Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA
ROCZNIK 2015
Vol. LXX(3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
Spis treści  
     
MARCIN CIEBIEŃ
Ocena oddziaływania warunków meteorologicznych na zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego na Zamojszczyźnie
Assessment of the impact of meteorological conditions on the sugar content of sugar beet roots in the Zamość region

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
MAREK ĆWINTAL, SYLWESTER GOLIASZ, KRZYSZTOF BARTOSZEK
Wpływ mikroelementów (B, Mo) oraz biostymulatora i atraktanta na plony zielonej i suchej masy koniczyny białej z odrostu po zbiorze nasion
The effect of microelements (B, Mo), a biostimulator and an attractant on green and dry mass yields of white clover from regrowth after seeds harvest

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
ALEKSANDRA GOGÓŁ, JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK, MICHAŁ NOWAK, SYLWIA OKOŃ, KRZYSZTOF KOWALCZYK
Opracowanie multiplex PCR do detekcji genów odporności Lr21 i Pm4b w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)
Development of multiplex PCR for Lr21 and Pm4b resistance genes detection in common wheat (Triticum aestivum L.)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
MONIKA JAKUBUS, NATALIA TATUŚKO, JERZY NAWRACAŁA, MATEUSZ PLUTA
Wpływ uprawy soi w monokulturze i zmianowaniu na skład chemiczny roślin i zasobność gleby w składniki pokarmowe
The effect of soybean cultivation in monoculture and crop rotation on the chemical composition of plant and soil abundance in nutrients

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
ANNA KIEŁTYKA-DADASIEWICZ, BEATA KRÓL
Polimorfizm niełupek nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) jako determinant ich wartości siewnej w warunkach laboratoryjnych
Polymorphism of marigold achenes (Calendula officinalis L.)
as a determinant of their value in the laboratory conditions

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 
HALINA LIPIŃSKA, MAŁGORZATA GOLIASZ, RAFAŁ KORNAS, SYLWESTER GOLIASZ
Opakowanie jako instrument promocji wioski tematycznej
Packaging as an instrument for the promotion of a themed village

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
ARTUR MAKAREWICZ, ANNA PŁAZA, BARBARA GĄSIOROWSKA
Skład chemiczny bulw ziemniaka nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji
Chemical composition of potato tubers manured with undersown catch crops in the integrated and organic production system

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
ARTUR MAKAREWICZ, ANNA PŁAZA, BARBARA GĄSIOROWSKA, ANNA CYBULSKA
Zawartość składników pokarmowych w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę
Nutrients content in mixtures of narrow-leafed lupine and spring rye mixtures cultivated for green matter

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

17.11.2015