Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA
ROCZNIK 2016
Vol. LXXI(2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2016

 
Spis treści
Contents
 
     

KATARZYNA MOŻDŻEŃ, BEATA BARABASZ-KRASNY, ANNA SOŁTYS-LELEK, ALINA STACHURSKA-SWAKOŃ, JOANNA PUŁA
Wpływ wodnych ekstraktów z tasznika pospolitego (Capsella bursa-pastoris (L) Medik ) na kiełkowanie i rozwój sałaty siewnej odmiany ‘Maryna’ (Lactuca sativa L cv ‘Maryna’)
Effect of aqueous extracts of shepherd’s-purse (Capsella bursa-pastoris (L) Medik ) on germination and growth of lettuce variety ‘Maryna’ (Lactuca sativa L cv ‘Maryna’)

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JACEK ANTONKIEWICZ, CZESŁAWA JASIEWICZ, WOJCIECH KĘPKA, AGNIESZKA KOWALEWSKA, ROBERT PEŁKA, TOMÁŠ LOŠÁK, JAROSLAV HLUSEK
Effect of bottom ash and soil contamination with cadmium on the chemical composition of maize
Wpływ popiołu paleniskowego i zanieczyszczenia gleby kadmem na skład chemiczny kukurydzy

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK, HALINA LIPIŃSKA, RAFAŁ KORNAS, MARIANNA WARDA, PAWEŁ KRZACZEK
The diversity of chosen grass communities in the middle part of the Wieprz river valley in the sustainable development of rural areas
Różnorodność wybranych zbiorowisk trawiastych w środkowej części doliny rzeki Wieprz w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

ALICJA WĘGRZYN, WIESŁAWA KASPERSKA-WOŁOWICZ
Zmienność długości okresu zimowego spoczynku roślin i termicznej zimy na Kujawach i Wyżynie Lubelskiej w latach 1980–2014
Variability of the length of the winter rest season of crops and thermal winter in Kujawy (Kuyavia) and the Lublin Upland in 1980–2014

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANNA BUDZYŃSKA
Równowaga na rynku cukru w Unii Europejskiej pod wpływem reformy tego rynku
The influence of the European Union sugar reform on the market balance

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

CZESŁAW SZEWCZUK, DANUTA SUGIER, STANISŁAW BARAN, ELŻBIETA JOLANTA BIELIŃSKA, MAŁGORZATA GRUSZCZYK
Wpływ preparatów użyźniających i zróżnicowanych dawek nawozów na wybrane właściwości chemiczne gleb oraz plon i cechy jakościowe bulw ziemniaka
The impact of fertilising agents and different doses of fertilizers on selected soil chemical properties as well as the yield and quality traits of potato tubers  

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MIROSŁAWA SOROKA, ANDRZEJ WOŹNIAK, EDYTA KUTNIK
Osobliwości demutacji roślinności na stokach o różnej ekspozycji kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
Peculiarities of demutation vegetation on the slopes of different exposures quarry in Kazimierz Dolny on the Vistula River

Czytaj streszczenie

Read summary

     

AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA, MAREK KOPACKI
Efektywność ekonomiczna chemicznej ochrony chryzantem (Chrysanthemum sp ) w tunelu foliowym
Economic effectiveness of chemical protection of chrysanthemums (Chrysanthemum sp ) in the plastic tunnel

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

     

KATARZYNA POŻARSKA, JAN GRABOWSKI, KRYSTYNA GRABOWSKA
Przymrozki przygruntowe w okresie wegetacyjnym w Tomaszkowie k Olsztyna (1999–2013)
Ground frosts in vegetation period in Tomaszkowo in the vicinity of Olsztyn (1999–2013)

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

     

15.07.2016