Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2008
Vol. LXIII(3)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

WIESŁAW BEDNAREK, RENATA RESZKA
Influence of liming and mineral fertilization on the content of available forms of magnesium and potassium in soil
Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość przyswajalnych form magnezu i potasu w glebie

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

WIESŁAW BEDNAREK, RENATA RESZKA
Phosphorus uptake by spring barley in dependence on the content of this element in soil
Pobranie fosforu przez jęczmień jary w zależności od występowania tego składnika w glebie

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

TOMASZ SZUK
Mechanizacja indywidualnych gospodarstw rolnych na Opolszczyźnie
Mechanization of individual farms in Opole province

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JAN ZUBA, MARIA ZUBA
Ocena działalności stowarzyszeń agroturystycznych zlokalizowanych na wschód i zachód od Wisły
The activity of agro-tourist associations localized to the East and to the West from the Vistula river

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JAN ZUBA, MARIA ZUBA
Ocena działalności stowarzyszeń agroturystycznych zintegrowanych i niezintegrowanych regionalnie
Assessment of agro-tourist associations both integrated and not integrated regionally

Read summary

Czytaj streszczenie

     

JAN BOCIANOWSKI, WOJCIECH RYBIŃSKI
Wykorzystanie analizy zmiennych kanonicznych do wielocechowej charakterystyki dwurzędowych i wielorzędowych linii DH jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)
Use of canonical variate analysis for the multivariate assessment of two- and multi-rowed barley DH lines (Hordeum vulgare L.)

Czytaj streszczenie

Read summary

     

KRZYSZTOF KOWALCZYK, DANUTA MIAZGA, ANTHONY J. WORLAND, AGNIESZKA JAKUBCZAK
Plejotropowe efekty genów Ppd-A1 na plon i jego komponenty w liniach rekombinacyjnych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) cv. Mercia w warunkach Polski
Pleiotropic effects of Ppd-A1 gene on yield and its components in Mercia recombinant lines of common wheat (Triticum aestivum L.) in Poland

Czytaj streszczenie

Read summary

     

KRZYSZTOF KOWALCZYK, AGNIESZKA JAKUBCZAK, MICHAŁ NOWAK
Wpływ etefonu na komponenty plonu linii izogenicznych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) cv. ’Bezostnaja’ z genami Rht
The influence of etephon on yield components of common wheat (Triticum aestivum L.) cv. Bezostaya isogenic lines with Rht genes

Czytaj streszczenie

Read summary

     

BARBARA MOSEK, STANISŁAW MIAZGA
Zróżnicowanie fitosocjologiczne i gospodarcze zbiorowisk roślinnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea w dolinie Urzędówki
Phytosociological and functional diversity of plant communities of the Molinio-Arrhenatheretea class in the Urzędówka valley

Czytaj streszczenie

Read summary

     

ANTONI GRZYWNA, DANUTA URBAN
Wykorzystanie metody fitoindykacji do identyfikacji
uwilgotnienia siedlisk łąkowych w dolinie Ochoży
Application of photo-indication method for identification of meadow habitats humidity in Ochoża river valley

Czytaj streszczenie

Read summary

     

MARTA ZIEMIŃSKA-SMYK
Zbiorowiska chwastów segetalnych w zbożach ozimych i jarych na glebach lessowych na terenie
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego

Segetal weeds communities in winter and spring cereals of loess soils in Skierbieszowski Landscape Park

Czytaj streszczenie

Read summary

     

PAWEŁ MICHALSKI
Wpływ Tytanitu® na strukturę plonowania i wielkość owoców truskawki odmian ‘Senga Sengana’ i ‘Elsanta’
The effect of Tytanit® on the yield structure and the fruit size of strawberry ‘Senga Sengana’ and ‘Elsanta’ cv

Czytaj streszczenie

Read summary

 

EWA STANISŁAWSKA-GLUBIAK
Wpływ dolistnego nawożenia rzepaku ozimego molibdenem na zawartość tego pierwiastka w nasionach
The effect of foliar fertilisation of winter rapeseed with molybdenum on the concentration of the element in seeds

Czytaj streszczenie

Read summary