgosz, Adam Szember
Występowanie naturalnych zespołów drobnoustrojów glebowych w strefie przykorzeniowej roślin wykorzystywanych w zagospodarowywaniu terenów przydomowych
The occurrence of natural soil microbial communities in rhizosphere of plants used in the management of domestic areas
 
 
 
Jan Zuba, Romuald Domański
Analiza struktur organizacji i działalności niektórych stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce
Analysis of organization structures and activity of some agrotouristic associations in Poland
 
 
 
Elżbieta Wielgosz, Adam Szember
Wpływ wybranych roślin na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych
The effect of selected plants on the number and activity of soil microorganisms
 
 
 
Wiesław Bednarek, Przemysław Tkaczyk, Sławomir Dresler
Zawartość metali ciężkich jako kryterium oceny jakości bulw ziemniaka
Heavy metals content as a criterion for assessment of potato tubers
 
 
 
Stanisław Deryło, Kazimierz Szymankiewicz, Ryszard Pisarski
Dynamika zachwaszczenia łanu owsa nieoplewionego w warunkach zróżnicowanych systemów uprawy roli
Infestation dynamics of naked oats canopy under the conditions of differentiated soil tillage
 
 
 
Barbara Wiśniowska-Kielian, Marcin Niemiec
Ocena zawartości azotanów w wodach rzeki Dunajec
Estimation of nitrates concent in the Dunajec River water
 
 
 
Ryszard Baryła, Mariusz Kulik
Zawartość azotu i podstawowych składników mineralnych w runi pastwiskowej w różnych latach jej użytkowania
Content of nitrogen and basic mineral components in pasture sward in different years of its utilization
 
 
 
Józefa Harasim
Produkcyjność zbiorowisk trawiastych użytkowanych kośnie i pastwiskowo na trwałych i przemiennych użytkach zielonych
Productivity of grassland communities used for hay and for grazing
as permanent grass or leys Changes
 
 
 
Michał Kopeć, Wojciech Szewczyk
Wpływ wprowadzenia dolistnego nawożenia mikroelementami runi długotrwałego doświadczenia w Czarnym Potoku na zawartość wapnia
The effect of foliar microelement fertilization of sward on calcium content In a long-term experiment at Czarny Potok
 
 
 
Antoni Lipiec, Agnieszka Skałecka
Wykorzystanie chlorofilu do oceny pobrania i strawności składników pokarmowych na pastwisku
The usage of chlorophyll for evaluation of dry matter intake and nutrients digestibility in a pasture
 
 
 
Marianna Warda, Ewa Stamirowska, Joanna Greniuk, Helena Ćwintal
Znaczenie wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) w zadarnieniu powierzchni pastwiska na glebie torfowo-murszowej
Importance of smooth-stalked meadow grass (Poa pratensis L.) in the turfness of pasture surface on a peat-muck soil
 
 
 
Jacek Sikorra
Ocena plonowania odnowionego użytku zielonego w dolinie Noteci
The evaluation of yielding renewed grassland sward in the Notec Valey
 
 
 
Teresa Wyłupek
Wartość gospodarcza zbiorowisk roślinnych w dolinie Huczwy
Economic value of plant communities Huczwa River valley
 
 
 
Halina Lipińska, Julian Gajda
Powierzchnia gospodarstw a baza paszowa i pogłowie bydła w specjalistycznych gospodarstwach mlecznych
Area of farms versus fodder base and cattle population in specialized dairy farms
 
 
 
Halina Lipińska, Mariusz Kulik
Dynamika rozwoju Festulolium braunii na tle zróżnicowanych warunków glebowych
Development dynamics of Festulolium braunii on the background of various soil conditions
 
 
 
Agnieszka Gutkowska, Bogumiła Pawluśkiewicz
Kształtowanie zadarnienia i składu florystycznego zbiorowisk trawiastych pod wpływem zabiegów pratotechnicznych na składowisku popiołu EC Siekierki
Forming the turfgrass and botanical components of grasslands under the influence of pratotechnical cultivators on the ash dumping Electrical Power Station "Siekierki"
 
 
 
Mieczysław Grzelak, Tomasz Bocian
Zróżnicowanie geobotaniczne zbiorowisk seminaturalnych doliny Noteci Bystrej oraz ich rola w krajobrazie
Geobotanical diversity of semi-natural communities of the "Bystra" Noteć valley and their role in the landscape
 
