Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA
ROCZNIK 2015
Vol. LXX(2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
JAN BUCZEK, DOROTA BOBRECKA-JAMRO
Wpływ intensywności technologii produkcji na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej populacyjnej i mieszańcowej
The influence of intensity of the production technology on weed infestation of population and hybrid winter wheat canopy

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
BARBARA BUJANOWICZ-HARAŚ
Polskie rolnictwo w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze
Polish agriculture in the context of its impact on the natural environment

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
MARCIN CIEBIEŃ, ANDRZEJ S. SAMBORSKI
Zmienność temperatury i wilgotności względnej powietrza w uprawach niektórych roślin
Variability of temperature and relative humidity in the cultivation of certain plant

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
RAFAŁ CIERPIAŁA, MARIAN WESOŁOWSKI
Plonowanie i jakość ziarna nagoziarnistej formy jęczmienia jarego uprawianego w systemie rolnictwa
ekologicznego i konwencjonalnego

Yielding and quality of naked barley grain in ecological and conventional farming

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
MAREK ĆWINTAL, KRZYSZTOF BARTOSZEK
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych
i przebiegu pogody na plony zielonej oraz suchej
masy koniczyny białej

Impact of selected agronomic factors and weather conditions on the green and dry mass yields of white clover

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 
STANISŁAW DERYŁO, ŁUKASZ CHUDZIK
Plonowanie szarłatu uprawnego (Amaranthus hypochondriacus L. Thell.) w warunkach zróżnicowanej przedsiewnej uprawy roli i pielęgnacji roślin
Yielding of grain amaranth (Amaranthus hypochondriacus L. Thell.) under different pre-sowing tillage and weed control conditions

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
RENATA KIELOCH, KATARZYNA MARCZEWSKA-KOLASA
Wpływ sposobu uprawy roli i terminu aplikacji
herbicydu na skuteczność chwastobójczą i plonowanie
pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze
Influence of the tillage system and time of application on herbicide efficacy and yielding of winter wheat grown in monoculture

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
MARIA PYTLARZ-KOZICKA, EWA MOSZCZYŃSKA, LESŁAW ZIMNY
Wpływ biologicznych zapraw na wzrost i rozwój wybranych odmian ziemniaka
The effect of using biological treatments on the growth and development of selected potato cultivars

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
MAŁGORZATA REKIEL, JANINA SKRZYCZYŃSKA,
MARIA ŁUGOWSKA

Rare and endangered species of segetal flora
in the Turobin commune

Rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki flory segetalnej gminy Turobin

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
SYLWIA RÓG, EDYTA PACZOS-GRZĘDA, ANETA KOROLUK, SYLWIA OKOŃ, AGNIESZKA OSTROWSKA, PATRYCJA ERDZIK, MARIA CHRZĄSTEK, DANIELA GRUSZECKA, KRZYSZTOF KOWALCZYK
Efektywność genów odporności na rdzę koronową
u owsa zwyczajnego w stosunku do patotypów
Puccinia coronata występujących w centralnej
i południowo-wschodniej Polsce w latach 2010-2011
The efficiency of crown rust resistance genes in common oat against Puccinia coronata pathotypes in central and south-eastern Poland in 2010-2011

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
RYSZARD WEBER, HENRYK BUJAK, DARIUSZ ZALEWSKI
Analiza zmienności plonowania odmian pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku na podstawie doświadczeń porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego
Yield variability of winter wheat cultivars in Lower Silesia on the basis of post-registration trails carried out in Lower Silesia

Czytaj streszczenie

Read summary