Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2014
VOL. LXIX(4)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     

GRZEGORZ SZUMIŁO, LESZEK RACHOŃ
Wpływ terminu siewu i rozstawy rzędów na plonowanie sorga zwyczajnego [Sorghum bicolor (L.) Moench] uprawianego na ziarno
Influence of sowing date and row spacing on the yielding of sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] cultivated for grain

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

GRAŻYNA WIELOGÓRSKA, ELŻBIETA TURSKA
Reakcja mieszanek zbożowych na wybrane czynniki agrotechniczne w gospodarstwach powiatu sokołowskiego i wysokomazowieckiego
A response of cereal mixtures to selected agronomic factors on farms located in Sokolow Podlaski and Wysokie Mazowieckie districts

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

WANDA KOCIUBA, ZBIGNIEW SEGIT, MARCIN WIEREMCZUK
Zmienność i współzależność cech plonotwórczych w kolekcji pszenicy twardej w zależności od pochodzenia geograficznego
Variability and correlation of productivity traits in the collection durum wheat according to geographical origin

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
IWONA JASKULSKA, DARIUSZ JASKULSKI, KAROL KOTWICA, MARIUSZ PIEKARCZYK, PIOTR WASILEWSKI
Plonowanie rzepaku ozimego w zależności od przedplonów
i sposobów uprawy roli

Yielding of winter rapeseed depending on the forecrops and soil tillage methods

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KRZYSZTOF BARTOSZEK
Relacje między cyrkulacją atmosferyczną a przezimowaniem rzepaku na Lubelszczyźnie
Relationship between atmospheric circulation and the oilseed rape overwintering in the Lublin Region

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

KRZYSZTOF BARTOSZEK
Występowanie susz atmosferycznych w okolicy Lublina i ich uwarunkowania cyrkulacyjne
Occurrence of atmospheric droughts in the Lublin area and atmospheric circulation conditions

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MAREK ĆWINTAL, MIECZYSŁAW WILCZEK
Wpływ warunków pogodowych i czynników agrotechnicznych na wartość siewną nasion koniczyny białej (Trifolium repens L.)
The impact of weather conditions and agrotechnical factors on the sowing value of white clover (Trifolium repens L.) seeds

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MARTA WESOŁOWSKA-TROJANOWSKA, MARTA TOMCZYŃSKA-MLEKO, JAROSŁAW MAZURKIEWICZ, KRZYSZTOF KOWALCZYK, JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK, MAŁGORZATA SZAFRANEK, SYLWIA RÓG, STANISŁAW MLEKO
Wybrane właściwości fizykochemiczne glutenu otrzymanego z nowych rodów pszenicy
Selected physicochemical properties of gluten obtained from new wheat strains

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MARTA TOMCZYŃSKA-MLEKO, AGNIESZKA BARUK, KATARZYNA DOMAŃSKA, MARTA WESOŁOWSKA-TROJANOWSKA, STANISŁAW MLEKO, SYLWIA RÓG
Właściwości reologiczne, teksturalne i sensoryczne napowietrzonych serków twarogowych
Rheological, textural and sensory properties of aerated tvarog cheeses

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ELŻBIETA RADZKA, JOLANTA JANKOWSKA, MARIA MARKOWSKA
Intensywność i częstość występowania przymrozków przygruntowych i wysokich w RSD Zawady
Intensity and frequency of occurrence of ground and air frosts at the Zawady Experimental Station

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

LESZEK MAJCHRZAK, ALICJA NIEWIADOMSKA, MAŁGORZATA NATYWA
Ocena aktywności dehydrogenaz w uprawie jęczmienia jarego w zależności od sposobu uprawy roli, przedplonu i rodzaju pozostawionej biomasy
Evaluation of dehydrogenase activity of spring barley depending on the tillage system, previous crop and type of crop residue

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANETA KRAMEK, WANDA KOCIUBA
Charakterystyka zasobów genowych pszenżyta ozimego pod względem polowej odporności na choroby grzybowe
Characteristics of winter triticale genetic resources regarding field resistance to fungal diseases

Czytaj streszczenie

Read summary

 

MARIANNA WARDA, EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK, MARIUSZ KULIK
Zbiorowiska roślinne użytków zielonych ze związków Calthion i Filipendulion w środkowej części doliny Wieprza
Plant communities of grassland from Calthion and Filipendulion alliances in the middle part of the Wieprz valley

Czytaj streszczenie

Read summary