Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2012
Vol. LXVII(3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

HENRYK BUJAK, ANNA TRATWAL, FELICYTA WALCZAK
Zmienność plonowania i cech użytkowych odmian
pszenżyta ozimego w Winnej Górze

Winter triticale yielding and value traits variability in Winna Góra

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 

CEZARY A. KWIATKOWSKI, MARIAN WESOŁOWSKI,
MAGDA DRABOWICZ, BARBARA MISZTAL-MAJEWSKA
The effect of adjuvants and reduced rates of crop
protection agents on the occurrence of agricultural
pests and on winter wheat productivity

Wpływ adiuwantów oraz zredukowanych dawek środków ochrony roślin na występowanie agrofagów i produkcyjność pszenicy ozimej

Read summary

Czytaj streszczenie
 
 
JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK
Wpływ nowego genu karłowatości (Tdw) na komponenty
plonu roślin krótkosłomych odmian pszenżyta ozimego
The effect of new dwarfing gene on yield components of triticale semidwarf cultivars
Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
MICHAŁ NOWAK
Wpływ toksycznego stężenia jonów Cu2+ na ekspresję genu MnSOD w roślinach pszenicy zwyczajnej, pszenżyta i żyta
The influence of toxic concentration of Cu2+ ions on the MnSOD gene expression in common wheat, triticale and rye plants
Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
SYLWIA OKOŃ, PRZEMYSŁAW MATYSIK, ZYGMUNT NITA, ANDRZEJ BICHOŃSKI, KRZYSZTOF RUBRYCKI,
URSZULA WOŹNA-PAWLAK, KRZYSZTOF KOWALCZYK
Identyfikacja genu Lr 19 odporności na rdzę brunatną
w polskich liniach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)
Identification of Lr19 gene in Polish common wheat (Triticum aestivum L.) breeding lines
Czytaj streszczenie

Read summary
   
EDYTA PACZOS-GRZĘDA, AGNIESZKA GRĄDZIELEWSKA
Identyfikacja mieszańców międzyodmianowych
Avena sativa L. oraz potencjalnych markerów
dla genu karłowatości Dw6 z wykorzystaniem metody ISSR
Identification of inter-cultivar hybrids of Avena sativa L. and potential markers of Dw6 dwarfing gene using ISSR method
Czytaj streszczenie

Read summary
 
BEATA SZWEJKOWSKA, STANISŁAW BIELSKI
Ocena energetyczna produkcji nasion soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.)
Evaluation of energetic effectiveness of seed lentil (Lens Culinaris Medic.) production
Czytaj streszczenie

Read summary
     

RYSZARD WEBER, HENRYK BUJAK, JAN KACZMAREK,
EDWARD GACEK
Analiza przestrzennego podobieństwa plonowania
odmian pszenicy ozimej na obszarze województwa
śląskiego i opolskiego

Analysis of spatial similarity in the yielding of winter wheat cultivars within the voivodeships of Silesia and Opole

Czytaj streszczenie

Read summary
     

SŁAWOMIR JUŚCIŃSKI
Analiza zapotrzebowania na obsługę techniczną pojazdów i maszyn rolniczych w aspekcie odległości od punktu serwisowego
The analysis of demand for technical maintenance services of farm vehicles and machines in the context of the distance from the service point

Czytaj streszczenie

Read summary