Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2010
Vol. LXV(3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

MAREK ĆWINTAL, PIOTR SOWA
Wpływ zapraw nasiennych i stymulacji laserowej na kiełkowanie nasion koniczyny czerwonej
Influence of seed dressings and laser stimulation on red clover seeds germination

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

PRZEMYSŁAW TKACZYK, WIESŁAW BEDNAREK, SŁAWOMIR DRESLER
Plonowanie jęczmienia jarego w zależności od niektórych właściwości gleby i zabiegów agrotechnicznych
Yields of spring barley depending on some soil properties and agricultural measures

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

HANNA KLIKOCKA
Wpływ redlinowej uprawy roli i nawożenia siarką ziemniaka na zapas diaspor chwastów w glebie
The influence of ridge tillage of soil and sulphur fertilization of potato on the weed seed reserve in the soil

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

HANNA KLIKOCKA, DARIUSZ JUSZCZAK
Zachwaszczenie łanu ziemniaka w zależności od zróżnicowanej redlinowej uprawy roli i nawożenia siarką
Weed infestation of potato canopy depended on different ridge tillage of soil and sulphur fertilization

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANDRZEJ LEPIARCZYK, TEOFIL ŁABZA, KATARZYNA PUŻYŃSKA
Produkcyjność pszenicy ozimej odmiany Turnia i Rysa wysiewanej w siewie czystym i mieszanym w zależności od systemu uprawy roli
Productivity of winter wheat Turnia and Rysa cultivars sown in pure and mixed stand depending on tillage systems

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

JUSTYNA REZMERSKA-PIĘTKA, ANDRZEJ RADECKI
Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na wybrane cechy morfologiczne Centaurea cyanus L.
The influence of long-term mineral and organic fertilization on selected morphological features of Centaurea cyanus L.

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

HALINA LIPIŃSKA
Gospodarka wodą wybranych gatunków traw w warunkach zróżnicowanego poziomu wody gruntowej na glebie torfowo-murszowej
Water balance in selected grass species under conditions of varied ground water levels on peat-muck soil

Czytaj streszczenie

Read summary