 
 
Czesława Trąba, Paweł Wolański, Krzysztof Oklejewicz
Różnorodność florystyczna wybranych zbiorowisk nieleśnych doliny Sanu
Floristic diversity of selected nonforest plant communities in the San river valley
 
 
 
Bogumiła Pawluśkiewicz
Kształtowanie zbiorowisk trawiastych na terenie starych parków dworskich na przykładzie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Falentach
The grass communities formation in the old manor parks area on the example
 
 
 
Anna Kryszak, Jan Kryszak, Maria Grynia
Zróżnicowanie geomorfologiczne terenów zalewanych doliny Warty a występowanie zbiorowisk łąkowo-szuwarowych
Geomorphological diversity of flooded areas of the Warta river valley and the occurrence of meadow-rush communities
 
 
 
Ján Novák
Correlation between selected factors and quality of seminatural
western carpathian grasslands

 
 
 
Eliza Miłek, Dorota Musielak
Skład gatunkowy populacji drobnych ssaków na ekstensywnie wykorzystywanych łąkach Basenu Czarnocińskiego nad Zalewem Szczecińskim
Species composition of small mammals on the extensively utilized meadows of Czarnocin Basin over the Szczecin Lagoon
 
 
 
Wanda Harkot, Teresa Wyłupek, Zbigniew Czarnecki
Przyrodnicze i krajobrazowe walory przydrożnych zbiorowisk roślinnych Lubelszczyzny
Natural and landscape advantages of roadsides plant communities in the Lublin region
 
 
 
Maria Trzaskoś, Joanna Szydłowska, Anna Stelmaszyk
Zioła w zbiorowiskach śródleśnych łąk w aspekcie użytkowym i krajobrazowym
Herbs in forest meadows communities in view of their utilization and landscape
 
 
 
Teodor Kitczak, Henryk Czyż
Plonowanie mieszanek Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus z Trifolium repens L. w zależności od udziału komponentów i poziomu nawożenia azotem
Yielding of mixtures Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus with Trifolium repens L. depending on the share of components and doses of nitrogen fertilization
 
 
 
Stanisław Kozłowski, Piotr Goliński, Waldemar Zielewicz, Józef Biniaś
Badania nad nawożeniem pastwiska nawozami płynnymi
Studies on the fertilization of a pasture with fluid fertilizers
 
 
 
Barbara Golińska, Stanisław Kozłowski
Zmienność w występowaniu składników organicznych i mineralnych w Phalaris arundinace
Variation in the occurrence of organic and mineral compounds
in Phalaris arundinacea
 
 
 
Bogusław Sawicki
Rola paszowa, krajobrazowa oraz turystyczna trwałych użytków zielonych w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym
The role of fodder, landscape and tourist constant grasslands at the Kozłowiecki Landscape Park
 
 
 
Mirosław Kasperczyk, Piotr Kacorzyk, Wojciech Szewczyk
Dynamika plonowania łąki podgórskiej w zależności od rodzaju nawożenia
Dynamics of the piedmont meadow yielding depending on the kind of fertilization
 
 
 
Barbara Mosek, Stanisław Miazga
Zróżnicowanie fitosocjologiczne zbiorowisk roślinnych w zmeliorowanych dolinach rzecznych Lubelszczyzny
Phytosociological differentiation of plant communities in meliorated river valleys of the Lublin region
 
 
 
Henryk Kwietniewski
Walory użytkowe odmian gazonowych Festuca ovina wysiewanych w siewie czystym i mieszankach na trawnikach ozdobnych
Utility values of Festuca ovina gazon cultivars sown in pure sowing and mixtures on decorative lawns
 
 
 
Halina Jankowska-Huflejt
Analiza plonowania i zmian składu botanicznego runi łąkowej pod wpływem dokarmiania azotem dolistnie i doglebowo
Analysis of yields and botanical composition of meadow sward changes under foliar and soil fertilisation with nitrogen
 
 
 
Helena Żurek, Barbara Wróbel, Jan Zastawny
Ocena wartości żywieniowej sianokiszonek z łąk bagiennych
Evaluation of nutritive value of silage from bog meadows
 
 
 
Jacek Antonkiewicz, Adam Radkowski
Przydatność wybranych gatunków traw i roślin motylkowatych do biologicznej rekultywacji składowisk popiołów paleniskowych
Usability of selected grass and legume species for biological reclamation of ash dumps