Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2008
Vol. LXIII(2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

PIOTR KRASKA, EDWARD PAŁYS
Plonowanie i skład chemiczny ziarna pszenżyta ozimego uprawianego w monokulturze w warunkach stosowania zróżnicowanych dawek herbicydów
Grain yielding and chemical composition of winter triticale cultivated in monoculture in conditions of different doses herbicides

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MAREK ŚCIBISZ
Rozkład wilgotności w mieszaninie materiałów organicznych
Distribution of moisture in a mixture of organic materials

 
 

KAROL WAJSZCZUK
Structure model of information system for identification and analysis of logistics costs for farms
Modelowe ujęcie systemu informatycznego identyfikacji i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

PETR ŠAŘEC, ONDŘEJ ŠAŘEC, KATARZYNA GIL
Field trials on grain maize cultivation technologies in 2004, 2005 and 2006
Badania polowe różnych technologii zakładania plantacji kukurydzy na ziarno

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JAROSŁAW FIGURSKI, EDMUND LORENCOWICZ
Zmiany w wyposażeniu technicznym a dotacje unijne
w wybranych gospodarstwach Lubelszczyzny

Changes in technical equipment and European Union grants in chosen farms of Lublin Province

Read summary

Czytaj streszczenie

     

ANNA TRATWAL
Mieszanki odmian jako alternatywa uprawy zbóż w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym
Winter wheat variety mixtures as an alternative for sustainable and ecological farming

Czytaj streszczenie

Read summary

     

MAGDALENA JAKUBOWSKA
Określenie optymalnego terminu chemicznego zwalczania rolnic Agrotis spp. (Lepidoptera, Noctuidae) przy użyciu pułapek świetlnych i feromonowych
Determination of optimum timing for chemical control of cutworms Agrotis spp. (Lepidoptera, Noctuidae) using light traps and pheromone traps

Czytaj streszczenie

Read summary

     

EWA MATYJASZCZYK
Placing plant protection products on the Polish market with regard to the registration of individual formulations
Dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania w Polsce w aspekcie rejestracji poszczególnych form użytkowych

Czytaj streszczenie

Read summary

     

CZESŁAWA TRĄBA, PAWEŁ WOLAŃSKI, KRZYSZTOF OKLEJEWICZ
Floristic diversity and sward use value of Lolio-Cynosuretum association in the San river valley
Zróżnicowanie florystyczne i wartość użytkowa runi zespołu Lolio-Cynosuretum w dolinie Sanu

Czytaj streszczenie

Read summary

     

MAREK ĆWINTAL, MIECZYSŁAW WILCZEK
Wpływ terminów dokarmiania i dawek mikroelementów na plony nasion koniczyny czerwonej
The influence of nutrition dates and rates of microelements on yields of red clover seeds

Czytaj streszczenie

Read summary

     

GRZEGORZ MIKICIUK, MAŁGORZATA MIKICIUK
Reakcja fizjologiczna truskawki (Fragaria ananassa Duch.) odmiany Senga Sengana na dolistne dokarmianie potasowo-krzemowe
A physiological response of strawberry (Fragaria annanassa Duch.) variety Senga Sengana to foliar application of potassium and silicon fertilizer

Czytaj streszczenie

Read summary

     

WACŁAW JARECKI, DOROTA BOBRECKA-JAMRO
Reakcja rzepaku ozimego na dolistne dokarmianie
Reaction of winter rape to the extra feeding of its leaves

Czytaj streszczenie

Read summary