Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA
ROCZNIK 2016
Vol. LXXI(3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2016

 
Spis treści
Contents
 
     

MARIUSZ KULIK, RYSZARD BARYŁA, ZBIGNIEW CZARNECKI, ANDRZEJ BOCHNIAK
Warunki hydrotermiczne w centralnej części rejonu kanału Wieprz-Krzna w 50-leciu (1966–2015)
Hydrothermal conditions in the central part of the Wieprz-Krzna Canal area during five decades from 1966 to 2015

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

WIOLETTA BIEL, ANNA JAROSZEWSKA
Ocena wpływu nawozów azotowych na skład chemiczny ziarna pszenżyta jarego
Estimation of the effect of nitrogen fertilizer on the chemical composition of spring triticale grain

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANNA JAROSZEWSKA, WIOLETTA BIEL, MARLENA WITKOWSKA
Wpływ rodzaju nawozu i poziomu nawożenia azotem na zawartość wybranych składników odżywczych w ziarnie dwóch odmian pszenicy jarej Triticum aestivum ssp. vulgare L., uprawianej w warunkach Niziny Szczecińskiej
The influence of the type of fertilizer and the level of nitrogen fertilization on the content of selected nutrients in the grain of two spring wheat Triticum aestivum ssp. vulgare L., varieties, cultivated in the conditions of the Szczecin Lowland

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KAROLINA DUDZIAK, MICHAŁ NOWAK, KRZYSZTOF KOWALCZYK
Genetic modifications as a future prospect in the improvement of the major qualitative traits of cereals. A review
Modyfikacje genetyczne szansą na poprawę najważniejszych cech jakościowych roślin zbożowych. Praca przeglądowa

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

SYLWIA OKOŃ, TOMASZ OCIEPA, EDYTA PACZOS-GRZĘDA, KRZYSZTOF KOWALCZYK
Analiza poziomu odporności polskich odmian owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis DC. f. sp. avenae Em. Marchal.)
Analysis of the level of resistance of Polish oat cultivars (Avena sativa L.) to powdery mildew (Blumeria graminis DC. f. sp. avenae Em. Marchal.)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

HALINA LIPIŃSKA, MAGDALENA SYKUT, AGNIESZKA KĘPKOWICZ, WIESŁAW WAŃKOWICZ, ALICJA BIESKE-MATEJAK, AGATA ZACHARIASZ, RAFAŁ KORNAS, WOJCIECH LIPIŃSKI
The allelopathic impact of the cut aboveground biomass of Lolium perenne on the species composition and the aesthetic value of lawns
Allelopatyczny wpływ skoszonej biomasy nadziemnej Lolium perenne na skład gatunkowy i walory estetyczne trawnika

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

ALICJA SŁUPSKA
Zróżnicowanie sektora leśnego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Diversity of forestry sector in Poland in comparison to the European Union

Czytaj streszczenie

Read summary

     

SYLWIA OKOŃ, ELŻBIETA PODSTAWKA-CHMIELEWSKA, ALEKSANDRA NUCIA, JOANNA KURUS, TOMASZ OCIEPA, EDYTA PACZOS-GRZĘDA, KRZYSZTOF KOWALCZYK
Wpływ warunków siedliskowych oraz długotrwałego odłogowania na zmienność genetyczną przytulii czepnej (Galium aparine L.)
The influence of habitat conditions and long-term land lying follow on genetic variability of Galium aparine L.

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

     
     

4.11.2016