Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2014
VOL. LXIX(3)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     
MAREK KOŁODZIEJCZYK
Wpływ warunków opadowo-termicznych na skład chemiczny oraz wybrane parametry jakości bulw średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego
Influence of rainfall and thermal conditions on the chemical composition and selected quality parameters of medium late and late cultivars of edible potato

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
NASER SABAGHNIA
Study of grain yield and several morphological traits
diversity in some durum wheat genotypes

Badania nad plonem ziarna i zróżnicowaniem wybranych cech morfologicznych genotypów pszenicy twardej
 
 
MAŁGORZATA HALINIARZ
Skuteczność zwalczania chwastów w pszenicy ozimej w zależności od dawki chlorotoluronu (Lentipur Flo 500 SC)
Effectiveness of weed control in winter wheat according to the dose of chlorotoluron (Lentipur Flo 500 SC)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
LESZEK RACHOŃ, GRZEGORZ SZUMIŁO, HALINA MACHAJ
Wpływ intensywności technologii uprawy na plonowanie
różnych genotypów pszenicy ozimej

Influence of the intensity cultivation technology on the yield of different genotypes of winter wheat

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
DANICA FAZEKAŠOVÁ, EVA MICHAELI, STANISLAW BARAN, JANA CHOVANCOVÁ, STANISLAV TORMA
The quality and health of soil in terms of sustainable land use
Jakość i zdrowotność gleby w kategoriach zrównoważonego użytkowania ziemi

Read summary

Czytaj streszczenie

     
MAGDALENA JAKUBOWSKA, JAN BOCIANOWSKI
Odłowy sprężykowatych z rodzaju Agriotes spp. przy użyciu pułapek feromonowych w celu sygnalizacji zagrożenia
Trapping of the Agriotes spp. (Coleoptera: Elateridae) with pheromone traps for the signaling risks

Czytaj streszczenie

Read summary