Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2013
Vol. LXVIII(3)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

Spis treści
Table of contents

pdf

 
     

MAREK KOŁODZIEJCZYK
Wpływ warunków opadowo-temicznych na plonowanie średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego
Influence of rainfall and thermal conditions on the yielding of medium late and late cultivars of edible potato

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANETA KRAMEK, WANDA KOCIUBA
Charakterystyka meksykańskich genotypów pszenżyta jarego pod względem ważniejszych cech plonotwórczych
Characteristics of Mexican genotypes of spring triticale regarding the major yielding traits

 
 

JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK, AGNIESZKA GRĄDZIELEWSKA, MARZENA MAJEK
Identyfikacja genów odporności na rdzę brunatną
w wybranych europejskich odmianach pszenicy zwyczajnej oraz opracowanie warunków Multiplex PCR

Identification of the gene resistant to leaf rust in selected European wheat cultivars and Multiplex PCR development

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

AGNIESZKA ZIERNICKA-WOJTASZEK
Klimatyczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki
w okresie zimowym na obszarze Polski nizinnej
Climatic conditions for the development of agrotourism during winter months in the lowland areas of Poland

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

WANDA KOCIUBA, MARCIN WIEREMCZUK
Zbiory kolekcyjne pszenicy twardej w polskim banku genów jako źródło materiałów wyjściowych
w pracach hodowlano-badawczych

The collection of Triticum durum Desf. in the Polish gene bank as a source of initial materials in genetics and plant breeding studies

Czytaj streszczenie

Read summary

     

DANUTA SUGIER
Plon i skład chemiczny surowca arniki górskiej (Arnica montana L.) w zależności od sposobu zakładania plantacji i terminu zbioru koszyczków kwiatowych
Yield and chemical composition of mountains arnica (Arnica montana L.) raw material in relation to the method of plantation establishment and the harvesting time of flower heads

Read summary

Czytaj streszczenie