Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2014
VOL. LXIX(1)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     
MARIA CHRZĄSTEK, KATARZYNA GŁĘBOCKA
Ocena mieszańców międzygatunkowych F3 Avena sativa L. × Avena sterilis L. pod względem stabilności cytogenetycznej i niektórych cech plonotwórczych
The estimation of the F3 interspecific hybrids Avena sativa L. × Avena sterilis L. with regard to cytogenetic stability and selected yielding traits

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
MAŁGORZATA HALINIARZ, JAN KAPELUSZNY
Rzadkie gatunki flory kalcyfilnej w zbiorowiskach segetalnych na terenie województwa lubelskiego
Rare species of calcicole flora in the segetal communities in the Lublin region
 
 
RENATA KIELOCH, KATARZYNA MARCZEWSKA-KOLASA
Reakcja odmian jęczmienia jarego uprawianego w zróżnicowanych warunkach glebowych na herbicydy
z grupy fenoksykwasów

The reaction of spring barley cultivars cultivated on different types of soil on phenoxy acid herbicides

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK, KATARZYNA DZIDA,
GRAŻYNA ZAWIŚLAK, ŻANETA POPŁAWSKA
Znaczenie ogrodów ziołowych i możliwości wykorzystania roślin zielarskich w gospodarstwie agroturystycznym w opinii potencjalnych odbiorców usług agroturystycznych
The importance of herbal gardens and the possibility of using herbal plants on a agro-tourist farm in the opinion of the potential recipients of agro-tourism

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
NASER SABAGHNIA, MOHSEN JANMOHAMMADI,
ADEL BASHIRI, REZA ASGHARI-SHIRGHAN

Genetic variation of several bread wheat
(Triticum aestivum L.) genotypes based on some
morphological traits

Zróżnicowanie genetyczne kilku genotypów pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na podstawie niektórych cech morfologicznych

Read summary

Czytaj streszczenie

     
TOMASZ R. SEKUTOWSKI, BARTŁOMIEJ KARAMON,
JÓZEF ROLA, HENRYKA ROLA

Wpływ nawadniania pól uprawnych ściekami wytwarzanymi podczas produkcji drożdży na skład flory segetalnej
Effect of irrigating the fields with wastewater generated during the production of yeast on the composition of the segetal flora

Czytaj streszczenie

Read summary