Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2009
Vol. LXIV(3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

WIESŁAW BEDNAREK, RENATA RESZKA
The influence of liming and mineral fertilization on the content of various nitrogen forms in spring barley
Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość różnych form azotu w jęczmieniu jarym

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

WIESŁAW BEDNAREK, RENATA RESZKA
The influence of liming and mineral fertilization on the utilization of nitrogen by spring barley
Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na wykorzystanie azotu przez jęczmień jary

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

DOROTA GAWĘDA
Wpływ międzyplonów ścierniskowych na zachwaszczenie pszenicy jarej uprawianej w monokulturze
The influence of stubble crops on weed infestation of spring wheat grown in monoculture

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

AGNIESZKA GRĄDZIELEWSKA
Identyfikacja introgresji materiału genetycznego Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy do żyta z zastosowaniem markerów molekularnych RAPD i STS
Identification of Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy genetic material introgression to rye using RAPD and STS molecular markers

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA, IWONA MYSTKOWSKA
Pobranie wapnia i magnezu przez chwasty w łanie ziemniaka w warunkach zróżnicowanej agrotechniki
Uptake of calcium and magnesium by weeds in a potato canopy under different cultivation practices

Read summary

Czytaj streszczenie

     

DOROTA JANKOWSKA, AGNIESZKA MAJKA
Zastosowanie alternatywnych metod rozstrzygania o istnieniu różnic pomiędzy średnimi w badaniach rolniczych
Application of alternative distinguishing methods to identify disparities between the means in agricultural researches

Czytaj streszczenie

Read summary

     

CEZARY KWIATKOWSKI
Ocena przydatności niektórych narzędzi oraz herbicydów w regulacji zachwaszczenia bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) uprawianej na surowiec zielarski
Evaluation of some mechanical methods and herbicides in weed management of sweet basil (Ocimum basilicum L.) grown for herbs

Czytaj streszczenie

Read summary

     

CEZARY KWIATKOWSKI
Struktura zachwaszczenia i produkcyjność biomasy pszenicy ozimej oraz chwastów w zależności od systemu następstwa roślin i sposobu pielęgnacji
Weed infestation structure and biomass productivity of winter wheat and weeds depending on crop sequence system and protection method

Czytaj streszczenie

Read summary

     

ANNA PŁAZA, FELIKS CEGLAREK
Tuber quality of edible potato fertilized with catch crops and barley straw
Jakość bulw ziemniaka jadalnego nawożonego międzyplonami i słomą jęczmienia jarego

Czytaj streszczenie

Read summary

     

ELŻBIETA PODSTAWKA-CHMIELEWSKA, JOANNA KURUS
Zachwaszczenie pszenicy ozimej po jednorocznym ugorowaniu pola na rędzinie
Winter wheat infestation after one-year fallow field on the rendzina soil

Czytaj streszczenie

Read summary

     

LESZEK RACHOŃ, GRZEGORZ SZUMIŁO, ZYGMUNT NITA
Plonowanie ozimych rodów Triticum durum i Triticum aestivum ssp. spelta w warunkach okolic Lublina
Yielding of winter lines of Triticum durum and Triticum aestivum ssp. spelta in the conditions of Lublin area

Czytaj streszczenie

Read summary

     

KRZYSZTOF RÓŻYŁO, EDWARD PAŁYS
Skład chemiczny bulw ziemniaka i jego korelacje z zachwaszczeniem w zależności od rodzaju nawożenia oraz kategorii agronomicznej gleby
The chemical composition of potato tubers and its correlations with the amount of weed infestation depending on the fertilization system and the agronomical category of soil

Czytaj streszczenie

Read summary

 

ZBIGNIEW SEGIT, KRYSTYNA SZWED-URBAŚ
Ocena struktury plonu i wartości technologicznej ziarna 6 linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.)
Evaluation of yield structure and technological value of 6 durum wheat (Triticum durum Desf.) lines grain

Czytaj streszczenie

Read summary

     

DANUTA SUGIER, URSZULA GAWLIK-DZIKI
Wpływ nawożenia dolistnego na plonowanie i jakość surowca Arnica montana L. i Arnica chamissonis var. foliosa
The influence of foliar fertilization on yielding and quality of mountain arnica (Arnica montana L.) and chamisso arnica (Arnica chamissonis var. foliosa)

Czytaj streszczenie

Read summary

     

DANUTA SUGIER
Wpływ nawożenia dolistnego na jakość prętów wierzby
The influence of foliar fertilization on the quality of willow rods

Czytaj streszczenie

Read summary