Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2009
Vol. LXIV(4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

GRZEGORZ SZUMIŁO, DANUTA KULPA, LESZEK RACHOŃ
Ocena przydatności ziarna wybranych gatunków pszenicy ozimej do produkcji pieczywa
Evaluation of the usefulness of selected winter wheat species grain for bread production

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MAJA BRYK
Przewodnictwo wodne i wskaźnik jakości leśnej gleby rdzawej
Hydraulic conductivity and index of soil physical quality of a forest haplic arenosol

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

GRZEGORZ MIKICIUK, MAŁGORZATA MIKICIUK
Wpływ dolistnego nawożenia potasowo-krzemowego na wybrane cechy fizjologiczne truskawki (Fragaria ananassa Duch.) odmiany Elvira
The influence of foliar application of potassium and silicon fertilizer on some physiological features of strawberry (Fragaria ananassa Duch.) variety Elvira

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JAN ZUBA
Wpływ wybranych czynników oraz regionów na wielkość i produkcyjność powierzchni paszowej w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła mlecznego
The influence of chosen factors and regions on size and productivity of fodder area in farms specializing in milk cattle breeding

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

SŁAWOMIR JUŚCIŃSKI, WIESŁAW PIEKARSKI
Badanie statystyczne struktury popytu dla wybranej grupy części zamiennych do ciągników rolniczych
Statistical research of the demand structure for a selected group of spare parts for agricultural tractors

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

SYLWIA ANDRUSZCZAK, EWA KWIECIŃSKA-POPPE, EDWARD PAŁYS, PIOTR KRASKA
Wpływ wodnych wyciągów ze słomy pszenicy ozimej na energię i zdolność kiełkowania odmian pszenicy ozimej i orkiszu ozimego
The influence of water extracts from winter wheat straw on germination energy and capacity of winter wheat and winter spelta varieties

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

SZYMON CZARNOCKI, ELŻBIETA TURSKA, GRAŻYNA WIELOGÓRSKA, AGNIESZKA GARWACKA
Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej
The effect of cultivation on the stand characteristics in three winter wheat cultivars

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

STANISŁAW DERYŁO
Wpływ sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem na zachwaszczenie łanu pszenicy twardej (Triticum durum Desf.)
The influence of treatment and nitrogen fertilization on weeding of durum wheat (Triticum durum Desf.) canopy

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

DARIUSZ JASKULSKI, JOANNA PIASECKA
Zachwaszczenie zbóż ozimych w stanowisku po zbożach jarych i ugorze
Weed infestation of winter cereals grown on a stand after spring cereals and after fallow land

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

EDWARD PAŁYS, ROBERT KURASZKIEWICZ, PIOTR KRASKA
Następczy wpływ wsiewek międzyplonowych i roślin ochronnych na chemiczne właściwości gleby lekkiej
The residual effect of undersown crops and nurse crops on chemical properties of light soil

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KINGA TREDER, MARIA WANIC, MAGDALENA JASTRZĘBSKA
Wpływ oddziaływań pomiędzy pszenicą jarą a jęczmieniem jarym na akumulację w roślinach azotu, fosforu i potasu
The Influence of interaction between spring wheat and spring barley on accumulation of nitrogen, phosphorus and potassium in plants

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ARKADIUSZ STĘPIEŃ
Możliwości uprawy i plonowanie buraka cukrowego w warunkach Polski Północno-Wschodniej na tle zachodzących zmian klimatycznych
The possibilities of sugar beet cultivation and yielding in north-eastern Poland against the background of changes in the climate

Czytaj streszczenie

Read summary

 

ALEKSANDRA GŁOWACKA
Wpływ współrzędnej uprawy pasowej na zachwaszczenie pszenicy jarej
The influence of strip intercropping systems on weed infestation in spring wheat

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Krzysztof Orzech, Marek Marks, Ewa Dragańska, Arkadiusz Stępień
Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od warunków pogodowych i różnych sposobów uprawy gleby średniej
Yields of winter wheat in relation to weather conditions and different methods of cultivation of average soil

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ELŻBIETA PODSTAWKA-CHMIELEWSKA, JOANNA KURUS
Wpływ sposobu ugorowania pola na retencjonowanie wody w glebie ciężkiej
The influence of the way of field fallowing on the retention of water in heavy soil

Czytaj streszczenie

Read summary