Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2010
Vol. LXV(2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

LESZEK MAJCHRZAK, GRZEGORZ SKRZYPCZAK
Wpływ systemu uprawy roli oraz międzyplonu ścierniskowego na właściwości fizyczne gleby i plonowanie pszenicy jarej
The influence of tillage system on physical soil properties and yielding of spring wheat

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

TOMASZ P. KUROWSKI, IRENA BRZOZOWSKA, JAN BRZOZOWSKI, AGNIESZKA KUROWSKA
Zdrowotność pszenżyta ozimego w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia, nawożenia azotem i ochrony przed patogenami
Health status of winter triticale as dependent on weed control, nitrogen fertilization and protection against pathogens

 
 

JUSTYNA REZMERSKA-PIĘTKA, ANDRZEJ RADECKI
Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na glebowy bank nasion chwastów w uprawie monokulturowej żyta ozimego
The influence of long-term mineral and organic fertilization on the soil weeds seed bank in winter rye monoculture

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MARIA JĘDRUSZCZAK, KAROL BUJAK, MARIAN WESOŁOWSKI
Chwasty w łanie soi uprawianej w siewie bezpośrednim z zastosowaniem mulczu z żyta ozimego oraz zmniejszonych dawek herbicydu
Weeds in soyabean canopy cultivated under direct sowing with winer rye mulch and reduced herbicide doses

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

IRENA BRZOZOWSKA, AGNIESZKA KUROWSKA
Zdrowotność pszenżyta jarego w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia, nawożenia azotem i ochrony przed patogenami
Health status of spring triticale as dependent on weed control, nitrogen fertilization and protection against pathogens

Read summary

Czytaj streszczenie

     

MARIUSZ PIEKARCZYK
Wpływ poziomu nawożenia, ochrony roślin i gęstości siewu na zachwaszczenie pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze
Effect of fertilisation dose, plant protection input and sowing rate of winter wheat on weed infestation in short-time monoculture

Czytaj streszczenie

Read summary

     

JOANNA SENDER
Długoterminowe zmiany struktury roślinności wodnej w makrofitowych jeziorach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim
Long-term changes of macrophytes structure in macrophyte-dominated lakes situated on meadow catchment areas in the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland

Czytaj streszczenie

Read summary

     

MAŁGORZATA HALINIARZ
Wpływ gęstości łanu na dynamikę przyrostu biomasy pszenicy jarej i chwastów
The influence of crops density on dynamics of biomass increase of springwheat and weeds

Czytaj streszczenie

Read summary

     

ANNA MAZUREK-KUSIAK
Ocena konstrukcji podatku rolnego metodą sondażu diagnostycznego
Evaluating the agricultural tax construction by means of a diagnostic poll

Czytaj streszczenie

Read summary

     

TADEUSZ SADOWSKI, BOGUMIŁ RYCHCIK
Plonowanie i wybrane cechy jakościowe żyta ozimego w okresie przestawiania jego uprawy na system ekologiczny
Yield and chosen quality traits of winter rye grown in the period of conversion to organic cropping system

Czytaj streszczenie

Read summary

     

GRAŻYNA WIELOGÓRSKA, ELŻBIETA TURSKA, SZYMON CZARNOCKI
Plonowanie ziemniaka w warunkach produkcyjnych w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych
Potato yielding under production conditions depending on chosen cultivation factors

Czytaj streszczenie

Read summary

     

LESŁAW ZIMNY, JACEK RAJEWSKI, PIOTR REGIEC
Wpływ uprawy konserwującej na wartość technologiczną korzeni buraka cukrowego
The influence of conservation tillage on technological value of sugar beet roots

Czytaj streszczenie

Read summary