Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2007
Vol. LXII (2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
JOANNA KURUS, ELŻBIETA PODSTAWKA-CHMIELEWSKA
Pszeniec różowy (Melampyrum arvense L.) jako element krajobrazu rolniczego
Melampyrum arvense L. as an element of agricultural landscape
 
 
 
TERESA SKRAJNA, JANINA SKRZYCZYŃSKA
Wybrane cechy biologiczne i występowanie Anthoxanthum aristatum Boiss. na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej
Selected biological features and occurrence of Anthoxanthum aristatum Boiss. in the Kałuszyńska Upland
 
 
 
BEATA FELEDYN-SZEWCZYK, IRENA DUER
Podobieństwo glebowego banku nasion i aktualnego zachwaszczenia łanu pszenicy ozimej w różnych systemach produkcji rolnej
Similarity between soil seed bank and current weed flora in winter wheat cultivated in different crop production systems
 
 
 
EWA KWIECIŃSKA-POPPE, PIOTR KRASKA, EDWARD PAŁYS
Energia i zdolność kiełkowania Triticum aestivum i Hordeum vulgare w zależności od potencjału allelopatycznego wodnych wyciągów z Galium aparine
Germination energy and capacity of Triticum aestivum and Hordeum vulgare depending on the allelopathic potential of water extracts from Galium aparine
 
 
 
TOMASZ PIECHOTA, JACEK DACH
Zdolność kiełkowania diaspor chwastów przechowywanych w oborniku kompostowanym z napowietrzaniem i w warunkach składowania beztlenowego
Germination of weed seed in manure stored in anaerobic conditions and aerobically composted
 
 
 
LESZEK MAJCHRZAK
Kiełkowanie zbóż w warunkach sąsiedztwa ziarniaków Avena fatua L. i Festuca rubra L. - aspekt allelopatyczny
Cereals germination in the neighbourhood conditions of grain of Avena Fatua L. and Festuca rubra L. - allelopathic aspect
 
 
 
NATALIA A. LYKOVA, ALEXANDER I. POPOV, DINA I. ALEXEEVA
The influence of edaphic and hydrothermal factors on the properties of maternal plants, seeds and seedlings properties of spring wheat and barley cultivars
Wpływ czynników edaficznych i hydrotermalnych na cechy rośliny macierzystej, nasion i kiełków odmian pszenicy jarej i jęczmienia
 
 
 
JÓZEF BOROWIEC, DANUTA URBAN, ANNA IWONA MIKOSZ
Zmienność geochemiczna siedlisk łąkowych doliny Bugu w rejonie Dubienki
Geochemical Variability of Meadow Soils and Vegetation of the Bug River Valley in the Dubienka Area
 
 
 
MARIA JĘDRUSZCZAK, BOŻENA BUDZYŃSKA, MAGDALENA GOCÓŁ
Zasobność glebowego banku nasion chwastów w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia
Weed diaspor soil bank in dependence on methods of weed control
 
 
 
JAN KAPELUSZNY, MAŁGORZATA HALINIARZ
Wybrane elementy biologii kiełkowania stulichy psiej (Descurainia sophia Webb. ex Prantl.) i stokłosy żytniej (Bromus secalinus L.)
Selected elements of germination biology of flaxweed (Descurainia sophia Webb. ex Prantl.) and rye brome (Bromus secalinus L.)
 
 
 
WIESŁAW BEDNAREK, RENATA RESZKA
Oddziaływanie wapnowania i nawożenia różnymi formami azotu na zawartość ruchomych form i mineralnych frakcji fosforu w glebie
The effect of liming and fertilization with various nitrogen forms on the content of available forms and mineral fractions of phosphorus in the soil
 
 
 
DOROTA PRYMA MICHALSKA-HEJDUK, HIERONIM ANDRZEJEWSKI
Struktura płciowa populacji ostrożenia polnego Cirsium arvense
Sex structure of creeping thistle Cirsium arvense population
 
 
 
ANDRZEJ WOŹNIAK
Zapas diaspor chwastów w glebie rędzinowej w stanowisku po pszenżycie jarym
Content of weed seed in rendzina soil under spring triticale
 
 
 
IZABELA RATUSZNIAK, ZBIGNIEW SOBISZ, EDWARD RATUSZNIAK
Ocena żywotności nasion złocienia polnego Chrysanthemum segetum L.
Evaluation of Chrysanthemum segetum L. seed vitality
 
 
 
MARIAN WESOŁOWSKI, MARTA KOKOSZKA
Elementy fenologii chwastnicy jednostronnej w zasiewach niektórych roślin uprawnych
Elements of barnyard grass phenology in canopies of some crop plants
 
