Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2008
Vol. LXIII(1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

KRZYSZTOF BARTOSZEK, MIECZYSŁAW CICHOŃ
Termiczne pory roku w rejonie Czesławic k. Nałęczowa (1963–2005)
The thermic seasons in Czesławice and the surrounding region (1963–2005)

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

HALINA BORKOWSKA, ROMAN MOLAS
Zachwaszczenie oraz obsada roślin ślazowca pensylwańskiego w zależności od herbicydów
Weeding and Virginia mallow plant density depending on herbicides

 
 

RYSZARD WEBER, ANDRZEJ BISKUPSKI
Wpływ gęstości i terminu siewu na plonowanie kilku odmian pszenicy ozimej w warunkach bezpłużnej uprawy roli
Influence of seeding density and term of sowing on the yield in several winter wheat cultivars in conditions of ploughless tillage

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

RYSZARD WEBER
Analiza komponentów plonu pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy roli w warunkach wczesnych siewów
Analysis of winter wheat yield components depending upon the system of tillage in conditions of early sowing

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANNA RYSIAK, FLORIAN ŚWIĘS, PIOTR ŚWINIARSKI
Rzadsze rośliny naczyniowe z obszaru Lublina
Rare synanthropic vascular plants in the territory of Lublin

Read summary

Czytaj streszczenie

     

DENISE F. DOSTATNY, ELŻBIETA MAŁUSZYŃSKA
Biologia i cykl życiowy Chenopodium album L. na plantacjach ekologicznych zbóż i w warunkach doświadczalnych
Biology and life cycle of Chenopodium album L. on ecological cereal seed crops and in experimental conditions

Czytaj streszczenie

Read summary

     

RYSZARD BARYŁA, MARIUSZ ARTUR KULIK
Ocena trwałości kilku gatunków traw i roślin motylkowatych w runi łąkowej na glebie torfowo-murszowej
Evaluation of persistency of several grass and legumes species in meadow sward on peat-muck soil

Czytaj streszczenie

Read summary

     

PIOTR BARBAŚ
Zmiany w morfologii Chenopodium album w warunkach stosowania metrybuzyny i mieszanki metrybuzyny z sulfosulfuronem, rimsulfuronem i fluazyfopem w uprawie ziemniaka
Morphology changes of Chenopodium album in conditions of metribuzin and metribuzin mix with sulfosulfuron, rimsulfuron and fluazyfop used in potato cultivation

Czytaj streszczenie

Read summary

     

TOMASZ STOSIK
Rumex confertus Willd. – biologia a ekspansja gatunku
Rumex confertus Willd. – biology versus species expansion

Czytaj streszczenie

Read summary

     

BARBARA KOŁODZIEJ
The effect of foliar fertilization with Alkalin PK in American ginseng culture
Wpływ nawożenia dolistnego Alkalinem PK w uprawie żeń-szenia amerykańskiego

Czytaj streszczenie

Read summary

     

WALDEMAR BOJAR
Metody doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi
Management improvement methods in agricultural enterprises

Czytaj streszczenie

Read summary

     

WALDEMAR BOJAR, GRZEGORZ DZIEŻA
Procesy przemian w gospodarstwach rolnych województwa kujawsko-pomorskiego
Processes of changes in agricultural farms of Kujawy & Pomorze Province

Czytaj streszczenie

Read summary

 

MAGDALENA FRĄC, STEFANIA JEZIERSKA-TYS
Zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej pod uprawą pszenicy ozimej w różnych latach oddziaływania osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich
Changes of microbial activity of brown soil under winter wheat cultivation in different years of the influence of dairy sewage sludge

Czytaj streszczenie

Read summary

     

FELICYTA WALCZAK
Określenie optymalnego terminu chemicznego zwalczania skrzypionek na zbożach
Indicating an optimal time of Oulema spp. chemical control on cereals

Czytaj streszczenie

Read summary