Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2007
Vol. LXII (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Józef Kołodziej
Prof. dr Włodzimierz Gustaw Zinkiewicz 1904-1972
Prof. Dr Włodzimierz Gustaw Zinkiewicz, 1904-1972

pdf

 
 
 

Józef Kołodziej, Krzysztof Liniewicz, Hanna Bednarek
Przezimowanie pszenicy ozimej w okolicy Lublina
Wintering of winter wheat in the Lublin region

 
 
 

Alicja Węgrzyn
Ocena okresu wegetacyjnego na Lubelszczyźnie w latach 1951-1990. I. Klasyfikacja dat początku
Evaluation of vegetation period in the Lublin region in the years 1951-1990. I. Classification of starting dates

 
 
 
Alicja Węgrzyn
Ocena okresu wegetacyjnego na Lubelszczyźnie w latach 1951-1990. II. Klasyfikacja dat początku
Evaluation of vegetation period in the Lublin region in the years 1951-1990. II. Classification of starting dates
 
 
 
Krzysztof Bartoszek
Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Obserwatorium
Agrometeorologicznym w Felinie (1955/1956-2004/2005)
Characteristics of the snow cover at the Agrometeorological Observatory in Felin (1955/1956-2004/2005)
 
 
 
Mateusz Dobek
Reakcja zwierciadła wód podziemnych
na opad atmosferyczny w latach 1961-1981
w wybranych punktach Wyżyny Lubelskiej
The reaction of groundwater levels to the rainfall in the years 1961-1981 in selected areas of the Lublin Upland
 
 
 
Marek Nowosad
Próba wydzielenia sezonów cyrkulacyjnych nad Europą Środkową
An attempt of distribution of circulation seasons over Central Europe
 
 
 
Wiesław Bednarek, Renata Reszka
Wpływ wapnowania i nawożenia różnymi formami azotu na plonowanie oraz wykorzystanie fosforu przez rośliny jęczmienia jarego
The influence of liming and fertilization with various nitrogen forms on yielding and utilization of phosphorus by spring barley
 
 
 

Jadwiga Błaziak
Ocena zmian zawartości mikroelementów w zbożach
pod wpływem wapnowania i magnezowania gleby

Estimation of changesot microelement contents in cereals as influence of calcium and magnesium soil application

 
 
 

Dorota Gawęda, Kazimierz Szymankiewicz Zachwaszczenie ziemniaka w warunkach zróżnicowanej uprawy roli
Potato infestation under differentiated soil tillage

 
 
 
Jolanta Joniec, Jadwiga Furczak
Liczebność wybranych grup drobnoustrojów w glebie bielicowej pod uprawę wierzby użyźnionej osadem ściekowym w drugim roku jego działania
Numbers of selected microbial groups in a podzolic soil under willow culture, amended with sewage sludge, in the second year of its effect
 
 
 
Jolanta Joniec, Jadwiga Furczak
Liczebność wybranych grup drobnoustrojów w glebie bielicowej pod uprawę wierzby (Salix viminalis L.)
użyźnionej osadem ściekowym w trzecim roku jego działania

Numbers of selected microbial groups in a podzolic soil under willow culture (Salix viminalis L.), amended with sewage sludge, in the third year of its effect
 
 
 
Ewa Makarska, Daniela Gruszecka, Agnieszka Grądzielewska
Zawartość alkilorezorcynoli i aktywność inhibitorów trypsyny w rodach translokacyjnych żyta i komponentach rodzicielskich Secale cereale L. i Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy
The content of alkylresorcinols and tripsin inhibitors activity in translocational rye strains and parental components Secale cereale L. and Dasypyrum villosum (L.)
P. Candargy
 
 
 
Anna Płaza
Wpływ nawożenia międzyplonami i słomą jęczmienia jarego na plonowanie i opłacalność uprawy ziemniaka jadalnego
The influence of fertilization with catch crop and straw of spring barley on the yielding and profitability of table potato cultivation
 
 
 
Krzysztof Różyło, Edward Pałys
Wpływ systemów nawożenia na zachwaszczenie ziemniaka jadalnego uprawianego na glebie lekkiej i ciężkiej
The influence of fertilization systems on weed infestation in potato cultivated on light and heavy soil
 
 
 
Mariusz Świca, Jan Paluszek
Retencja i przewodnictwo wodne gleby sadu jabłoniowego pod ugorami herbicydowymi
Water retention and hydraulic conductivity of apple orchard soil under herbicide fallows
 
 
 
Jan Zuba, Maria Zuba
Analiza stopni integracji wybranych stowarzyszeń
agroturystycznych w krajowej federacji agroturystycznej
An analysis of chosen agro-tourist associations integration degrees in polish agro-tourist federation
 
 
 

Agnieszka Stokłosa, Katarzyna Stępnik, Beata Barabasz-Krasny
Rośliny lecznicze terenów odłogowanych
Pogórza Przemyskiego
Medicinal plants of fallows in Przemyśl foothills (Southeastern Poland)

 
 
 

Jerzy Księżak
Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie mieszanki grochu z jęczmieniem jarym
Effect of nitrogen doses on yields of mixtures pea with spring barley

 
 
 
Jerzy Księżak
Dynamika przyrostu masy i akumulacja azotu przez odmiany bobiku o zróżnicowanej budowie morfologicznej
The dynamics of weight and nitrogen accumulation by cultivars of faba bean with different morphological features
 
 
 
Andrzej Woźniak
Zachwaszczenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od jej udziału w zmianowaniu i poziomu agrotechniki
Weed infestation of hard wheat (Triticum durum Desf.) depending on proportion in crop rotation and agrotechnical level