Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2014
VOL. L
XIX(2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     

CEZARY A. KWIATKOWSKI, BARBARA MISZTAL-MAJEWSKA
Wpływ międzyplonów ścierniskowych oraz sposobu uprawy roli na jakość ziarna pszenicy jarej w krótkotrwałej monokulturze
Effect of stubble crops and tillage system on spring wheat grain quality in short-lived monoculture

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

WACŁAW JARECKI, DOROTA BOBRECKA-JAMRO
Wpływ zróżnicowanej ilości wysiewu nasion na rozwój i plonowanie łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)
Influence of various sowing rates on the development and yield of narrow-leafed lupine (Lupinus angustifolius L.)

 
 

PIOTR KUC, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI, MARTYNA SZAŁATA
Wpływ zróżnicowanej uprawy roli i nawożenia organicznego stosowanych pod burak cukrowy na wybrane właściwości chemiczne gleby
The influence of different tillage methods and organic fertilization applied for sugar beet on selected chemical soil properties

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

BARBARA SKWARYŁO-BEDNARZ, MARZENA SYLWIA BRODOWSKA, JOANNA ONUCH, JOANNA SAPUŁA
Plonowanie krajowych odmian szarłatu
(Amaranthus cruentus L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia makroelementami

Yielding of Polish varieties of Amaranthus cruentus L. in conditions of diversified fertilization with macroelements

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KRZYSZTOF RÓŻYŁO, EDWARD PAŁYS
Impact of plant density on the canopy area index and weed infestation depending on different cultivars of winter oilseed rape (Brassica napus L., ssp. oleifera Metzg.)
Wpływ zagęszczenia roślin na dynamikę rozwoju powierzchni asymilacyjnej łanu i zachwaszczenie różnych odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L., ssp. oleifera Metzg.)

Read summary

Czytaj streszczenie

     

JACEK ANTONKIEWICZ, BARBARA WIŚNIOWSKA-KIELIAN
Wpływ odpadów paleniskowych i komunalnych osadów ściekowych na pobieranie Ca, Mg, K, Na i P przez mieszankę traw
Effect of furnace waste and municipal sewage sludge on the Ca, Mg, K, Na and P uptake by a mixture of grasses

Czytaj streszczenie

Read summary

     
KRYSTYNA ZARZECKA, MAREK GUGAŁA, HONORATA DOŁĘGA, ANNA SIKORSKA
Występowanie wad bulw w plonie ziemniaka po zastosowaniu użyźniacza glebowego UGmax
The occurrence of tuber defect in potato yield after the application of soil fertilizer UGmax

Czytaj streszczenie

Read summary