 
KRZYSZTOF DOMARADZKI, RENATA KIELOCH
Działanie różnych dawek herbicydów z grupy regulatorów wzrostu i pochodnych sulfonylomocznika na Galium aparine i Stellaria media w zależności od fazy rozwojowej
The influence of various doses of growth regulators herbicides and sulfonylurea herbicides on Galium aparine and Stellaria media depending on growth stage

pdf

 
 
 
ANNA JEZIERSKA-DOMARADZKA, EUGENIUSZ KUŹNIEWSKI
Allelopatyczny wpływ wodnych wyciągów z Capsella bursa-pastoris (L.) Medik i Stellaria media (L.) Vill na kiełkowanie i juwenilne stadia Ocimum basilicum L.
i Origanum majorana L.

Allelopathic effect of water extracts of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik and Stellaria media (L.) Vill on germination and juvenile stages of Ocimum basilicum L.
and Origanum majorana L.
 
 
 
SYLWIA KACZMAREK, KAZIMIERZ ADAMCZEWSKI
Bromus sterilis - chwast ekspansywny, kiełkowanie i progi szkodliwości
Bromus sterilis - expansive weed, germination and weed thresholds
 
 
 
CZESŁAWA TRĄBA, JÓZEFA WIATER
Reakcja Chenopodium Album na rodzaj nawożenia i gatunek rośliny uprawnej
The reaction of Chenopodium Album to the kind of manuring and crop species
 
 
 
WIESŁAW WOJCIECHOWSKI, JÓZEF SOWIŃSKI
Wpływ sposobu zagospodarowania pól na zapas diaspor chwastów w glebie
The effect of field management on weed seed bank in the soil
 
 
 
ROMAN KRAWCZYK
Produkcja biomasy przez Chenopodium album L. w jęczmieniu jarym odchwaszczanym chemicznie zredukowanymi i zalecanymi dawkami herbicydów
Biomass production of Chenopodium album L. in spring barley sprayed with different herbicides at the recommended and at the reduced doses
 
 
 
JAN MAJDA, JAN BUCZEK, CZESŁAWA TRĄBA
Plenność niektórych gatunków chwastów owocujących na odłogu
Seed production of some weed species fruiting on fallows
 
 
 
AGNIESZKA STOKŁOSA
Wpływ światła i temperatury na kiełkowanie odmian botanicznych owsa głuchego (Avena fatua L.)
Influence of light and temperature on germination of wild oat (Avena fatua L.) varieties
 
 
 
KRZYSZTOF HELLER, MARCIN PRACZYK
Ocena rozwoju osobniczego (ontogenezy) chwastów w łanie lnu włóknistego
Ontogenesis of weeds in fibrous flax field
 
 
 
ZOFIA RZYMOWSKA, JANINA SKRZYCZYŃSKA
Niektóre cechy biologiczne Agrostemma githago L. i Centaurea cyanus L. w różnych siedliskach Wysoczyzny Siedleckiej
Selected biological features of Agrostemma githago L. and Centaurea cyanus L. at various habitats of the Siedlecka Upland
 
 
 
ZBIGNIEW PAWLONKA, JANINA SKRZYCZYŃSKA
Ontogeneza Apera spica-venti (L.) P. Beauv. w pszenżycie ozimym
Ontogenesis of Apera spica-venti in winter triticale
 
 
 
MARIUSZ ARTUR KULIK
Wpływ warunków glebowych, sposobu użytkowania i składu mieszanki na zadarnienie pastwiska
The effect of soil conditions, way of utilization and mixture composition on the pasture turfness
 
 
 
JUSTYNA REZMERSKA-PIĘTKA, ZOFIA ŁĘGOWIAK, ANDRZEJ RADECKI
Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na biologię dominujących chwastów w monokulturze żyta
The influence of long-term mineral and organic fertilization on biology of dominating weeds in rye monoculture
 
 
 
TERESA DĄBKOWSKA, EWA STUPNICKA-RODZYNKIEWICZ, PAUL BINTSANGA-MALOUNGUIDI
Wpływ warunków pogodowych i zabiegów odchwaszczających na rozwój chwastów w kukurydzy, ze szczególnym uwzględnieniem Echinochloa crus-galli
The effect of weather conditions and weed control measures on maize weeds development, particularly on Echinochloa crus-galli
 
 
 
PIOTR KRASKA, EWA KWIECIŃSKA-POPPE
Wpływ wodnych wyciągów z Apera spica-venti na energię i zdolność kiełkowania Secale cereale i Triticosecale

The influence of water extract from Apera spica-venti on germination energy and germination capacity of Secale cereale and Triticosecale